సభా పర్వము - అధ్యాయము - 66

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 66)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 జనమేజయ ఉవాచ
అనుజ్ఞాతాంస తాన విథిత్వా సరత్నధనసంచయాన
పాణ్డవాన ధార్తరాష్ట్రాణాం కదమ ఆసీన మనస తథా
2 వైశంపాయన ఉవాచ
అనుజ్ఞాతాంస తాన విథిత్వా ధృతరాష్ట్రేణ ధీమతా
రాజన థుఃశాసనః కషిప్రం జగామ భరాతరం పరతి
3 థుర్యొధనం సమాసాథ్య సామాత్యం భరతర్షభ
థుఃఖార్తొ భరతశ్రేష్ఠ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
4 థుఃఖేనైతత సమానీతం సదవిరొ నాశయత్య అసౌ
శత్రుసాథ గమయథ థరవ్యం తథ బుధ్యధ్వం మహారదాః
5 అద థుర్యొధనః కర్ణః శకునిశ చాపి సౌబలః
మిదః సంగమ్య సహితాః పాణ్డవాన పరతి మానినః
6 వైచిత్రవీర్యం రాజానం ధృతరాష్ట్రం మనీషిణమ
అభిగమ్య తవరాయుక్తాః శలక్ష్ణం వచనమ అబ్రువన
7 థుర్యొధన ఉవాచ
న తవయేథం శరుతం రాజన యజ జగాథ బృహస్పతిః
శక్రస్య నీతిం పరవథన విథ్వాన థేవపురొహితః
8 సర్వొపాయైర నిహన్తవ్యాః శత్రవః శత్రుకర్షణ
పురా యుథ్ధాథ బలాథ వాపి పరకుర్వన్తి తవాహితమ
9 తే వయం పాణ్డవధనైః సర్వాన సంపూజ్య పార్దివాన
యథి తాన యొధయిష్యామః కిం వా నః పరిహాస్యతి
10 అహీన ఆశీవిషాన కరుథ్ధాన థంశాయ సముపస్దితాన
కృత్వా కణ్ఠే చ పృష్ఠే చ కః సముత్స్రష్టుమ అర్హతి
11 ఆత్తశస్త్రా రదగతాః కుపితాస తాత పాణ్డవాః
నిఃశేషం నః కరిష్యన్తి కరుథ్ధా హయ ఆశీవిషా యదా
12 సంనథ్ధొ హయ అర్జునొ యాతి వివృత్య పరమేషుధీ
గాణ్డీవం ముహుర ఆథత్తే నిఃశ్వసంశ చ నిరీక్షతే
13 గథాం గుర్వీం సముథ్యమ్య తవరితశ చ వృకొథరః
సవరదం యొజయిత్వాశు నిర్యాత ఇతి నః శరుతమ
14 నకులః ఖడ్గమ ఆథాయ చర్మ చాప్య అష్టచన్థ్రకమ
సహథేవశ చ రాజా చ చక్రుర ఆకారమ ఇఙ్గితైః
15 తే తవ ఆస్దాయ రదాన సర్వే బహుశస్త్రపరిచ్ఛథాన
అభిఘ్నన్తొ రదవ్రాతాన సేనాయొగాయ నిర్యయుః
16 న కషంస్యన్తే తదాస్మాభిర జాతు విప్రకృతా హి తే
థరౌపథ్యాశ చ పరిక్లేశం కస తేషాం కషన్తుమ అర్హతి
17 పునర థీవ్యామ భథ్రం తే వనవాసాయ పాణ్డవైః
ఏవమ ఏతాన వశే కర్తుం శక్ష్యామొ భరతర్షభ
18 తే వా థవాథశ వర్షాణి వయం వా థయూతనిర్జితాః
పరవిశేమ మహారణ్యమ అజినైః పరతివాసితాః
19 తరయొథశం చ సజనే అజ్ఞాతాః పరివత్సరమ
జఞాతాశ చ పునర అన్యాని వనే వర్షాణి థవాథశ
20 నివసేమ వయం తే వా తదా థయూతం పరవర్తతామ
అక్షాన ఉప్త్వా పునర్థ్యూతమ ఇథం థీవ్యన్తు పాణ్డవాః
21 ఏతత కృత్యతమం రాజన్న అస్మాకం భరతర్షభ
అయం హి శకునిర వేథ సవిథ్యామ అక్షసంపథమ
22 థృఢమూలా వయం రాజ్యే మిత్రాణి పరిగృహ్య చ
సారవథ విపులం సైన్యం సత్కృత్య చ థురాసథమ
23 తే చ తరయొథశే వర్షే పారయిష్యన్తి చేథ వరతమ
జేష్యామస తాన వయం రాజన రొచతాం తే పరంతప
24 ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ
తూర్ణం పరత్యానయస్వైతాన కామం వయధ్వగతాన అపి
ఆగచ్ఛన్తు పునర్థ్యూతమ ఇథం కుర్వన్తు పాణ్డవాః
25 వైశంపాయన ఉవాచ
తతొ థరొణః సొమథత్తొ బాహ్లీకశ చ మహారదః
విథురొ థరొణపుత్రశ చ వైశ్యాపుత్రశ చ వీర్యవాన
26 భూరిశ్రవాః శాంతనవొ వికర్ణశ చ మహారదః
మా థయూతమ ఇత్య అభాషన్త శమొ ఽసత్వ ఇతి చ సర్వశః
27 అకామానాం చ సర్వేషాం సుహృథామ అర్దథర్శినామ
అకరొత పాణ్డవాహ్వానం ధృతరాష్ట్రః సుతప్రియః
28 అదాబ్రవీన మహారాజ ధృతరాష్ట్రం జనేశ్వరమ
పుత్రహార్థాథ ధర్మయుక్తం గాన్ధారీ శొకకర్శితా
29 జాతే థుర్యొధనే కషత్తా మహామతిర అభాషత
నీయతాం పరలొకాయ సాధ్వ అయం కులపాంసనః
30 వయనథజ జాతమాత్రొ హి గొమాయుర ఇవ భారత
అన్తొ నూనం కులస్యాస్య కురవస తన నిబొధత
31 మా బాలానామ అశిష్టానామ అభిమంస్దా మతిం పరభొ
మా కులస్య కషయే ఘొరే కారణం తవం భవిష్యసి
32 బథ్ధం సేతుం కొ ను భిన్థ్యాథ ధమేచ ఛాన్తం చ పావకమ
శమే ధృతాన పునః పార్దాన కొపయేత కొ ను భారత
33 సమరన్తం తవామ ఆజమీఢ సమారయిష్యామ్య అహం పునః
శాస్త్రం న శాస్తి థుర్బుథ్ధిం శరేయసే వేతరాయ వా
34 న వై వృథ్ధొ బాలమతిర భవేథ రాజన కదం చన
తవన్నేత్రాః సన్తు తే పుత్రా మా తవాం థీర్ణాః పరహాసిషుః
35 శమేన ధర్మేణ పరస్య బుథ్ధ్యా; జాతా బుథ్ధిః సాస్తు తే మా పరతీపా
పరధ్వంసినీ కరూరసమాహితా శరీర; మృథుప్రౌఢా గచ్ఛతి పుత్రపౌత్రాన
36 అదాబ్రవీన మహారాజొ గాన్ధారీం ధర్మథర్శినీమ
అన్తః కామం కులస్యాస్తు న శక్ష్యామి నివారితుమ
37 యదేచ్ఛన్తి తదైవాస్తు పరత్యాగచ్ఛన్తు పాణ్డవాః
పునర్థ్యూతం పరకుర్వన్తు మామకాః పాణ్డవైః సహ