సభా పర్వము - అధ్యాయము - 6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 6)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
సంపూజ్యాదాభ్యనుజ్ఞాతొ మహర్షేర వచనాత పరమ
పరత్యువాచానుపూర్వ్యేణ ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
2 భగవన నయాయ్యమ ఆహైతం యదావథ ధర్మనిశ్చయమ
యదాశక్తి యదాన్యాయం కరియతే ఽయం విధిర మయా
3 రాజభిర యథ యదా కార్యం పురా తత తన న సంశయః
యదాన్యాయొపనీతార్దం కృతం హేతుమథ అర్దవత
4 వయం తు సత్పదం తేషాం యాతుమ ఇచ్ఛామహే పరభొ
న తు శక్యం తదా గన్తుం యదా తైర నియతాత్మభిః
5 ఏవమ ఉక్త్వా స ధర్మాత్మా వాక్యం తథ అభిపూజ్య చ
ముహూర్తాత పరాప్తకాలం చ థృష్ట్వా లొకచరం మునిమ
6 నారథం సవస్దమ ఆసీనమ ఉపాసీనొ యుధిష్ఠిరః
అపృచ్ఛత పాణ్డవస తత్ర రాజమధ్యే మహామతిః
7 భవాన సంచరతే లొకాన సథా నానావిధాన బహూన
బరహ్మణా నిర్మితాన పూర్వం పరేక్షమాణొ మనొజవః
8 ఈథృశీ భవతా కా చిథ థృష్టపూర్వా సభా కవ చిత
ఇతొ వా శరేయసీ బరహ్మంస తన మమాచక్ష్వ పృచ్ఛతః
9 తచ ఛరుత్వా నారథస తస్య ధర్మరాజస్య భాషితమ
పాణ్డవం పరత్యువాచేథం సమయన మధురయా గిరా
10 మానుషేషు న మే తాత థృష్టపూర్వా న చ శరుతా
సభా మణిమయీ రాజన యదేయం తవ భారత
11 సభాం తు పితృరాజస్య వరుణస్య చ ధీమతః
కదయిష్యే తదేన్థ్రస్య కైలాసనిలయస్య చ
12 బరహ్మణశ చ సభాం థివ్యాం కదయిష్యే గతక్లమామ
యథి తే శరవణే బుథ్ధిర వర్తతే భరతర్షభ
13 నారథేనైవమ ఉక్తస తు ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
పరాఞ్జలిర భరాతృభిః సార్ధం తైశ చ సర్వైర నృపైర వృతః
14 నారథం పరత్యువాచేథం ధర్మరాజొ మహామనాః
సభాః కదయ తాః సర్వాః శరొతుమ ఇచ్ఛామహే వయమ
15 కిం థరవ్యాస తాః సభా బరహ్మన కిం విస్తారాః కిమ ఆయతాః
పితామహం చ కే తస్యాం సభాయాం పర్యుపాసతే
16 వాసవం థేవరాజం చ యమం వైవస్వతం చ కే
వరుణం చ కుబేరం చ సభాయాం పర్యుపాసతే
17 ఏతత సర్వం యదాతత్త్వం థేవర్షే వథతస తవ
శరొతుమ ఇచ్ఛామ సహితాః పరం కౌతూహలం హి నః
18 ఏవమ ఉక్తః పాణ్డవేన నారథః పరత్యువాచ తమ
కరమేణ రాజన థివ్యాస తాః శరూయన్తామ ఇహ నః సభాః