సభా పర్వము - అధ్యాయము - 60

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 60)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
ధిగ అస్తు కషత్తారమ ఇతి బరువాణొ; థర్పేణ మత్తొ ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రః
అవైక్షత పరాతికామీం సభాయామ; ఉవాచ చైనం పరమార్యమధ్యే
2 తవం పరాతికామిన థరౌపథీమ ఆనయస్వ; న తే భయం విథ్యతే పాణ్డవేభ్యః
కషత్తా హయ అయం వివథత్య ఏవ భీరుర; న చాస్మాకం వృథ్ధికామః సథైవ
3 ఏవమ ఉక్తః పరాతికామీ ససూతః; పరాయాచ ఛీఘ్రం రాజవచొ నిశమ్య
పరవిశ్య చ శవేవ స సింహగొష్ఠం; సమాసథన మహిషీం పాణ్డవానామ
4 [పర]
యుధిష్ఠిరే థయూతమథేన మత్తే; థుర్యొధనొ థరౌపథి తవామ అజైషీత
సా పరపథ్య తవం ధృతరాష్ట్రస్య వేశ్మ; నయామి తవాం కర్మణే యాజ్ఞసేని
5 [థ]
కదం తవ ఏవం వథసి పరాతికామిన; కొ వై థీవ్యేథ భార్యయయా రాజపుత్రః
మూఢొ రాజా థయూతమథేన మత్త; ఆహొ నాన్యత కైతవమ అస్య కిం చిత
6 [ప]
యథా నాభూత కైతవమ అన్యథ అస్య; తథాథేవీత పాణ్డవొ ఽజాతశత్రుః
నయస్తాః పూర్వం భరాతరస తేన రాజ్ఞా; సవయం చాత్మా తవమ అదొ రాజపుత్రి
7 [థ]
గచ్ఛ తవం కితవం గత్వా సభాయాం పృచ్ఛ సూతజ
కిం ను పూర్వం పరాజైషీర ఆత్మానం మాం ను భారత
ఏతజ జఞాత్వా తవమ ఆగచ్ఛ తతొ మాం నయసూతజ
8 [వ]
సభాం గత్వా స చొవాచ థరౌపథ్యాస తథ వచస తథా
కస్యేశొ నః పరాజైషీర ఇతి తవామ ఆహ థరౌపథీ
కిం ను పూర్వం పరాజైషీర ఆత్మానమ అద వాపి మామ
9 యుధిష్ఠిరస తు నిశ్చేష్టొ గతసత్త్వ ఇవాభవత
న తం సూతం పరత్యువాచ వచనం సాధ్వ అసాధు వా
10 [థుర]
ఇహైత్య కృష్ణా పాఞ్చాలీ పరశ్నమ ఏతం పరభాషతామ
ఇహైవ సర్వే శృణ్వన్తు తస్యా అస్య చ యథ వచః
11 [వ]
స గత్వా రాజభవనం థుర్యొధన వశానుగః
ఉవాచ థరౌపథీం సూతః పరాతికామీ వయదన్న ఇవ
12 సభ్యాస తవ అమీ రాజపుత్ర్య ఆహ్వయన్తి; మన్యే పరాప్తః సంక్షయః కౌరవాణామ
న వై సమృథ్ధిం పాలయతే లఘీయాన; యత తవం సభామ ఏష్యసి రాజపుత్రి
13 [థరౌ]
ఏవం నూనం వయథధాత సంవిధాతా; సపర్శావ ఉభౌ సపృశతొ వీర బాలౌ
ధర్మం తవ ఏకం పరమం పరాహ లొకే; స నః శమం ధాస్యతి గొప్యమానః
14 [వై]
యుధిష్ఠిరస తు తచ ఛరుత్వా థుర్యొధన చికీర్షితమ
థరౌపథ్యా సంమతం థూతం పరాహిణొథ భరతర్షభ
15 ఏకవస్త్రా అధొ నీవీ రొథమానా రజస్వలా
సభామ ఆగమ్య పాఞ్చాలీ శవశురస్యాగ్రతొ ఽభవత
16 తతస తేషాం ముఖమ ఆలొక్య రాజా; థుర్యొధనః సూతమ ఉవాచ హృష్టః
ఇహైవైతామ ఆనయ పరాతికామిన; పరత్యక్షమ అస్యాః కురవొ బరువన్తు
17 తతః సూతస తస్య వశానుగామీ; భీతశ చ కొపాథ థరుపథాత్మజాయాః
విహాయ మానం పునర ఏవ సభ్యాన; ఉవాచ కృష్ణాం కిమ అహం బరవీమి
18 [థుర]
థుఃశాసనైష మమ సూతపుత్రొ; వృకొథరాథ ఉథ్విజతే ఽలపచేతాః
సవయం పరగృహ్యానయ యాజ్ఞసేనీం; కిం తే కరిష్యన్త్య అవశాః సపత్నాః
19 తతః సముత్దాయ స రాజపుత్రః; శరుత్వా భరాతుః కొపవిరక్త థృష్టిః
పరవిశ్య తథ వేశ్మ మహారదానామ; ఇత్య అబ్రవీథ థరౌపథీం రాజపుత్రీమ
20 ఏహ్య ఏహి పాఞ్చాలి జితాసి కృష్ణే; థుర్యొధనం పశ్య విముక్తలజ్జా
కురూన భజస్వాయత పథ్మనేత్రే; ధర్మేణ లబ్ధాసి సభాం పరైహి
21 తతః సముత్దాయ సుథుర్మనాః సా; వివర్ణమ ఆమృజ్య ముఖం కరేణ
ఆర్తా పరథుథ్రావ యతః సత్రియస తా; వృథ్ధస్య రాజ్ఞః కురుపుంగవస్య
22 తతొ జవేనాభిససార రొషాథ; థుఃశాసనస తామ అభిగర్జమానః
థీర్ఘేషు నీలేష్వ అద చొర్మి మత్సు; జగ్రాహ కేశేషు నరేన్థ్రపత్నీమ
23 యే రాజసూయావభృదే జలేన; మహాక్రతౌ మన్త్రపూతేన సిక్తాః
తే పాణ్డవానాం పరిభూయ వీర్యం; బలాత పరమృష్టా ధృతరాష్ట్ర జేన
24 స తాం పరామృశ్య సభా సమీపమ; ఆనీయ కృష్ణామ అతికృష్ణ కేశీమ
థుఃశాసనొ నాదవతీమ అనాదవచ; చకర్ష వాయుః కథలీమ ఇవార్తామ
25 సా కృష్యమాణా నమితాఙ్గయస్తిః; శనైర ఉవాచాథ్య రజస్వలాస్మి
ఏకం చ వాసొ మమ మన్థబుథ్ధే; సభాం నేతుం నార్హసి మామ అనార్య
26 తతొ ఽబరవీత తాం పరసభం నిగృహ్య; కేశేషు కృష్ణేషు తథా స కృష్ణామ
కృష్ణం చ జిష్ణుం చ హరిం నరం చ; తరాణాయ విక్రొశ నయామి హి తవామ
27 రజస్వలా వా భవ యాజ్ఞసేని; ఏకామ్బరా వాప్య అద వా వివస్త్రా
థయూతే జితా చాసి కృతాసి థాసీ; థాసీషు కామశ చ యదొపజొషమ
28 పరకీర్ణకేశీ పతితార్ధ వస్త్రా; థుఃశాసనేన వయవధూయమానా
హరీమత్య అమర్షేణ చ థహ్యమానా; శనైర ఇథం వాక్యమ ఉవాచ కృష్ణా
29 ఇమే సభాయామ ఉపథిష్ట శాస్త్రాః; కరియావన్తః సర్వ ఏవేన్థ్ర కల్పాః
గురు సదానా గురవశ చైవ సర్వే; తేషామ అగ్రే నొత్సహే సదాతుమ ఏవమ
30 నృశంసకర్మంస తవమ అనార్య వృత్త; మా మాం వివస్త్రాం కృధి మా వికార్షీః
న మర్షయేయుస తవ రాజపుత్రాః; సేన్థ్రాపి థేవా యథి తే సహాయాః
31 ధర్మే సదితొ ధర్మసుతశ చ రాజా; ధర్మశ చ సూక్ష్మొ నిపుణొపలభ్యః
వాచాపి భర్తుః పరమాణు మాత్రం; నేచ్ఛసి థొషం సవగుణాన విషృజ్య
32 ఇథం తవ అనార్యం కురువీరమధ్యే; రజస్వలాం యత పరికర్షసే మామ
న చాపి కశ చిత కురుతే ఽతర పూజాం; ధరువం తవేథం మతమ అన్వపథ్యన
33 ధిగ అస్తు నష్టః ఖలు భారతానాం; ధర్మస తదా కషత్రవిథాం చ వృత్తమ
యత్రాభ్యతీతాం కురు ధర్మవేలాం; పరేక్షన్తి సర్వే కురవః సభాయామ
34 థరొణస్య భీష్మస్య చ నాస్తి సత్త్వం; ధరువం తదైవాస్య మహాత్మనొ ఽపి
రాజ్ఞస తదా హీమమ అధర్మమ ఉగ్రం; న లక్షయన్తే కురువృథ్ధ ముఖ్యాః
35 తదా బరువన్తీ కరుణం సుమధ్యమా; కాక్షేణ భర్తౄన కుపితాన అపశ్యత
సా పాణ్డవాన కొపపరీత థేహాన; సంథీపయామ ఆస కటాక్ష పాతైః
36 హృతేన రాజ్యేన తదా ధనేన; రత్నైశ చ ముఖ్యైర న తదా బభూవ
యదార్తయా కొపసమీరితేన; కృష్ణా కటాక్షేణ బభూవ థుఃఖమ
37 థుఃశాసనశ చాపి సమీక్ష్య కృష్ణామ; అవేక్షమాణాం కృపణాన పతీంస తాన
ఆధూయ వేగేన విసంజ్ఞకల్పామ; ఉవాచ థాసీతి హసన్న ఇవొగ్రః
38 కర్ణస తు తథ వాక్యమ అతీవ హృష్టః; సంపూజయామ ఆస హసన సశబ్థమ
గాన్ధారరాజః సుబలస్య పుత్రస; తదైవ థుఃశాసనమ అభ్యనన్థత
39 సభ్యాస తు యే తత్ర బభూవుర అన్యే; తాభ్యామ ఋతే ధార్తరాష్ట్రేణ చైవ
తేషామ అభూథ థుఃఖమ అతీవ కృష్ణాం; థృష్ట్వా సభాయాం పరికృష్యమాణామ
40 [భీస్మ]
న ధర్మసౌక్ష్మ్యాత సుభగే వివక్తుం; శక్నొమి తే పరశ్నమ ఇమం యదావత
అస్వొ హయ అశక్తః పణితుం పరస్వం; సత్రియశ చ భర్తుర వశతాం సమీక్ష్య
41 తయజేత సర్వాం పృదివీం సమృథ్ధాం; యుధిష్ఠిరః సత్యమ అదొ న జహ్యాత
ఉక్తం జితొ ఽసమీతి చ పాణ్డవేన; తస్మాన న శక్నొమి వివేక్తుమ ఏతత
42 థయూతే ఽథవితీయః శకునిర నరేషు; కున్తీసుతస తేన నిసృష్టకామః
న మన్యతే తాం నికృతిం మహాత్మా; తస్మాన న తే పరశ్నమ ఇమం బరవీమి
43 [థ]
ఆహూయ రాజా కుశలైః సభాయాం; థుష్టాత్మభిర నైకృతికైర అనార్యైః
థయూతప్రియైర నాతికృత పరయత్నః; కస్మాథ అయం నామ నిసృష్టకామః
44 స శుథ్ధభావొ నికృతిప్రవృత్తిమ; అబుధ్యమానః కురుపాణ్డవాగ్ర్యః
సంభూయ సర్వైశ చ జితొ ఽపి యస్మాత; పశ్చాచ చ యత కైతవమ అభ్యుపేతః
45 తిష్ఠన్తి చేమే కురవః సభాయామ; ఈశాః సుతానాం చ తదా సనుషాణామ
సమీక్ష్య సర్వే మమ చాపి వాక్యం; విబ్రూత మే పరశ్నమ ఇమం యదావత
46 [వ]
తదా బరువన్తీం కరుణం రుథన్తీమ; అవేక్షమాణామ అసకృత పతీంస తాన
థుఃశాసనః పరుషాణ్య అప్రియాణి; వాక్యాన్య ఉవాచామధురాణి చైవ
47 తాం కృష్యమాణాం చ రజస్వలాం చ; సరస్తొత్తరీయామ అతథర్హమాణామ
వృకొథరః పరేక్ష్య యుధిష్ఠిరం చ; చకార కొపం పరమార్తరూపః