సభా పర్వము - అధ్యాయము - 59

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 59)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [థూృ]
ఏహి కషత్తర థరౌపథీమ ఆనయస్వ; పరియాం భార్యాం సంమతాం పాణ్డవానామ
సంమార్జతాం వేశ్మ పరైతు శీఘ్రమ; ఆనన్థొ నః సహ థాసీభిర అస్తు
2 [వ]
థుర్విభావ్యం భవతి తవాథృశేన; న మన్థసంబుధ్యసి పాశబథ్ధః
పరపాతే తవం లమ్బమానొ న వేత్సి; వయాఘ్రాన మృగః కొపయసే ఽతిబాల్యాత
3 ఆశీవిషాః శిరసి తే పూర్ణకొశా మహావిషాః
మా కొపిష్ఠాః సుమన్థాత్మన మా గమస తవం యమక్షయమ
4 న హి థాసీత్వమ ఆపన్నా కృష్ణా భవతి భారత
అనీశేన హి రాజ్ఞైషా పణే నయస్తేతి మే మతిః
5 అయం ధత్తే వేణుర ఇవాత్మఘాతీ; ఫలం రాజా ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రః
థయూతం హి వైరాయ మహాభయాయ; పక్వొ న బుధ్యత్య అయమ అన్తకాలే
6 నారుం తుథః సయాన న నృశంసవాథీ; న హీనతః పరమ అభ్యాథథీత
యయాస్య వాచా పర ఉథ్విజేత; న తాం వథేథ రుశతీం పాపలొక్యామ
7 సముచ్చరన్త్య అతివాథా హి వక్త్రాథ; యైర ఆహతః శొచతి రాత్ర్యహాని
పరస్య నామర్మసు తే పతన్తి; తాన పణ్డితొ నావసృజేత పరేషామ
8 అజొ హి శస్త్రమ అఖనత కిలైకః; శస్త్రే విపన్నే పథ్భిర అపాస్య భూమిమ
నికృన్తనం సవస్య కణ్ఠస్య ఘొరం; తథ్వథ వైరం మా ఖనీః పాణ్డుపుత్రైః
9 న కిం చిథ ఈడ్యం పరవథన్తి పాపం; వనేచరం వా గృహమేధినం వా
తపస్వినం సంపరిపూర్ణ విథ్యం; భషన్తి హైవం శవనరాః సథైవ
10 థవారం సుఘొరం నరకస్య జిహ్మం; న బుధ్యసే ధృతరాష్ట్రస్య పుత్ర
తవామ అన్వేతారొ బహవః కురూణాం; థయూతొథయే సహ థుఃశాసనేన
11 మజ్జన్త్య అలాబూని శిలాః పలవన్తే; ముహ్యన్తి నావొ ఽమభసి శశ్వథ ఏవ
మూఢొ రాజా ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రొ; న మే వాచః పద్యరూపాః శృణొతి
12 అన్తొ నూనం భవితాయం కురూణాం; సుథారుణః సర్వహరొ వినాశః
వాచః కావ్యాః సుహృథాం పద్యరూపా; న శరూయన్తే వర్ధతే లొభ ఏవ