సభా పర్వము - అధ్యాయము - 56

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 56)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వి]
థయూతం మూలం కలహస్యానుపాతి; మిదొ భేథాయ మహతే వా రణాయ
యథ ఆస్దితొ ఽయం ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రొ; థుర్యొధనః సృజతే వైరమ ఉగ్రమ
2 పరాతిపీయాః శాంతనవా భైమసేనాః స బాహ్లికాః
థుర్యొధనాపరాధేన కృచ్ఛ్రం పరాప్స్యన్తి సర్వశః
3 థుర్యొధనొ మథేనైవ కషేమం రాష్ట్రాథ అపొహతి
విషాణం గౌర ఇవ మథాత సవయమ ఆరుజతే బలాత
4 యశ చిత్తమ అన్వేతి పరస్య రాజన; వీరః కవిః సవామ అతిపత్య థృష్టిమ
నావం సముథ్ర ఇవ బాల నేత్రామ; ఆరుహ్య ఘొరే వయసనే నిమజ్జేత
5 థుర్యొధనొ గలహతే పాణ్డవేన; పరియాయసే తవం జయతీతి తచ చ
అతినర్మాజ జాయతే సంప్రహారొ; యతొ వినాశః సముపైతి పుంసామ
6 ఆకర్షస తే ఽవాక్ఫలః కు పరణీతొ; హృథి పరౌఢొ మన్త్రపథః సమాధిః
యుధిష్ఠిరేణ సఫలః సంస్తవొ ఽసతు; సామ్నః సురిక్తొ ఽరిమతేః సుధన్వా
7 పరాతిపీయాః శాంతనవాశ చ రాజన; కావ్యాం వాచం శృణుత మాత్యగాథ వః
వైశ్వానరం పరజ్వలితం సుఘొరమ; అయుథ్ధేన పరశమయతొత్పతన్తమ
8 యథా మన్యుం పాణ్డవొ ఽజాతశత్రుర; న సంయచ్ఛేథ అక్షమయాభిభూతః
వృకొథరః సవ్యసాచీ యమౌ చ; కొ ఽతర థవీపః సయాత తుములే వస తథానీమ
9 మహారాజ పరభవస తవం ధనానాం; పురా థయూతాన మనసా యావథ ఇచ్ఛేః
బహు విత్తం పాణ్డవాంశ చేజ జయేస తవం; కిం తేన సయాథ వసు విన్థేహ పార్దాన
10 జానీమహే థేవితం సౌబలస్య; వేథ థయూతే నికృతిం పార్వతీయః
యతః పరాప్తః శకునిస తత్ర యాతు; మాయా యొధీ భారత పార్వతీయః