సభా పర్వము - అధ్యాయము - 68

వికీసోర్స్ నుండి
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 68)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 వైశంపాయన ఉవాచ
వనవాసాయ చక్రుస తే మతిం పార్దాః పరాజితాః
అజినాన్య ఉత్తరీయాణి జగృహుశ చ యదాక్రమమ
2 అజినైః సంవృతాన థృష్ట్వా హృతరాజ్యాన అరింథమాన
పరస్దితాన వనవాసాయ తతొ థుఃశాసనొ ఽబరవీత
3 పరవృత్తం ధార్తరాష్ట్రస్య చక్రం రాజ్ఞొ మహాత్మనః
పరాభూతాః పాణ్డుపుత్రా విపత్తిం పరమాం గతాః
4 అథ్య థేవాః సంప్రయాతాః సమైర వర్త్మభిర అస్దలైః
గుణజ్యేష్ఠాస తదా జయేష్ఠా భూయాంసొ యథ వయం పరైః
5 నరకం పాతితాః పార్దా థీర్ఘకాలమ అనన్తకమ
సుఖాచ చ హీనా రాజ్యాచ చ వినష్టాః శాశ్వతీః సమాః
6 బలేన మత్తా యే తే సమ ధార్తరాష్ట్రాన పరహాసిషుః
తే నిర్జితా హృతధనా వనమ ఏష్యన్తి పాణ్డవాః
7 చిత్రాన సంనాహాన అవముఞ్చన్తు చైషాం; వాసాంసి థివ్యాని చ భానుమన్తి
నివాస్యన్తాం రురుచర్మాణి సర్వే; యదా గలహం సౌబలస్యాభ్యుపేతాః
8 న సన్తి లొకేషు పుమాంస ఈథృశా; ఇత్య ఏవ యే భావితబుథ్ధయః సథా
జఞాస్యన్తి తే తమానమ ఇమే ఽథయ పాణ్డవా; విపర్యయే షణ్ఢతిలా ఇవాఫలాః
9 అయం హి వాసొథయ ఈథృశానాం; మనస్వినాం కౌరవ మా భవేథ వః
అథీక్షితానామ అజినాని యథ్వథ; బలీయసాం పశ్యత పాణ్డవానామ
10 మహాప్రాజ్ఞః సొమకొ యజ్ఞసేనః; కన్యాం పాఞ్చాలీం పాణ్డవేభ్యః పరథాయ
అకార్షీథ వై థుష్కృతం నేహ సన్తి; కలీబాః పార్దాః పతయొ యాజ్ఞసేన్యాః
11 సూక్ష్మాన పరావారాన అజినాని చొథితాన; థృష్ట్వారణ్యే నిర్ధనాన అప్రతిష్ఠాన
కాం తవం పరీతిం లప్స్యసే యాజ్ఞసేని; పతిం వృణీష్వ యమ ఇహాన్యమ ఇచ్ఛసి
12 ఏతే హి సర్వే కురవః సమేతాః; కషాన్తా థాన్తాః సుథ్రవిణొపపన్నాః
ఏషాం వృణీష్వైకతమం పతిత్వే; న తవాం తపేత కాలవిపర్యయొ ఽయమ
13 యదాఫలాః షణ్ఢతిలా యదా చర్మమయా మృగాః
తదైవ పాణ్డవాః సర్వే యదా కాకయవా అపి
14 కిం పాణ్డవాంస తవం పతితాన ఉపాస్సే; మొఘః శరమః షణ్ఢతిలాన ఉపాస్య
ఏవం నృశంసః పరుషాణి పార్దాన; అశ్రావయథ ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రః
15 తథ వై శరుత్వా భీమసేనొ ఽతయమర్షీ; నిర్భర్త్స్యొచ్చైస తం నిగృహ్యైవ రొషాత
ఉవాచేథం సహసైవొపగమ్య; సింహొ యదా హైమవతః శృగాలమ
16 భీమసేన ఉవాచ
కరూర పాపజనైర జుష్టమ అకృతార్దం పరభాషసే
గాన్ధారవిథ్యయా హి తవం రాజమధ్యే వికత్దసే
17 యదా తుథసి మర్మాణి వాక్శరైర ఇహ నొ భృశమ
తదా సమారయితా తే ఽహం కృన్తన మర్మాణి సంయుగే
18 యే చ తవామ అనువర్తన్తే కామలొభవశానుగాః
గొప్తారః సానుబన్ధాంస తాన నేష్యామి యమసాథనమ
19 వైశంపాయన ఉవాచ
ఏవం బరువాణమ అజినైర వివాసితం; థుఃఖాభిభూతం పరినృత్యతి సమ
మధ్యే కురూణాం ధర్మనిబథ్ధమార్గం; గౌర గౌర ఇతి సమాహ్వయన ముక్తలజ్జః
20 భీమసేన ఉవాచ
నృశంసం పరుషం కరూరం శక్యం థుఃశాసన తవయా
నికృత్యా హి ధనం లబ్ధ్వా కొ వికత్దితుమ అర్హతి
21 మా హ సమ సుకృతాఁల లొకాన గచ్ఛేత పార్దొ వృకొథరః
యథి వక్షసి భిత్త్వా తే న పిబేచ ఛొణితం రణే
22 ధార్తరాష్ట్రాన రణే హత్వా మిషతాం సర్వధన్వినామ
శమం గన్తాస్మి నచిరాత సత్యమ ఏతథ బరవీమి వః
23 వైశంపాయన ఉవాచ
తస్య రాజా సింహగతేః సఖేలం; థుర్యొధనొ భీమసేనస్య హర్షాత
గతిం సవగత్యానుచకార మన్థొ; నిర్గచ్ఛతాం పాణ్డవానాం సభాయాః
24 నైతావతా కృతమ ఇత్య అబ్రవీత తం; వృకొథరః సంనివృత్తార్ధకాయః
శీఘ్రం హి తవా నిహతం సానుబన్ధం; సంస్మార్యాహం పరతివక్ష్యామి మూఢ
25 ఏతత సమీక్ష్యాత్మని చావమానం; నియమ్య మన్యుం బలవాన స మానీ
రాజానుగః సంసథి కౌరవాణాం; వినిష్క్రమన వాక్యమ ఉవాచ భీమః
26 అహం థుర్యొధనం హన్తా కర్ణం హన్తా ధనంజయః
శకునిం చాక్షకితవం సహథేవొ హనిష్యతి
27 ఇథం చ భూయొ వక్ష్యామి సభామధ్యే బృహథ వచః
సత్యం థేవాః కరిష్యన్తి యన నొ యుథ్ధం భవిష్యతి
28 సుయొధనమ ఇమం పాపం హన్తాస్మి గథయా యుధి
శిరః పాథేన చాస్యాహమ అధిష్ఠాస్యామి భూతలే
29 వాక్యశూరస్య చైవాస్య పరుషస్య థురాత్మనః
థుఃశాసనస్య రుధిరం పాతాస్మి మృగరాడ ఇవ
30 అర్జున ఉవాచ
నైవ వాచా వయవసితం భీమ విజ్ఞాయతే సతామ
ఇతశ చతుర్థశే వర్షే థరష్టారొ యథ భవిష్యతి
31 థుర్యొధనస్య కర్ణస్య శకునేశ చ థురాత్మనః
థుఃశాసనచతుర్దానాం భూమిః పాస్యతి శొణితమ
32 అసూయితారం వక్తారం పరస్రష్టారం థురాత్మనామ
భీమసేన నియొగాత తే హన్తాహం కర్ణమ ఆహవే
33 అర్జునః పరతిజానీతే భీమస్య పరియకామ్యయా
కర్ణం కర్ణానుగాంశ చైవ రణే హన్తాస్మి పత్రిభిః
34 యే చాన్యే పరతియొత్స్యన్తి బుథ్ధిమొహేన మాం నృపాః
తాంశ చ సర్వాఞ శతైర బాణైర నేతాస్మి యమసాథనమ
35 చలేథ ధి హిమవాన సదానాన నిష్ప్రభః సయాథ థివాకరః
శైత్యం సొమాత పరణశ్యేత మత్సత్యం విచలేథ యథి
36 న పరథాస్యతి చేథ రాజ్యమ ఇతొ వర్షే చతుర్థశే
థుర్యొధనొ హి సత్కృత్య సత్యమ ఏతథ భవిష్యతి
37 వైశంపాయన ఉవాచ
ఇత్య ఉక్తవతి పార్దే తు శరీమాన మాథ్రవతీసుతః
పరగృహ్య విపులం బాహుం సహథేవః పరతాపవాన
38 సౌబలస్య వధం పరేప్సుర ఇథం వచనమ అబ్రవీత
కరొధసంరక్తనయనొ నిఃశ్వసన్న ఇవ పన్నగః
39 అక్షాన యాన మన్యసే మూఢ గాన్ధారాణాం యశొహర
నైతే ఽకషా నిశితా బాణాస తవయైతే సమరే వృతాః
40 యదా చైవొక్తవాన భీమస తవామ ఉథ్థిశ్య సబాన్ధవమ
కర్తాహం కర్మణస తస్య కురు కార్యాణి సర్వశః
41 హన్తాస్మి తరసా యుథ్ధే తవాం విక్రమ్య సబాన్ధవమ
యథి సదాస్యసి సంగ్రామే కషత్రధర్మేణ సౌబల
42 సహథేవవచః శరుత్వా నకులొ ఽపి విశాం పతే
థర్శనీయతమొ నౄణామ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
43 సుతేయం యజ్ఞసేనస్య థయూతే ఽసమిన ధృతరాష్ట్రజైః
యైర వాచః శరావితా రూక్షాః సదితైర థుర్యొధనప్రియే
44 తాన ధార్తరాష్ట్రాన థుర్వృత్తాన ముమూర్షూన కాలచొథితాన
థర్శయిష్యామి భూయిష్ఠమ అహం వైవస్వతక్షయమ
45 నిథేశాథ ధర్మరాజస్య థరౌపథ్యాః పథవీం చరన
నిర్ధార్తరాష్ట్రాం పృదివీం కర్తాస్మి నచిరాథ ఇవ
46 ఏవం తే పురుషవ్యాఘ్రాః సర్వే వయాయతబాహవః
పరతిజ్ఞా బహులాః కృత్వా ధృతరాష్ట్రమ ఉపాగమన