సభా పర్వము - అధ్యాయము - 72

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 72)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
వనం గతేషు పార్దేషు నిర్జితేషు థురొథరే
ధృతరాష్ట్రం మహారాజ తథా చిన్తా సమావిశత
2 తం చిన్తయానమ ఆసీనం ధృతరాష్ట్రం జనేశ్వరమ
నిఃశ్వసన్తమ అనేకాగ్రమ ఇతి హొవాచ సంజయః
3 అవాప్య వసుసంపూర్ణాం వసుధాం వసుధాధిప
పరవ్రాజ్య పాణ్డవాన రాజ్యాథ రాజన కిమ అనుశొచసి
4 [ధ]
అశొచ్యం తు కుతస తేషాం యేషాం వైరం భవిష్యతి
పాణ్డవైర యుథ్ధశౌణ్డైర హి మిత్రవథ్భిర మహారదైః
5 [స]
తవేథం సుకృతం రాజన మహథ వైరం భవిష్యతి
వినాశః సర్వలొకస్య సానుబన్ధొ భవిష్యతి
6 వార్యమాణొ ఽపి భీష్మేణ థరొణేన విథురేణ చ
పాణ్డవానాం పరియాం భార్యాం థరౌపథీం ధర్మచారిణీమ
7 పరాహిణొథ ఆనయేహేతి పుత్రొ థుర్యొధనస తవ
సూతపుత్రం సుమన్థాత్మా నిర్లజ్జః పరాతికామినమ
8 [ధృ]
యస్మై థేవాః పరయచ్ఛన్తి పురుషాయ పరాభవమ
బుథ్ధిం తస్యాపకర్షన్తి సొ ఽపాచీనాని పశ్యతి
9 బుథ్ధౌ కలుష భూతాయాం వినాశే పరత్యుపస్దితే
అనయొ నయసంకాశొ హృథయాన నాపసర్పతి
10 అనర్దాశ చార్దరూపేణ అర్దాశ చానర్ద రూపిణః
ఉత్తిష్ఠన్తి వినాశాన్తే నరం తచ చాస్య రొచతే
11 న కాలొ థణ్డమ ఉథ్యమ్య శిరొ కృన్తతి కస్య చిత
కాలస్య బలమ ఏతావథ విపరీతార్ద థర్శనమ
12 ఆసాథితమ ఇథం ఘొరం తుములం లొమహర్షణమ
పాఞ్చాలీమ అపకర్షథ్భిః సభామధ్యే తపస్వినీమ
13 అయొనిజాం రూపవతీం కులే జాతాం విభావరీమ
కొ ను తాం సర్వధర్మజ్ఞాం పరిభూయ యశస్వినీమ
14 పర్యానయేత సభామధ్యమ ఋతే థుర్థ్యూత థేవినమ
సత్రీ ధర్మిణీం వరారొహాం శొనితేన సముక్షితా
15 ఏకవస్త్రాం చ పాఞ్చాలీం పాణ్డవాన అభ్యవేక్షతీమ
హృతస్వాన భరష్టచిత్తాంస తాన హృతథారాన హృతశ్రియః
16 విహీనాన సర్వకామేభ్యొ థాసభావవశం గతాన
ధర్మపాశపరిక్షిప్తాన అశక్తాన ఇవ విక్రమే
17 కరుథ్ధామ అమర్షితాం కృష్ణాం థుఃఖితాం కురుసంసథి
థుర్యొధనశ చ కర్ణశ చ కటుకాన్య అభ్యభాషతామ
18 తస్యాః కృపణ చక్షుర భయాం పరథహ్యేతాపి మేథినీ
అపి శేషం భవేథ అథ్య పుత్రాణాం మమ సంజయ
19 భారతానాం సత్రియః సర్వా గాన్ధార్యా సహ సంగతాః
పరాక్రొర్శన భైరవం తత్ర థృష్ట్వా కృష్ణాం సభా గతామ
20 అగ్నిహొత్రాణి సాయాహ్నే న చాహూయన్త సర్వశః
బరాహ్మణాః కుపితాశ చాసన థరౌపథ్యాః పరికర్షణే
21 ఆసీన నిష్టానకొ ఘొరొ నిర్ఘాతశ చ మహాన అభూత
థివొల్కాశ చాపతన ఘొరా రాహుశ చార్కమ ఉపాగ్రసత
అపర్వణి మహాఘొరం పరజానాం జనయన భయమ
22 తదైవ రదశాలాసు పరాథురాసీథ ధుతాశనః
ధవజాశ చ వయవశీర్యన్త భరతానామ అభూతయే
23 థుర్యొధనస్యాగ్నిహొత్రే పరాక్రొశన భైరవం శివాః
తాస తథా పరత్యభాషన్త రాసభాః సర్వతొథిశమ
24 పరాతిష్ఠత తతొ భీష్మొ థరొణేన సహ సంజయ
కృపశ చ సొమథత్తశ చ బాహ్లీకశ చ మహారదః
25 తతొ ఽహమ అబ్రువం తత్ర విథురేణ పరచొథితః
వరం థథాని కృష్ణాయై కాన్స్కితం యథ యథ ఇచ్ఛతి
26 అవృణొత తత్ర పాఞ్చాలీ పాణ్డవాన అమితౌజసః
సరదాన సధనుష్కాంశ చాప్య అనుజ్ఞాసిషమ అప్య అహమ
27 అదాబ్రవీన మహాప్రాజ్ఞొ విథురః సర్వధర్మవిత
ఏతథ అన్తాః సద భరతా యథ వః కృష్ణా సభాం గతా
28 ఏషా పాఞ్చాలరాజస్య సుతైషా శరీర అనుత్తమా
పాఞ్చాలీ పాణ్డవాన ఏతాన థైవసృష్టొపసర్పతి
29 తస్యాః పార్దాః పరిక్లేశం న కషంస్యన్తే ఽతయమర్షణాః
వృష్ణయొ వా మహేష్వాసాః పాఞ్చాలా వా మహౌజసః
30 తేన సత్యాభిసంధేన వాసుథేవేన రక్షితాః
ఆగమిష్యతి బీభత్సుః పాఞ్చాలైర అభిరక్షితః
31 తేషాం మధ్యే మహేష్వాసొ భీమసేనొ మహాబలః
ఆగమిష్యతి ధున్వానొ గథాం థణ్డమ ఇవాన్తకః
32 తతొ గాణ్డీవనిర్ఘొషం శరుత్వా పార్దస్య ధీమతః
గథా వేగం చ భీమస్య నాలం సొఢుం నరాధిపాః
33 తత్ర మే రొచతే నిత్యం పార్దైర సార్ధం న విగ్రహః
కురుభ్యొ హి సథా మన్యే పాణ్డవాఞ శక్తిమత్తరాన
34 తదా హి బలవాన రాజా జరాసంధొ మహాథ్యుతిః
బాహుప్రహరణేనైవ భీమేన నిహతొ యుధి
35 తస్య తే శమ ఏవాస్తు పాణ్డవైర భరతర్షభ
ఉభయొః పక్షయొర యుక్తం కరియతామ అవిశఙ్కయా
36 ఏవం గావల్గణే కషత్తా ధర్మార్దసహితం వచః
ఉక్తవాన న గృహీతం చ మయా పుత్ర హితేప్సయా