సభా పర్వము - అధ్యాయము - 70

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 70)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తస్మిన సంప్రస్దితే కృష్ణా పృదాం పరాప్య యశస్వినీమ
ఆపృచ్ఛథ భృశథుఃఖార్తా యాశ చాన్యాస తత్ర యొషితః
2 యదార్హం వన్థనాశ్లేషాన కృత్వా గన్తుమ ఇయేష సా
తతొ నినాథః సుమహాన పాణ్డవాన్తః పురే ఽభవత
3 కున్తీ చ భృశసంతప్తా థరౌపథీం పరేక్ష్య గచ్ఛతీమ
శొకవిహ్వలయా వాచా కృచ్ఛ్రాథ వచనమ అబ్రవీత
4 వత్సే శొకొ న తే కార్యః పరాప్యేథం వయసనం మహత
సత్రీ ధర్మాణామ అభిజ్ఞాసి శీలాచారవతీ తదా
5 న తవాం సంథేష్టుమ అర్హామి భర్తౄన పరతి శుచిస్మితే
సాధ్వీ గుణసమాధానైర భూషితం తే కులథ్వయమ
6 సభాగ్యాః కురవశ చేమే యే న థగ్ధాస తవయానగే
అరిష్టం వరజ పన్దానం మథ అనుధ్యాన బృంహితా
7 భావిన్య అర్దే హి సత సత్రీణాం వైక్లవ్యం నొపజాయతే
గురుధర్మాభిగుప్తా చ శరేయొ కషిప్రమ అవాప్స్యసి
8 సహథేవశ చ మే పుత్రః సథావేక్ష్యొ వనే వసన
యదేథం వయసనం పరాప్య నాస్య సీథేన మహన మనః
9 తదేత్య ఉక్త్వా తు సా థేవీ సరవన నేత్రజలావిలా
శొణితాక్తైక వసనా ముక్తకేశ్య అభినిర్యయౌ
10 తాం కరొశన్తీం పృదా థుఃఖాథ అనువవ్రాజ గచ్ఛతీమ
అదాపశ్యత సుతాన సర్వాన హృతాభరణ వాససః
11 రురుచర్మావృత తనూన హరియా కిం చిథ అవాఙ్ముఖాన
పరైః పరీతాన సంహృష్టైః సుహృథ్భిశ చానుశొచితాన
12 తథవస్దాన సుతాన సర్వాన ఉపసృత్యాతివత్సలా
సస్వజానావథచ ఛొకాత తత తథ విలపతీ బహు
13 కదం సథ ధర్మచారిత్రవృత్తస్దితి విభూషితాన
అక్షుథ్రాన థృఢభక్తాంశ చ థైవతేజ్యా పరాన సథా
14 వయసనం వః సమభ్యాగాత కొ ఽయం విధివిపర్యయః
కస్యాపధ్యానజం చేథమ ఆగొ పశ్యామి వొ ధియా
15 సయాత తు మథ్భాగ్యథొషొ ఽయం యాహం యుష్మాన అజీజనమ
థుఃఖాయాస భుజొ ఽతయర్దం యుక్తాన అప్య ఉత్తమైర గుణైః
16 కదం వత్స్యద థుర్గేషు వనేష్వ ఋథ్ధివినాకృతాః
వీర్యసత్త్వబలొత్సాహ తేజొభిర అకృశాః కృశాః
17 యథ్య ఏతథ అహమ అజ్ఞాస్యం వనవాసొ హి వొ ధరువమ
శతశృఙ్గాన మృతే పాణ్డౌ నాగమిష్యం గజాహ్వయమ
18 ధన్యం వః పితరం మన్యే తపొ మేధాన్వితం తదా
యః పుత్రాధిమ అసంప్రాప్య సవర్గేచ్ఛామ అకరొత పరియామ
19 ధన్యాం చాతీన్థ్రియజ్ఞానామ ఇమాం పరాప్తాం పరాం గతిమ
మన్యే ఽథయ మాథ్రీం ధర్మజ్ఞాం కల్యాణీం సర్వదైవ హి
20 రత్యా మత్యా చ గత్యా చ యయాహమ అభిసంధితా
జీవితప్రియతాం మహ్యం ధిగ ఇమాం కలేశభాగినీమ
21 ఏవం విలపతీం కున్తీమ అభిసాన్త్వ్య పరనమ్య చ
పాణ్డవా విగతానన్థా వనాయైవ పరవవ్రజుః
22 విథురాథయశ చ తామ ఆర్తాం కున్తీమ ఆశ్వాస్య హేతుభిః
పరావేశయన గృహం కషత్తుః సవయమ ఆర్తతరాః శనైః
23 రాజా చ ధృతరాష్ట్రః స శొకాకులిత చేతనః
కషత్తుః సంప్రేషయామ ఆస శీఘ్రమ ఆగమ్యతామ ఇతి
24 తతొ జగామ విథురొ ధృతరాష్ట్ర నివేశనమ
తం పర్యపృచ్ఛత సంవిగ్నొ ధృతరాష్ట్రొ నరాధిపః