సభా పర్వము - అధ్యాయము - 58

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 58)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ష]
బహు విత్తం పరాజైషీః పాణ్డవానాం యుధిష్ఠిర
ఆచక్ష్వ విత్తం కౌన్తేయ యథి తే ఽసత్య అపరాజితమ
2 [య]
మమ విత్తమ అసంఖ్యేయం యథ అహం వేథ సౌబల
అద తవం శకునే కస్మాథ విత్తం సమనుపృచ్ఛసి
3 అయుతం పరయుతం చైవ ఖర్వం పథ్మం తదార్బుథమ
శఙ్ఖం చైవ నిఖర్వం చ సముథ్రం చాత్ర పణ్యతామ
ఏతన మమ ధనం రాజంస తేన థీవ్యామ్య అహం తవయా
4 [వ]
ఏతచ ఛరుత్వా వయవసితొ నికృతిం సముపాశ్రితః
జితమ ఇత్య ఏవ శకునిర యుధిష్ఠిరమ అభాషత
5 [య]
గవాశ్వం బహుధేనూకమ అసంఖ్యేయమ అజావికమ
యత కిం చిథ అనువర్ణానాం పరాక సిన్ధొర అపి సౌబల
ఏతన మమ ధనం రాజంస తేన థీవ్యామ్య అహం తవయా
6 [వ]
ఏతచ ఛరుత్వా వయవసితొ నికృతిం సముపాశ్రితః
జితమ ఇత్య ఏవ శకునిర యుధిష్ఠిరమ అభాషత
7 [య]
పురం జనపథొ భూమిర అబ్రాహ్మణ ధనైః సహ
అబ్రాహ్మణాశ చ పురుషా రాజఞ శిష్టం ధనం మమ
ఏతథ రాజన ధనం మహ్యం తేన థీవ్యామ్య అహం తవయా
8 [వ]
ఏతచ ఛరుత్వా వయవసితొ నికృతిం సముపాశ్రితః
జితమ ఇత్య ఏవ శకునిర యుధిష్ఠిరమ అభాషత
9 [య]
రాజపుత్రా ఇమే రాజఞ శొభన్తే యేన భూషితాః
కుణ్డలాని చ నిష్కాశ చ సర్వం చాఙ్గవిభూషణమ
ఏతం మమ ధనం రాజంస తేన థీవ్యామ్య అహం తవయా
10 [వ]
ఏతచ ఛరుత్వా వయవసితొ నికృతిం సముపాశ్రితః
జితమ ఇత్య ఏవ శకునిర యుధిష్ఠిరమ అభాషత
11 [య]
శయామొ యువా లొహితాక్షః సింహస్కన్ధొ మహాభుజః
నకులొ గలహ ఏకొ మే యచ చైతత సవగతం ధనమ
12 [ష]
పరియస తే నకులొ రాజన రాజపుత్రొ యుధిష్ఠిర
అస్మాకం ధనతాం పరాప్తొ భూయస తవం కేన థీవ్యసి
13 [వ]
ఏవమ ఉక్త్వా తు శకునిస తాన అక్షాన పరత్యపథ్యత
జితమ ఇత్య ఏవ శకునిర యుధిష్ఠిరమ అభాషత
14 [య]
అయం ధర్మాన సహథేవొ ఽనుశాస్తి; లొకే హయ అస్మిన పణ్డితాఖ్యాం గతశ చ
అనర్హతా రాజపుత్రేణ తేన; తవయా థీవ్యామ్య అప్రియవత పరియేణ
15 [వ]
ఏతచ ఛరుత్వా వయవసితొ నికృతిం సముపాశ్రితః
జితమ ఇత్య ఏవ శకునిర యుధిష్ఠిరమ అభాషత
16 [ష]
మాథ్రీపుత్రౌ పరియౌ రాజంస తవేమౌ విజితౌ మయా
గరీయాంసౌ తు తే మన్యే భీమసేనధనంజయౌ
17 [య]
అధర్మం చరసే నూనం యొ నావేక్షసి వై నయమ
యొ నః సుమనసాం మూఢ విభేథం కర్తుమ ఇచ్ఛసి
18 [ష]
గర్తే మత్తః పరపతతి పరమత్తః సదాణుమ ఋచ్ఛతి
జయేష్ఠొ రాజన వరిష్ఠొ ఽసి నమస తే భరతర్షభ
19 సవప్నే న తాని పశ్యన్తి జాగ్రతొ వా యుధిష్ఠిర
కితవా యాని థీవ్యన్తః పరలపన్త్య ఉత్కటా ఇవ
20 [య]
యొ నః సంఖ్యే నౌర ఇవ పారనేతా; జేతా రిపూణాం రాజపుత్రస తరస్వీ
అనర్హతా లొకవీరేణ తేన; థీవ్యామ్య అహం శకునే ఫల్గునేన
21 [వ]
ఏతచ ఛరుత్వా వయవసితొ నికృతిం సముపాశ్రితః
జితమ ఇత్య ఏవ శకునిర యుధిష్ఠిరమ అభాషత
22 [ష]
అయం మయా పాణ్డవానాం ధనుర్ధరః; పరాజితః పాణ్డవః సవ్యసాచీ
భీమేన రాజన థయితేన థీవ్య; యత కైవవ్యం పాణ్డవ తే ఽవశిష్టమ
23 [య]
యొ నొ నేతా యొ యుధాం నః పరణేతా; యదా వజ్రీ థానవ శత్రుర ఏకః
తిర్యక పరేక్షీ సంహతభ్రూర మహాత్మా; సింహస్కన్ధొ యశ చ సథాత్యమర్షీ
24 బలేన తుల్యొ యస్య పుమాన న విథ్యతే; గథా భృతామ అగ్ర్య ఇహారి మర్థనః
అనర్హతా రాజపుత్రేణ తేన; థీవ్యామ్య అహం భీమసేనేన రాజన
25 [వ]
ఏతచ ఛరుత్వా వయవసితొ నికృతిం సముపాశ్రితః
జితమ ఇత్య ఏవ శకునిర యుధిష్ఠిరమ అభాషత
26 [ష]
బహు విత్తం పరాజైషీర భరాతౄంశ చ సహయథ్విపాన
ఆచక్ష్వ విత్తం కౌన్తేయ యథి తే ఽసత్య అపరాజితమ
27 [య]
అహం విశిష్టః సర్వేషాం భరాతౄణాం థయితస తదా
కుర్యామస తే జితాః కర్మ సవయమ ఆత్మన్య ఉపప్లవే
28 [వ]
ఏతచ ఛరుత్వా వయవసితొ నికృతిం సముపాశ్రితః
జితమ ఇత్య ఏవ శకునిర యుధిష్ఠిరమ అభాషత
29 [ష]
ఏతత పాపిష్ఠమ అకరొర యథ ఆత్మానం పరాజితః
శిష్టే సతి ధనే రాజన పాప ఆత్మపరాజయః
30 [వ]
ఏవమ ఉక్త్వా మతాక్షస తాన గలహే సర్వాన అవస్దితాన
పరాజయల లొకవీరాన ఆక్షేపేణ పృదక పృదక
31 [ష]
అస్తి వై తే పరియా థేవీ గలహ ఏకొ ఽపరాజితః
పణస్వ కృష్ణాం పాఞ్చాలీం తయాత్మానం పునర జయ
32 [య]
నైవ హరస్వా న మహతీ నాతికృష్ణా న రొహిణీ
సరాగ రక్తనేత్రా చ తయా థీవ్యామ్య అహం తవయా
33 శారథొత్పల పత్రాక్ష్యా శారథొత్పల గన్ధయా
శారథొత్పల సేవిన్యా రూపేణ శరీసమానయా
34 తదైవ సయాథ ఆనృశంస్యాత తదా సయాథ రూపసంపథా
తదా సయాచ ఛీల సంపత్త్యా యామ ఇచ్ఛేత పురుషః సత్రియమ
35 చరమం సంవిశతి యా పరదమం పరతిబుధ్యతే
ఆ గొపాలావి పాలేభ్యః సర్వం వేథ కృతాకృతమ
36 ఆభాతి పథ్మవథ వక్త్రం సస్వేథం మల్లికేవ చ
వేథీమధ్యా థీర్ఘకేశీ తామ్రాక్షీ నాతిరొమశా
37 తయైవం విధయా రాజన పాఞ్చాల్యాహం సుమధ్యయా
గలహం థీవ్యామి చార్వ అఙ్గ్యా థరౌపథ్యా హన్త సౌబల
38 [వ]
ఏవమ ఉక్తే తు వచనే ధర్మరాజేన భారత
ధిగ ధిగ ఇత్య ఏవ వృథ్ధానాం సభ్యానాం నిఃసృతా గిరః
39 చుక్షుభే సా సభా రాజన రాజ్ఞాం సంజజ్ఞిరే కదాః
భీష్మథ్రొణకృపాథీనాం సవేథశ చ సమజాయత
40 శిరొ గృహీత్వా విథురొ గతసత్త్వ ఇవాభవత
ఆస్తే ధయాయన్న అధొ వక్త్రొ నిఃశ్వసన పన్నగొ యదా
41 ధృతరాష్ట్రస తు సంహృష్టః పర్యపృచ్ఛత పునః పునః
కిం జితం కిం జితమ ఇతి హయ ఆకారం నాభ్యలక్షత
42 జహర్ష కర్ణొ ఽతిభృశం సహ థుఃశాసనాథిభిః
ఇతరేషాం తు సభ్యానాం నేత్రేభ్యః పరాపతజ జలమ
43 సౌబలస తవ అవిచార్యైవ జితకాశీ మథొత్కటః
జితమ ఇత్య ఏవ తాన అక్షాన పునర ఏవాన్వపథ్యత