సభా పర్వము - అధ్యాయము - 67

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 67)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 వైశంపాయన ఉవాచ
తతొ వయధ్వగతం పార్దం పరాతికామీ యుధిష్ఠిరమ
ఉవాచ వచనాథ రాజ్ఞొ ధృతరాష్ట్రస్య ధీమతః
2 ఉపస్తీర్ణా సభా రాజన్న అక్షాన ఉప్త్వా యుధిష్ఠిర
ఏహి పాణ్డవ థీవ్యేతి పితా తవామ ఆహ భారత
3 యుధిష్ఠిర ఉవాచ
ధాతుర నియొగాథ భూతాని పరాప్నువన్తి శుభాశుభమ
న నివృత్తిస తయొర అస్తి థేవితవ్యం పునర యథి
4 అక్షథ్యూతే సమాహ్వానం నియొగాత సదవిరస్య చ
జానన్న అపి కషయకరం నాతిక్రమితుమ ఉత్సహే
5 వైశంపాయన ఉవాచ
ఇతి బరువన నివవృతే భరాతృభిః సహ పాణ్డవః
జానంశ చ శకునేర మాయాం పార్దొ థయూతమ ఇయాత పునః
6 వివిశుస తే సభాం తాం తు పునర ఏవ మహారదాః
వయదయన్తి సమ చేతాంసి సుహృథాం భరతర్షభాః
7 యదొపజొషమ ఆసీనాః పునర్థ్యూతప్రవృత్తయే
సర్వలొకవినాశాయ థైవేనొపనిపీడితాః
8 శకునిర ఉవాచ
అముఞ్చత సదవిరొ యథ వొ ధనం పూజితమ ఏవ తత
మహాధనం గలహం తవ ఏకం శృణు మే భరతర్షభ
9 వయం థవాథశ వర్షాణి యుష్మాభిర థయూతనిర్జితాః
పరవిశేమ మహారణ్యం రౌరవాజినవాససః
10 తరయొథశం చ సజనే అజ్ఞాతాః పరివత్సరమ
జఞాతాశ చ పునర అన్యాని వనే వర్షాణి థవాథశ
11 అస్మాభిర వా జితా యూయం వనే వర్షాణి థవాథశ
వసధ్వం కృష్ణయా సార్ధమ అజినైః పరతివాసితాః
12 తరయొథశే చ నిర్వృత్తే పునర ఏవ యదొచితమ
సవరాజ్యం పరతిపత్తవ్యమ ఇతరైర అద వేతరైః
13 అనేన వయవసాయేన సహాస్మాభిర యుధిష్ఠిర
అక్షాన ఉప్త్వా పునర్థ్యూతమ ఏహి థీవ్యస్వ భారత
14 సభాసథ ఊచుః
అహొ ధిగ బాన్ధవా నైనం బొధయన్తి మహథ భయమ
బుథ్ధ్యా బొధ్యం న బుధ్యన్తే సవయం చ భరతర్షభాః
15 వైశంపాయన ఉవాచ
జనప్రవాథాన సుబహూన ఇతి శృణ్వన నరాధిపః
హరియా చ ధర్మసఙ్గాచ చ పార్దొ థయూతమ ఇయాత పునః
16 జానన్న అపి మహాబుథ్ధిః పునర్థ్యూతమ అవర్తయత
అప్య అయం న వినాశః సయాత కురూణామ ఇతి చిన్తయన
17 యుధిష్ఠిర ఉవాచ
కదం వై మథ్విధొ రాజా సవధర్మమ అనుపాలయన
ఆహూతొ వినివర్తేత థీవ్యామి శకునే తవయా
18 శకునిర ఉవాచ
గవాశ్వం బహుధేనూకమ అపర్యన్తమ అజావికమ
గజాః కొశొ హిరణ్యం చ థాసీథాసం చ సర్వశః
19 ఏష నొ గలహ ఏవైకొ వనవాసాయ పాణ్డవాః
యూయం వయం వా విజితా వసేమ వనమ ఆశ్రితాః
20 అనేన వయవసాయేన థీవ్యామ భరతర్షభ
సముత్క్షేపేణ చైకేన వనవాసాయ భారత
21 వైశంపాయన ఉవాచ
పరతిజగ్రాహ తం పార్దొ గలహం జగ్రాహ సౌబలః
జితమ ఇత్య ఏవ శకునిర యుధిష్ఠిరమ అభాషత