సభా పర్వము - అధ్యాయము - 65

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 65)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
రాజన కిం కరవామస తే పరశాధ్య అస్మాంస తవమ ఈశ్వరః
నిత్యం హి సదాతుమ ఇచ్ఛామస తవ భారత శాసనే
2 [ధృ]
అజాతశత్రొ భథ్రం తే అరిష్టం సవస్తి గచ్ఛత
అనుజ్ఞాతాః సహధనాః సవరాజ్యమ అనుశాసత
3 ఇథం తవ ఏవావబొథ్ధవ్యం వృథ్ధస్య మమ శాసనమ
ధియా నిగథితం కృత్స్నం పద్యం నిఃశ్రేయసం పరమ
4 వేత్ద తవం తాత ధర్మాణాం గతిం సూక్ష్మాం యుధిష్ఠిర
వినీతొ ఽసి మహాప్రాజ్ఞ వృథ్ధానాం పర్యుపాసితా
5 యతొ బుథ్ధిస తతః శాన్తిః పరశమం గచ్ఛ భారత
నాథారౌ కరమతే శస్త్రం థారౌ శస్త్రం నిపాత్యతే
6 న వైరాణ్య అభిజానన్తి గుణాన పశ్యన్తి నాగుణాన
విరొధం నాధిగచ్ఛన్తి యే త ఉత్తమపూరుషాః
7 సంవాథే పరుషాణ్య ఆహుర యుధిష్ఠిర నరాధమాః
పరత్యాహుర మధ్యమాస తవ ఏతాన ఉక్తాః పరుషమ ఉత్తరమ
8 నైవొక్తా నైవ చానుక్తా అహితాః పరుషా గిరః
పరతిజల్పన్తి వై ధీరాః సథా ఉత్తమపూరుషాః
9 సమరన్తి సుకృతాన్య ఏవ న వైరాణి కృతాన్య అపి
సన్తః పరతివిజానన్తొ లబ్ధ్వా పరత్యయమ ఆత్మనః
10 తదాచరితమ ఆర్యేణ తవయాస్మిన సత సమాగమే
థుర్యొధనస్య పారుష్యం తత తాత హృథి మా కృదాః
11 మాతరం చైవ గాన్ధారీం మాం చ తవథ గుణకాఙ్క్షిణమ
ఉపస్దితం వృథ్ధమ అన్ధం పితరం పశ్య భారత
12 పరేక్షాపూర్వం మయా థయూతమ ఇథమ ఆసీథ ఉపేక్షితమ
మిత్రాణి థరష్టుకామేన పుత్రాణాం చ బలాబలమ
13 అశొచ్యాః కురవొ రాజన యేషాం తవమ అనుశాసితా
మన్త్రీ చ విథురొ ధీమాన సర్వశాస్త్రవిశారథః
14 తవయి ధర్మొ ఽరజునే వీర్యం భీమసేనే పరాక్రమః
శరథ్ధా చ గురుశుశ్రూషా యమయొః పురుషాగ్ర్యయొః
15 అజాతశత్రొ భథ్రం తే ఖాణ్డవ పరస్దమ ఆవిశ
భరాతృభిస తే ఽసతు సౌభ్రాత్రం ధర్మే తే ధీయతాం మనః
16 [వ]
ఇత్య ఉక్తొ భరతశ్రేష్ఠొ ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
కృత్వార్య సమయం సర్వం పరతస్దే భరాతృభిః సహ
17 తే రదాన మేఘసంకాశాన ఆస్దాయ సహ కృష్ణయా
పరయయుర హృష్టమనస ఇన్థ్రప్రస్దం పురొత్తమమ