సభా పర్వము - అధ్యాయము - 63

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 63)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [కర్ణ]
తరయః కిలేమే అధనా భవన్తి; థాసః శిష్యశ చాస్వతన్త్రా చ నారీ
థాసస్య పత్నీ తవం ధనమ అస్య భథ్రే; హీనేశ్వరా థాసధనం చ థాసీ
2 పరవిశ్య సా నః పరిచారైర భజస్వ; తత తే కార్యం శిష్టమ ఆవేశ్య వేశ్మ
ఈశాః సమ సర్వే తవ రాజపుత్రి; భవన్తి తే ధార్తరాష్ట్రా న పార్దాః
3 అన్యం వృణీష్వ పతిమ ఆశు భామిని; యస్మాథ థాస్యం న లభసే థేవనేన
అనవథ్యా వై పతిషు కామవృత్తిర; నిత్యం థాస్యే విథితం వై తవాస్తు
4 పరాజితొ నకులొ భీమసేనొ; యుధిష్ఠిరః సహథేవొ ఽరజునశ చ
థాసీ భూతా పరవిశ యాజ్ఞసేని; పరాజితాస తే పతయొ న సన్తి
5 పరయొజనం చాత్మని కిం ను మన్యతే; పరాక్రమం పౌరుషం చేహ పార్దః
పాఞ్చాల్యస్య థరుపథస్యాత్మజామ ఇమాం; సభామధ్యే యొ ఽతిథేవీథ గలహేషు
6 [వ]
తథ వై శరుత్వా భీమసేనొ ఽతయ అమర్షీ; భృశం నిశశ్వాస తథార్తరూపః
రాజానుగొ ధర్మపాశానుబథ్ధొ; థహన్న ఇవైనం కొపవిరక్త థృష్టిః
7 [భమ]
నాహం కుప్యే సూతపుత్రస్య రాజన్న; ఏష సత్యం థాసధర్మః పరవిష్టః
కిం విథ్విషొ వాథ్య మాం ధారయేయుర; నాథేవీస తవం యథ్య అనయా నరేన్థ్ర
8 [వై]
రాధేయస్య వచొ శరుత్వా రాజా థుర్యొధనస తథా
యుధిష్ఠిరమ ఉవాచేథం తూష్ణీంభూతమ అచేతసమ
9 భీమార్జునౌ యమౌ చైవ సదితౌ తే నృపశాసనే
పరశ్నం పరబ్రూహి కృష్ణాం తవమ అజితాం యథి మన్యసే
10 ఏవమ ఉక్త్వా స కౌన్తేయమ అపొహ్య వసనం సవకమ
సమయన్న ఇవైక్షత పాఞ్చాలీమ ఐశ్వర్యమథమొహితః
11 కథలీ థణ్డసథృశం సర్వలక్షణపూజితమ
గజహస్తప్రతీకాశం వజ్రప్రతిమ గౌరవమ
12 అభ్యుత్స్మయిత్వా రాధేయం భీమమ ఆధర్షయన్న ఇవ
థరౌపథ్యాః పరేక్షమాణాయాః సవ్యమ ఊరుమ అథర్శయత
13 వృకొథరస తథ ఆలొక్య నేత్రే ఉత్ఫాల్య లొహితే
పరొవాచ రాజమధ్యే తం సభాం విశ్రావయన్న ఇవ
14 పితృభిః సహ సాలొక్యం మా సమ గచ్ఛేథ వృకొథరః
యథ్య ఏతమ ఊరుం గథయా న భిన్థ్యాం తే మహాహవే
15 కరుథ్ధస్య తస్య సరొతొభ్యః సర్వేభ్యః పావకార్చిషః
వృక్షస్యేవ వినిశ్చేరుః కొటరేభ్యః పరథహ్యతః
16 [వి]
పరం భయం పశ్యత భీమసేనాథ; బుధ్యధ్వం రాజ్ఞొ వరుణస్యేవ పాశాత
థైవేరితొ నూనమ అయం పురస్తాత; పరొ ఽనయొ భరతేషూథపాథి
17 అతి థయూతం కృతమ ఇథం ధార్తరాష్ట్రా; యే ఽసయాం సత్రియం వివథధ్వం సభాయామ
యొగక్షేమొ థృశ్యతే వొ మహాభయః; పాపాన మన్త్రాన కురవొ మన్త్రయన్తి
18 ఇమం ధర్మం కురవొ జానతాశు; థుర్థృష్టే ఽసమిన పరిషత సంప్రథుష్యేత
ఇమాం చేత పూర్వం కితవొ ఽగలహీష్యథ; ఈశొ ఽభవిష్యథ అపరాజితాత్మా
19 సవప్నే యదైతథ ధి ధనం జితం సయాత; తథ ఏవం మన్యే యస్య థీవ్యత్య అనీశః
గాన్ధారి పుత్రస్య వచొ నిశమ్య; ధర్మాథ అస్మాత కురవొ మాపయాత
20 [థుర]
భీమస్య వాక్యే తథ్వథ ఏవార్జునస్య; సదితొ ఽహం వై యమయొశ చైవమ ఏవ
యుధిష్ఠిరం చేత పరవథన్త్య అనీశమ; అదొ థాస్యాన మొక్ష్యసే యాజ్ఞసేని
21 [అర]
ఈశొ రాజా పూర్వమ ఆసీథ గలహే; నః కున్తీపుత్రొ ధర్మరాజొ మహాత్మా
ఈశస తవ అయం కస్య పరాజితాత్మా; తజ జానీధ్వం కురవః సర్వ ఏవ
22 [వ]
తతొ రాజ్ఞొ ధృతరాష్ట్రస్య గేహే; గొమాయుర ఉచ్చైర వయాహరథ అగ్నిహొత్రే
తం రాసభాః పరత్యభాషన్త రాజన; సమన్తతః పక్షిణశ చైవ రౌథ్రాః
23 తం చ శబ్థం విథురస తత్త్వవేథీ; శుశ్రావ ఘొరం సుబలాత్మజా చ
భీష్మథ్రొణౌ గౌతమశ చాపి విథ్వాన; సవస్తి సవస్తీత్య అపి చైవాహుర ఉచ్చైః
24 తతొ గాన్ధారీ విథురశ చైవ విథ్వాంస; తమ ఉత్పాతం ఘొరమ ఆలక్ష్య రాజ్ఞే
నివేథయామ ఆసతుర ఆర్తవత తథా; తతొ రాజా వాక్యమ ఇథం బభాషే
25 హతొ ఽసి థుర్యొధన మన్థబుథ్ధే; యస తవం సభాయాం కురుపుంగవానామ
సత్రియం సమాభాషసి థుర్వినీత; విశేషతొ థరౌపథీం ధర్మపత్నీమ
26 ఏవమ ఉక్త్వా ధృతరాష్ట్రొ మనీషీ; హితాన్వేషీ బాన్ధవానామ అపాయాత
కృష్ణాం పాఞ్చాలీమ అబ్రవీత సాన్త్వపూర్వం; విమృశ్యైతత పరజ్ఞయా తత్త్వబుథ్ధిః
27 [ధ]
వరం వృణీష్వ పాఞ్చాలి మత్తొ యథ అభికాఙ్క్షసి
వధూనాం హి విశిష్టా మే తవం ధర్మపరమా సతీ
28 [థర]
థథాసి చేథ వరం మహ్యం వృణొమి భరతర్షభ
సర్వధర్మానుగః శరీమాన అథాసొ ఽసతు యుధిష్ఠిరః
29 మనస్వినమ అజానన్తొ మా వై బరూయుః కుమారకాః
ఏష వై థాసపుత్రేతి పరతివిన్ధ్యం తమ ఆగతమ
30 రాజపుత్రః పురా భూత్వా యదా నాన్యః పుమాన కవ చిత
లాలితొ థాసపుత్రత్వం పశ్యన నశ్యేథ ధి భారత
31 [ధ]
థవితీయం తే వరం భథ్రే థథామి వరయస్వ మామ
మనొ హి మే వితరతి నైకం తవం వరమ అర్హసి
32 [థర]
సరదౌ సధనుష్కౌ చ భీమసేనధనంజయౌ
నకులం సహథేవం చ థవితీయం వరయే వయమ
33 [ధ]
తృతీయం వరయాస్మత్తొ నాసి థవాభ్యాం సుసత కృతా
తవం హి సర్వస్నుషాణాం మే శరేయసీ ధర్మచారిణీ
34 [థర]
లొభొ ధర్మస్య నాశాయ భగవన నాహమ ఉత్సహే
అనర్హా వరమ ఆథాతుం తృతీయం రాజసత్తమ
35 ఏకమ ఆహుర వైశ్య వరం థవౌ తు కషత్రస్త్రియా వరౌ
తరయస తు రాజ్ఞొ రాజేన్థ్ర బరాహ్మణస్య శతం వరాః
36 పాపీయాంస ఇమే భూత్వా సంతీర్ణాః పతయొ మమ
వేత్స్యన్తి చైవ భథ్రాణి రాజన పుణ్యేన కర్మణా