సభా పర్వము - అధ్యాయము - 57

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 57)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [థుర]
పరేషామ ఏవ యశసా శలాఘసే తవం; సథా ఛన్నః కుత్సయన ధార్తరాష్ట్రాన
జానీమస తవాం విథుర యత పరియస తవం; బాలాన ఇవాస్మాన అవమన్యసే తవమ
2 సువిజ్ఞేయః పురుషొ ఽనయత్ర కామొ; నిన్థా పరశంసే హి తదా యునక్తి
జిహ్వా మనస తే హృథయం నిర్వ్యనక్తి; జయాయొ నిరాహ మనసః పరాతికూల్యమ
3 ఉత్సఙ్గేన వయాల ఇవాహృతొ ఽసి; మార్జారవత పొషకం చొపహంసి
భర్తృఘ్నత్వాన న హి పాపీయ ఆహుస; తస్మాత కషత్తః కిం న బిభేషి పాపాత
4 జిత్వా శత్రూన ఫలమ ఆప్తం మహన నొ; మాస్మాన కషత్తః పరుషాణీహ వొచః
థవిషథ్భిస తవం సంప్రయొగాభినన్థీ; ముహుర థవేషం యాసి నః సంప్రమొహాత
5 అమిత్రతాం యాతి నరొ ఽకషమం బరువన; నిగూహతే గుహ్యమ అమిత్రసంస్తవే
తథ ఆశ్రితాపత్రపా కిం న బాధతే; యథ ఇచ్ఛసి తవం తథ ఇహాథ్య భాషసే
6 మా నొ ఽవమన్స్దా విథ్మ మనస తవేథం; శిక్షస్వ బుథ్ధిం సదవిరాణాం సకాశాత
యశొ రక్షస్వ విథుర సంప్రణీతం; మా వయాపృతః పరకార్యేషు భూస తవమ
7 అహం కర్తేతి విథుర మావమన్స్దా; మా నొ నిత్యం పరుషాణీహ వొచః
న తవాం పృచ్ఛామి విథుర యథ ధితం మే; సవస్తి కషత్తర మా తితిక్షూన కషిణు తవమ
8 ఏకః శాస్తా న థవితీయొ ఽసతి శాస్తా; గర్భే శయానం పురుషం శాస్తి శాస్తా
తేనానుశిష్టః పరవణాథ ఇవామ్భొ; యదా నియుక్తొ ఽసమి తదా వహామి
9 భినత్తి శిరసా శైలమ అహిం భొజయతే చ యః
స ఏవ తస్య కురుతే కార్యాణామ అనుశాసనమ
10 యొ బలాథ అనుశాస్తీహ సొ ఽమిత్రం తేన విన్థతి
మిత్రతామ అనువృత్తం తు సముపేక్షేత పణ్డితః
11 పరథీప్య యః పరథీప్తాగ్నిం పరాక తవరన నాభిధావతి
భస్మాపి న స విన్థేత శిష్టం కవ చన భారత
12 న వాసయేత పారవర్గ్యం థవిషన్తం; విశేషతః కషత్తర అహితం మనుష్యమ
స యత్రేచ్ఛసి విథుర తత్ర గచ్ఛ; సుసాన్త్వితాపి హయ అసతీ సత్రీ జహాతి
13 [వి]
ఏతావతా యే పురుషం తయజన్తి; తేషాం సఖ్యమ అన్తవథ బరూహి రాజన
రాజ్ఞాం హి చిత్తాని పరిప్లుతాని; సాన్త్వం థత్త్వా ముసలైర ఘాతయన్తి
14 అబాలస తవం మన్యసే రాజపుత్ర; బాలొ ఽహమ ఇత్య ఏవ సుమన్థబుథ్ధే
యః సౌహృథే పురుషం సదాపయిత్వా; పశ్చాథ ఏనం థూషయతే స బాలః
15 న శరేయసే నీయతే మన్థబుథ్ధిః; సత్రీ శరొత్రియస్యేవ గృహే పరథుష్టా
ధరువం న రొచేథ భరతర్షభస్య; పతిః కుమార్యా ఇవ షష్టివర్షః
16 అనుప్రియం చేథ అనుకాఙ్క్షసే తవం; సర్వేషు కార్యేషు హితాహితేషు
సత్రియశ చ రాజఞ జథ పఙ్గుకాంశ చ; పృచ్ఛ తవం వై తాథృశాంశ చైవ మూఢాన
17 లభ్యః ఖలు పరాతిపీయ నరొ ఽనుప్రియ వాగ ఇహ
అప్రియస్య తు పద్యస్య వక్తా శరొతా చ థుర్లభః
18 యస తు ధర్మే పరాశ్వస్య హిత్వా భర్తుః పరియాప్రియే
అప్రియాణ్య ఆహ పద్యాని తేన రాజా సహాయవాన
19 అవ్యాధిజం కటుకం తీక్ష్ణమ ఉష్ణం; యశొ ముషం పరుషం పూతి గన్ధి
సతాం పేయం యన న పిబన్త్య అసన్తొ; మన్యుం మహారాజ పిబ పరశామ్య
20 వైచిత్రవీర్యస్య యశొ ధనం చ; వాఞ్ఛామ్య అహం సహపుత్రస్య శశ్వత
యదాతదా వొ ఽసతు నమశ చ వొ ఽసతు; మమాపి చ సవస్తి థిశన్తు విప్రాః
21 ఆశీవిషాన నేత్రవిషాన కొపయేన న తు పణ్డితః
ఏవం తే ఽహం వథామీథం పరయతః కురునన్థన