సభా పర్వము - అధ్యాయము - 71

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 71)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధ]
కదం గచ్ఛతి కౌన్తేయొ ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
భీమసేనః సవ్యసాచీ మాథ్రీపుత్రౌ చ తావ ఉభౌ
2 ధౌమ్యశ చైవ కదం కషత్తర థరౌపథీ వా తపస్వినీ
శరొతుమ ఇచ్ఛామ్య అహం సర్వం తేషామ అఙ్గవిచేష్టితమ
3 [వి]
వస్త్రేణ సంవృత్య ముఖం కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
బాహూ విశాలౌ కృత్వా తు భీమొ గచ్ఛతి పాణ్డవః
4 సికతా వపన సవ్యసాచీ రాజానమ అనుగచ్ఛతి
మాథ్రీపుత్రః సహథేవొ ముఖమ ఆలిప్య గచ్ఛతి
5 పాంసూపలిప్త సర్వాఙ్గొ నకులశ చిత్తవిహ్వలః
థర్శనీయతమొ లొకే రాజానమ అనుగచ్ఛతి
6 కృష్ణా కేశైః పరతిచ్ఛాథ్య ముఖమ ఆయతలొచనా
థర్శనీయా పరరుథతీ రాజానమ అనుగచ్ఛతి
7 ధౌమ్యొ యామ్యాని సామాని రౌథ్రాణి చ విశాం పతే
గాయన గచ్ఛతి మార్గేషు కుశాన ఆథాయ పాణినా
8 [ధృ]
వివిధాన్య ఇహ రూపాణి కృత్వా గచ్ఛన్తి పాణ్డవాః
తన మమాచక్ష్వ విథుర కస్మాథ ఏవం వరజన్తి తే
9 [వి]
నికృతస్యాపి తే పుత్రైర హృతే రాజ్యే ధనేషు చ
న ధర్మాచ చలతే బుథ్ధిర ధర్మరాజస్య ధీమతః
10 యొ ఽసౌ రాజా ఘృణీ నిత్యం ధార్తరాష్ట్రేషు భారత
నికృత్యా కరొధసంతప్తొ నొన్మీలయతి లొచనే
11 నాహం జనం నిర్థహేయం థృష్ట్వా ఘొరేణ చక్షుషా
స పిధాయ ముఖం రాజా తస్మాథ గచ్ఛతి పాణ్డవః
12 యదా చ భీమొ వరజతి తన మే నిగథతః శృణు
బాహ్వొర బలే నాస్తి సమొ మమేతి భరతర్షభ
13 బాహూ విశాలౌ కృత్వా తు తేన భీమొ ఽపి గచ్ఛతి
బాహూ థర్శయమానొ హి బాహుథ్రవిణ థర్పితః
చికీర్షన కర్మ శత్రుభ్యొ బాహుథ్రవ్యానురూపతః
14 పరథిశఞ శరసంపాతాన కున్తీపుత్రొ ఽరజునస తథా
సికతా వపన సవ్యసాచీ రాజానమ అనుగచ్ఛతి
15 అసక్తాః సికతాస తస్య యదా సంప్రతి భారత
అసక్తం శరవర్షాణి తదా మొక్ష్యతి శత్రుషు
16 న మే కశ చిథ విజానీయాన ముఖమ అథ్యేతి భారత
ముఖమ ఆలిప్య తేనాసౌ సహథేవొ ఽపి గచ్ఛతి
17 నాహం మనాంస్య ఆథథేయం మార్గే సత్రీణామ ఇతి పరభొ
పాంసూపచిత సర్గాఙ్గొ నకులస తేన గచ్ఛతి
18 ఏకవస్త్రా తు రుథతీ ముక్తకేశీ రజస్వలా
శొనితాక్తార్థ్ర వసనా థరౌపథీ వాక్యమ అబ్రవీత
19 యత్కృతే ఽహమ ఇమాం పరాప్తా తేషాం వర్షే చతుర్థశే
హతపత్యొ హతసుతా హతబన్ధుజనప్రియాః
20 బన్ధుశొనిత థిగ్ధాఙ్గ్యొ ముక్తకేశ్యొ రజస్వలాః
ఏవం కృతొథకా నార్యః పరవేక్ష్యన్తి గజాహ్వయమ
21 కృత్వా తు నైరృతాన థర్భాన ఘొరొ ధౌమ్యః పురొహితః
సామాని గాయన యామ్యాని పురతొ యాతి భారత
22 హతేషు భారతేష్వ ఆజౌ కురూణాం గురవస తథా
ఏవం సామాని గాస్యన్తీత్య ఉక్త్వా ధౌమ్యొ ఽపి గచ్ఛతి
23 హాహా గచ్ఛన్తి నొ నాదాః సమవేక్షధ్వమ ఈథృశమ
ఇతి పౌరాః సుథుఃఖార్తాః కరొశన్తి సమ సమన్తతః
24 ఏవమ ఆకార లిఙ్గైస తే వయవసాయం మనొగతమ
కదయన్తః సమ కౌన్తేయా వనం జగ్ముర మనస్వినః
25 ఏవం తేషు నరాగ్ర్యేషు నిర్యత్సు గజసాహ్వయాత
అనభ్రే విథ్యుతశ చాసన భూమిశ చ సమకమ్పత
26 రాహుర అగ్రసథ ఆథిత్యమ అపర్వణి విశాం పతే
ఉల్కా చాప్య అపసవ్యం తు పురం కృత్వా వయశీర్యత
27 పరవ్యాహరన్తి కరవ్యాథా గృధ్రగొమాయువాయసాః
థేవాయతనచైత్యేషు పరాకారాట్టాలకేషు చ
28 ఏవమ ఏతే మహొత్పాతా వనం గచ్ఛతి పాణ్డవే
భారతానామ అభావాయ రాజన థుర్మన్త్రితే తవ
29 నారథశ చ సభామధ్యే కురూణామ అగ్రతః సదితః
మహర్షిభిః పరివృతొ రౌథ్రం వాక్యమ ఉవాచ హ
30 ఇతశ చతుర్థశే వర్షే వినఙ్క్ష్యన్తీహ కౌరవాః
థుర్యొధనాపరాధేన భీమార్జునబలేన చ
31 ఇత్య ఉక్త్వా థివమ ఆక్రమ్య కషిప్రమ అన్తరధీయత
బరాహ్మీం శరియం సువిపులాం బిభ్రథ థేవర్షిసత్తమః
32 తతొ థుర్యొధనః కర్ణః శకునిశ చాపి సౌబలః
థరొణం థవీపమ అమన్యన్త రాజ్యం చాస్మై నయవేథయన
33 అదాబ్రవీత తతొ థరొణొ థుర్యొధనమ అమర్షణమ
థుఃశాసనం చ కర్ణం చ సర్వాన ఏవ చ భారతాన
34 అవధ్యాన పాణ్డవాన ఆహుర థేవపుత్రాన థవిజాతయః
అహం తు శరణం పరాప్తాన వర్తమానొ యదాబలమ
35 గతాన సర్వాత్మనా భక్త్యా ధార్తరస్త్రాన సరాజకాన
నొత్సహే సమభిత్యక్తుం థైవమూలమ అతః పరమ
36 ధర్మతః పాణ్డుపుత్రా వై వనం గచ్ఛన్తి నిర్జితాః
తే చ థవాథశ వర్షాణి వనే వత్స్యన్తి కౌరవాః
37 చరితబ్రహ్మ చర్యాశ చ కరొధామర్షవశానుగాః
వైరం పరత్యానయిష్యన్తి మమ థుఃఖాయ పాణ్డవాః
38 మయా తు భరంశితొ రాజ్యాథ థరుపథః సఖివిగ్రహే
పుత్రార్దమ అయజత కరొధాథ వధాయ మమ భారత
39 యాజొపయాజ తపసా పుత్రం లేభే స పావకాత
ధృష్టథ్యుమ్నం థరౌపథీం చ వేథీమధ్యాత సుమధ్యమామ
40 జవాలా వర్ణొ థేవథత్తొ ధనుష్మాన కవచీ శరీ
మర్త్యధర్మతయా తస్మాథ ఇతి మాం భయమ ఆవిశత
41 గతొ హి పక్షతాం తేషాం పార్షతః పురుషర్షభః
సృష్ట పరాణొ భృశతరం తస్మాథ యొత్స్యే తవారిభిః
42 మథ్వధాయ శరుతొ హయ ఏష లొకే చాప్య అతివిశ్రుతః
నూనం సొ ఽయమ అనుప్రాప్తస తవత్కృతే కాలపర్యయః
43 తవరితాః కురుత శరేయొ నైతథ ఏతావతా కృతమ
ముహూర్తం సుఖమ ఏవైతత తాలచ ఛాయేవ హైమనీ
44 యజధ్వం చ మహాయజ్ఞైర భొగాన అశ్నీత థత్తచ
ఇతశ చతుర్థశే వర్షే మహత పరాప్స్యద వైశసమ
45 థుర్యొధన నిశమ్యైతత పరతిపథ్య యదేచ్ఛసి
సామ వా పాణ్డవేయేషు పరయుఙ్క్ష్వ యథి మన్యసే
46 [వ]
థరొణస్య వచనం శరుత్వా ధృతరాష్ట్రొ ఽబరవీథ ఇథమ
సమ్యగ ఆహ గురుః కషత్తర ఉపావర్తయ పాణ్డవాన
47 యథి వా న నివర్తన్తే సత్కృతా యాన్తు పాణ్డవాః
స శస్త్రరదపాథాతా భొగవన్తశ చ పుత్రకాః