సభా పర్వము - అధ్యాయము - 62

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 62)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [థరౌ]
పురస్తాత కరణీయం మే న కృతం కార్యమ ఉత్తరమ
విహ్వలాస్మి కృతానేన కర్షతా బలినా బలాత
2 అభివాథం కరొమ్య ఏషాం గురూణాం కురుసంసథి
న మే సయాథ అపరాధొ ఽయం యథ ఇథం న కృతం మయా
3 [వై]
సా తేన చ సముథ్ధూతా థుఃఖేన చ తపస్వినీ
పతితా విలలాపేథం సభాయామ అతదొచితా
4 [థరౌ]
సవయంవరే యాస్మి నృపైర థృష్టా రఙ్గే సమాగతైః
న థృష్టపూర్వా చాన్యత్ర సాహమ అథ్య సభాం గతా
5 యాం న వాయుర న చాథిత్యొ థృష్టవన్తౌ పురా గృహే
సాహమ అథ్య సభామధ్యే థృశ్యామి కురుసంసథి
6 యాం న మృష్యన్తి వాతేన సపృశ్యమానాం పురా గృహే
సపృశ్యమానాం సహన్తే ఽథయ పాణ్డవాస తాం థురాత్మనా
7 మృష్యన్తే కురవశ చేమే మన్యే కాలస్య పర్యయమ
సనుషాం థుహితరం చైవ కలిశ్యమానామ అనర్హతీమ
8 కిం తవ అతః కృపణం భూయొ యథ అహం సత్రీ సతీ శుభా
సభామధ్యం విగాహే ఽథయ కవ ను ధర్మొ మహీక్షితామ
9 ధర్మ్యాః సత్రియః సభాం పూర్వం న నయన్తీతి నః శరుతమ
స నష్టః కౌరవేయేషు పూర్వొ ధర్మః సనాతనః
10 కదం హి భార్యా పాణ్డూనాం పార్షతస్య సవసా సతీ
వాసుథేవస్య చ సఖీ పార్దివానాం సభామ ఇయామ
11 తామ ఇమాం ధర్మరాజస్య భార్యాం సథృశవర్ణజామ
బరూత థాసీమ అథాసీం వా తత కరిష్యామి కౌరవాః
12 అయం హి మాం థృఢం కషుథ్రః కౌరవాణాం యశొహరః
కలిశ్నాతి నాహం తత సొఢుం చిరం శక్ష్యామి కౌరవాః
13 జితాం వాప్య అజితాం వాపి మన్యధ్వం వా యదా నృపాః
తదా పరత్యుక్తమ ఇచ్ఛామి తత కరిష్యామి కౌరవాః
14 [భస]
ఉక్తవాన అస్మి కల్యాణి ధర్మస్య తు పరాం గతిమ
లొకే న శక్యతే గన్తుమ అపి విప్రైర మహాత్మభిః
15 బలవాంస తు యదా ధర్మం లొకే పశ్యతి పూరుషః
స ధర్మొ ధర్మవేలాయాం భవత్య అభిహితః పరైః
16 న వివేక్తుం చ తే పరశ్నమ ఏతం శక్నొమి నిశ్చయాత
సూక్ష్మత్వాథ గహనత్వాచ చ కార్యస్యాస్య చ గౌరవాత
17 నూనమ అన్తః కులస్యాస్య భవితా నచిరాథ ఇవ
తదా హి కురవః సర్వే లొభమొహపరాయణాః
18 కులేషు జాతాః కల్యాణి వయసనాభ్యాహతా భృశమ
ధర్మ్యాన మార్గాన న చయవన్తే యదా నస తవం వధూః సదితా
19 ఉపపన్నం చ పాఞ్చాలి తవేథం వృత్తమ ఈథృశమ
యత కృచ్ఛ్రమ అపి సంప్రాప్తా ధర్మమ ఏవాన్వవేక్షసే
20 ఏతే థరొణాథయశ చైవ వృథ్ధా ధర్మవిథొ జనాః
శూన్యైః శరీరైస తిష్ఠన్తి గతాసవ ఇవానతాః
21 యుధిష్ఠిరస తు పరశ్నే ఽసమిన పరమాణమ ఇతి మే మతిః
అజితాం వా జితాం వాపి సవయం వయాహర్తుమ అర్హతి
22 [వ]
తదా తు థృష్ట్వా బహు తత తథ ఏవం; రొరూయమాణాం కురరీమ ఇవార్తామ
నొచుర వచః సాధ్వ అద వాప్య అసాధు; మహీక్షితొ ధార్తరాష్ట్రస్య భీతాః
23 థృష్ట్వా తు తాన పార్దివ పుత్రపౌత్రాంస; తూష్ణీంభూతాన ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రః
సమయన్న ఇవేథం వచనం బభాషే; పాఞ్చాలరాజస్య సుతాం తథానీమ
24 తిష్ఠత్వ అయం పరశ్న ఉథారసత్త్వే; భీమే ఽరజునే సహథేవే తదైవ
పత్యౌ చ తే నకులే యాజ్ఞసేని; వథన్త్వ ఏతే వచనం తవత పరసూతమ
25 అనీశ్వరం విబ్రువన్త్వ ఆర్యమధ్యే; యుధిష్ఠిరం తవ పాఞ్చాలి హేతొః
కుర్వన్తు సర్వే చానృతం ధర్మరాజం; పాఞ్చాలి తవం మొక్ష్యసే థాసభావాత
26 ధర్మే సదితొ ధర్మరాజొ మహాత్మా; సవయం చేథం కదయత్వ ఇన్థ్రకల్పః
ఈశొ వా తే యథ్య అనీశొ ఽద వైష; వాక్యాథ అస్య కషిప్రమ ఏకం భజస్వ
27 సర్వే హీమే కౌరవేయాః సభాయాం; థుఃఖాన్తరే వర్తమానాస తవైవ
న విబ్రువన్త్య ఆర్య సత్త్వా యదావత; పతీంశ చ తే సమవేక్ష్యాల్ప భాగ్యాన
28 [వ]
తతః సభ్యాః కురురాజస్య తత్ర; వాక్యం సర్వే పరశశంసుస తథొచ్చైః
చేలావేధాంశ చాపి చక్రుర నథన్తొ; హాహేత్య ఆసీథ అపి చైవాత్ర నాథః
సర్వే చాసన పార్దివాః పరీతిమన్తః; కురుశ్రేష్ఠం ధార్మికం పూజయన్తః
29 యుధిష్ఠిరం చ తే సర్వే సముథైక్షన్త పార్దివాః
కిం ను వక్ష్యతి ధర్మజ్ఞ ఇతి సాచీ కృతాననాః
30 కిం ను వక్ష్యతి బీభత్సుర అజితొ యుధి పాణ్డవః
భీమసేనొ యమౌ చేతి భృశం కౌతూహలాన్వితాః
31 తస్మిన్న ఉపరతే శబ్థే భీమసేనొ ఽబరవీథ ఇథమ
పరగృహ్య విపులం వృత్తం భుజం చన్థనరూషితమ
32 యథ్య ఏష గురుర అస్మాకం ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
న పరభుః సయాత కులస్యాస్య న వయం మర్షయేమహి
33 ఈశొ నః పుణ్యతపసాం పరాణానామ అపి చేశ్వరః
మన్యతే జితమ ఆత్మానం యథ్య ఏష విజితా వయమ
34 న హి ముచ్యేత జీవన మే పథా భూమిమ ఉపస్పృశన
మర్త్యధర్మా పరామృశ్య పాఞ్చాల్యా మూర్ధజాన ఇమాన
35 పశ్యధ్వమ ఆయతౌ వృత్తౌ భుజౌ మే పరిఘావ ఇవ
నైతయొర అన్తరం పరాప్య ముచ్యేతాపి శతక్రతుః
36 ధర్మపాశసితస తవ ఏవం నాధిగచ్ఛామి సంకటమ
గౌరవేణ నిరుథ్ధశ చ నిగ్రహాథ అర్జునస్య చ
37 ధర్మరాజ నిసృష్టస తు సింహః కషుథ్రమృగాన ఇవ
ధార్తరాష్ట్రాన ఇమాన పాపాన నిష్పిషేయం తలాసిభిః
38 తమ ఉవాచ తథా భీష్మొ థరొణొ విథుర ఏవ చ
కషమ్యతామ ఏవమ ఇత్య ఏవం సర్వం సంభవతి తవయి