సభా పర్వము - అధ్యాయము - 64

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 64)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [కర్ణ]
యా నః శరుతా మనుష్యేషు సత్రియొ రూపేణ సంమతాః
తాసామ ఏతాథృశం కర్మ న కస్యాం చన శుశ్రుమః
2 కరొధావిష్టేషు పార్దేషు ధార్తరాష్ట్రేషు చాప్య అతి
థరౌపథీ పాణ్డుపుత్రాణాం కృష్ణా శాన్తిర ఇహాభవత
3 అప్లవే ఽమభసి మగ్నానామ అప్రతిష్ఠే నిమజ్జతామ
పాఞ్చాలీ పాణ్డుపుత్రాణాం నౌర ఏషా పారగాభవత
4 [వ]
తథ వై శరుత్వా భీమసేనః కురుమధ్యే ఽతయ అమర్షణః
సత్రీ గతిః పాణ్డుపుత్రాణామ ఇత్య ఉవాచ సుథుర్మనాః
5 తరీణి జయొతీంషి పురుష ఇతి వై థేవలొ ఽబరవీత
అపత్యం కర్మ విథ్యా చ యతః సృష్టాః పరజాస తతః
6 అమేధ్యే వై గతప్రాణే శూన్యే జఞాతిభిర ఉజ్ఝితే
థేహే తరితయమ ఏవైతత పురుషస్యొపజాయతే
7 తన నొ జయొతిర అభిహతం థారాణామ అభిమర్శనాత
ధనంజయ కదంస్విత సయాథ అపత్యమ అభిమృష్టజమ
8 [అర]
న చైవొక్తా న చానుక్తా హీనతః పరుషా గిరః
భారతాః పరతిజల్పన్తి సథా తూత్తమ పూరుషాః
9 సమరన్తి సుకృతాన్య ఏవ న వైరాణి కృతాని చ
సన్తః పరతివిజానన్తొ లబ్ధ్వా పరత్యయమ ఆత్మనః
10 [భ]
ఇహైవైతాంస తురా సర్వాన హన్మి శత్రూన సమాగతాన
అద నిష్క్రమ్య రాజేన్థ్ర సమూలాన కృన్ధి భారత
11 కిం నొ వివథితేనేహ కిం నః కలేశేన భారత
అథ్యైవైతాన నిహన్మీహ పరశాధి వసుధామ ఇమామ
12 [వ]
ఇత్య ఉక్త్వా భీమసేనస తు కనిష్ఠైర భరాతృభిర వృతః
మృగమధ్యే యదా సింహొ ముహుః పరిఘమ ఐక్షత
13 సాన్త్వ్యమానొ వీజ్యమానః పార్దేనాక్లిష్ట కర్మణా
సవిథ్యతే చ మహాబాహుర అన్తర్థాహేన వీర్యవాన
14 కరుథ్ధస్య తస్య సరొతొభ్యొ కర్ణాథిభ్యొ నరాధిప
సధూమః సస్ఫులిఙ్గాచ్రిః పావకః సమజాయత
15 భరుకుటీ పుటథుష్ప్రేక్ష్యమ అభవత తస్య తన్ముఖమ
యుగాన్తకాలే సంప్రాప్తే కృతాన్తస్యేవ రూపిణః
16 యుధిష్ఠిరస తమ ఆవార్య బాహునా బాహుశాలినమ
మైవమ ఇత్య అబ్రవీచ చైనం జొషమ ఆస్స్వేతి భారత
17 నివార్య తం మహాబాహుం కొపసంరక్త లొచనమ
పితరం సముపాతిష్ఠథ ధృతరాష్ట్రం కృతాఞ్జలిః