సభా పర్వము - అధ్యాయము - 55

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 55)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [విథుర]
మహారాజ విజానీహి యత తవాం వక్ష్యామి తచ ఛృణు
ముమూర్షొర ఔషధమ ఇవ న రొచేతాపి తే శరుతమ
2 యథ వై పురా జాతమాత్రొ రురావ; గొమాయువథ విస్వరం పాపచేతాః
థుర్యొధనొ భారతానాం కులఘ్నః; సొ ఽయం యుక్తొ భవితా కాలహేతుః
3 గృహే వసన్తం గొమాయుం తవం వై మత్వా న బుధ్యసే
థుర్యొధనస్య రూపేణ శృణు కావ్యాం గిరం మమ
4 మధు వై మాధ్వికొ లబ్ధ్వా పరపాతం నావబుధ్యతే
ఆరుహ్య తం మజ్జతి వా పతనం వాధిగచ్ఛతి
5 సొ ఽయం మత్తొ ఽకషథేవేన మధువన న పరీక్షతే
పరపాతం బుధ్యతే నైవ వైరం కృత్వా మహారదైః
6 విథితం తే మహారాజ రాజస్వ ఏవాసమఞ్జసమ
అన్ధకా యాథవా భొజాః సమేతాః కంసమ అత్యజన
7 నియొగాచ చ హతే తస్మిన కృష్ణేనామిత్ర ఘాతినా
ఏవం తే జఞాతయః సర్వే మొథమానాః శతం సమాః
8 తవన నియుక్తః సవ్యసాచీ నిగృహ్ణాతు సుయొధనమ
నిగ్రహాథ అస్య పాపస్య మొథన్తాం కురవః సుఖమ
9 కాకేనేమాంశ చిత్రబర్హాఞ శార్థూలాన కరొష్టుకేన చ
కరీణీష్వ పాణ్డవాన రాజన మా మజ్జీః శొకసాగరే
10 తయజేత కులార్దే పురుషం గరామస్యార్దే కులం తయజేత
గరామం జనపథస్యార్దే ఆత్మార్దే పృదివీం తయజేత
11 సర్వజ్ఞః సర్వభావజ్ఞః సర్వశత్రుభయం కరః
ఇతి సమ భాషతే కావ్యొ జమ్భ తయాగే మహాసురాన
12 హిరణ్యష్ఠీవినః కశ చిత పక్షిణొ వనగొచరాన
గృహే కిల కృతావాసాఁల లొభాథ రాజన్న అపీడయత
13 సథొపభొజ్యాఁల లొభాన్ధొ హిరణ్యార్దే పరంతప
ఆయాతిం చ తథా తవం చ ఉభే సథ్యొ వయనాశయత
14 తథాత్వ కామః పాణ్డూంస తవం మా థరుహొ భరతర్షభ
మొహాత్మా తప్యసే పశ్చాత పక్షిహా పురుషొ యదా
15 జాతం జాతం పాణ్డవేభ్యః పుష్పమ ఆథత్స్వ భారత
మాలా కార ఇవారామే సనేహం కుర్వన పునః పునః
16 వృక్షాన అఙ్గారకారీవ మైనాన ధాక్షీః సమూలకాన
మా గమః ససుతామాత్యః సబలశ చ పరాభవమ
17 సమవేతాన హి కః పార్దాన పరతియుధ్యేత భారత
మరుథ్భిః సహితొ రాజన్న అపి సాక్షాన మరుత్పతిః