Jump to content

సభా పర్వము - అధ్యాయము - 69

వికీసోర్స్ నుండి
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 69)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
ఆమన్త్రయామి భరతాంస తదా వృథ్ధం పితా మహమ
రాజానం సొమథత్తం చ మహారాజం చ బాహ్లికమ
2 థరొణం కృపం నృపాంశ చాన్యాన అశ్వత్దామానమ ఏవ చ
విథురం ధృతరాష్ట్రం చ ధార్తరాష్ట్రాంశ చ సర్వశః
3 యుయుత్సుం సంజయం చైవ తదైవాన్యాన సభా సథః
సర్వాన ఆమన్త్ర్య గచ్ఛామి థరష్టాస్మి పునర ఏత్య వః
4 [వ]
న చ కిం చిత తథొచుస తే హరియా సన్తొ యుధిష్ఠిరమ
మనొభిర ఏవ కల్యాణం థధ్యుస తే తస్య ధీమతః
5 [వి]
ఆర్యా పృదా రాజపుత్రీ నారణ్యం గన్తుమ అర్హతి
సుకుమారీ చ వృథ్ధా చ నిత్యం చైవ సుఖొచితా
6 ఇహ వత్స్యతి కల్యాణీ సత్కృతా మమ వేశ్మని
ఇతి పార్దా విజానీధ్వమ అగథం వొ ఽసతు సర్వశః
7 యుధిష్ఠిర విజానీహి మమేథం భరతర్షభ
నాధర్మేణ జితః కశ చిథ వయదతే వై పరాజయాత
8 తవం వై ధర్మాన విజానీషే యుధాం వేత్తా ధనంజయః
హన్తారీణాం భీమసేనొ నకులస తవ అర్దసంగ్రహీ
9 సంయన్తా సహథేవస తు ధౌమ్యొ బరహ్మవిథ ఉత్తమః
ధర్మార్దకుశలా చైవ థరౌపథీ ధర్మచారిణీ
10 అన్యొన్యస్య పరియాః సర్వే తదైవ పరియవాథినః
పరైర అభేథ్యాః సంతుష్టాః కొ వొ న సపృహయేథ ఇహ
11 ఏష వై సర్వకల్యాణః సమాధిస తవ భారత
నైనం శత్రుర విషహతే శక్రేణాపి సమొ ఽచయుత
12 హిమవత్య అనుశిష్టొ ఽసి మేరుసావర్ణినా పురా
థవైపాయనేన కృష్ణేన నగరే వారణావతే
13 భృగుతుఙ్గే చ రామేణ థృషథ్వత్యాం చ శమ్భునా
అశ్రౌషీర అసితస్యాపి మహర్షేర అఞ్జనం పరతి
14 థరష్టా సథా నారథస్య ధౌమ్యస తే ఽయం పురొహితః
మా హార్షీః సామ్పరాయే తవం బుథ్ధిం తామ ఋషిపూజితామ
15 పురూరవసమ ఐలం తవం బుథ్ధ్యా జయసి పాణ్డవ
శక్త్యా జయసి రాజ్ఞొ ఽనయాన ఋషీన ధర్మొపసేవయా
16 ఐన్థ్రే జయే ధృతమనా యామ్యే కొపవిధారణే
విసర్గే చైవ కౌబేరే వారుణే చైవ సంయమే
17 ఆత్మప్రథానం సౌమ్య తవమ అథ్భ్యశ చైవొపజీవనమ
భూమేః కషమా చ తేజొ చ సమగ్రం సూర్యమణ్డలాత
18 వాయొర బలం విథ్ధి స తవం భూతేభ్యశ చాత్మసంభవమ
అగథం వొ ఽసతు భథ్రం వొ థరక్ష్యామి పునరాగతాన
19 ఆపథ ధర్మార్దకృచ్ఛ్రేషు సర్వకార్యేషు వా పునః
యదావత పరతిపథ్యేదాః కాలే కాలే యుధిష్ఠిర
20 ఆపృష్టొ ఽసీహ కౌన్తేయ సవస్తి పరాప్నుహి భారత
కృతార్దం సవస్తిమన్తం తవాం థరక్ష్యామః పునరాగతమ
21 [వ]
ఏవమ ఉక్తస తదేత్య ఉక్త్వా పాణ్డవః సత్యవిక్రమః
భీష్మథ్రొణౌ నమస్కృత్య పరాతిష్ఠత యుధిష్ఠిరః