Jump to content

సభా పర్వము - అధ్యాయము - 54

వికీసోర్స్ నుండి
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 54)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
మత్తః కైతవకేనైవ యజ జితొ ఽసమి థురొథరమ
శకునే హన్త థీవ్యామొ గలహమానాః సహస్రశః
2 ఇమే నిష్కసహస్రస్య కుణ్డినొ భరితాః శతమ
కొశొ హిరణ్యమ అక్షయ్యం జాతరూపమ అనేకశః
ఏతథ రాజన ధనం మహ్యం తేన థీవ్యామ్య అహం తవయా
3 [వ]
ఇత్య ఉక్తః శకునిః పరాహ జితమ ఇత్య ఏవ తం నృపమ
4 [య]
అయం సహస్రసమితొ వైయాఘ్రః సుప్రవర్తితః
సుచక్రొపస్కరః శరీమాన కిఙ్కిణీజాలమణ్డితః
5 సంహ్రాథనొ రాజరదొ య ఇహాస్మాన ఉపావహత
జైత్రొ రదవరః పుణ్యొ మేఘసాగర నిఃస్వనః
6 అష్టౌ యం కురరచ ఛాయాః సథశ్వా రాష్ట్రసంమతాః
వహన్తి నైషామ ఉచ్యేత పథా భూమిమ ఉపస్పృశన
ఏతథ రాజన ధనం మహ్యం తేన థీవ్యామ్య అహం తవయా
7 [వ]
ఏతచ ఛరుత్వా వయవసితొ నికృతిం సముపాశ్రితః
జితమ ఇత్య ఏవ శకునిర యుధిష్ఠిరమ అభాషత
8 [య]
సహస్రసంఖ్యా నాగా మే మత్తాస తిష్ఠన్తి సౌబల
హేమకక్షాః కృతాపీడాః పథ్మినొ హేమమాలినః
9 సుథాన్తా రాజవహనాః సర్వశబ్థక్షమా యుధి
ఈషా థన్తా మహాకాయాః సర్వే చాష్ట కరేణవః
10 సర్వే చ పురభేత్తారొ నగమేఘనిభా గజాః
ఏతథ రాజన ధనం మహ్యం తేన థీవ్యామ్య అహం తవయా
11 [వ]
తమ ఏవం వాథినం పార్దం పరహసన్న ఇవ సౌబలః
జితమ ఇత్య ఏవ శకునిర యుధిష్ఠిరమ అభాసత
12 [య]
శతం థాసీ సహస్రాణి తరుణ్యొ మే పరభథ్రికాః
కమ్బుకేయూర ధారిణ్యొ నిష్కకన్ద్యః సవలం కృతాః
13 మహార్హమాల్యాభరణాః సువస్త్రాశ చన్థనొక్షితాః
మణీన హేమచ బిభ్రత్యః సర్వా వై సూక్ష్మవాససః
14 అనుసేవాం చరన్తీమాః కుశలా నృత్యసామసు
సనాతకానామ అమాత్యానాం రాజ్ఞాం చ మమ శాసనాత
ఏతథ రాజన ధనం మహ్యం తేన థీవ్యామ్య అహం తవయా
15 [వ]
ఏతచ ఛరుత్వా వయవసితొ నికృతిం సముపాశ్రితః
జితమ ఇత్య ఏవ శకునిర యుధిష్ఠిరమ అభాషత
16 [య]
ఏతావన్త్య ఏవ థాసానాం సహస్రాణ్య ఉత సన్తి మే
పరథక్షిణానులొమాశ చ పరావార వసనాః సథా
17 పరాజ్ఞా మేధావినొ థక్షా యువానొ మృష్టకుణ్డలాః
పాత్రీ హస్తా థివారాత్రమ అతిదీన భొజయన్త్య ఉత
ఏతథ రాజన ధనం మహ్యం తేన థీవ్యామ్య అహం తవయా
18 [వ]
ఏతచ ఛరుత్వా వయవసితొ నికృతిం సముపాశ్రితః
జితమ ఇత్య ఏవ శకునిర యుధిష్ఠిరమ అభాషత
19 [య]
రదాస తావన్త ఏవేమే హేమభాణ్డాః పతాకినః
హయైర వినీతైః సంపన్నా రదిభిశ చిత్రయొధిభిః
20 ఏకైకొ యత్ర లభతే సహస్రపరమాం భృతిమ
యుధ్యతొ ఽయుధ్యతొ వాపి వేతనం మాసకాలికమ
ఏతథ రాజన ధనం మహ్యం తేన థీవ్యామ్య అహం తవయా
21 [వ]
ఇత్య ఏవమ ఉక్తే పార్దేన కృతవైరొ థురాత్మవాన
జితమ ఇత్య ఏవ శకునిర యుధిష్ఠిరమ అభాషత
22 [య]
అశ్వాంస తిత్తిరి కల్మాషాన గాన్ధర్వాన హేమమాలినః
థథౌ చిత్రరదస తుష్టొ యాంస తాన గాణ్డీవధన్వనే
ఏతథ రాజన ధనం మహ్యం తేన థీవ్యామ్య అహం తవయా
23 [వ]
ఏతచ ఛరుత్వా వయవసితొ నికృతిం సముపాశ్రితః
జితమ ఇత్య ఏవ శకునిర యుధిష్ఠిరమ అభాషత
24 [య]
రదానాం శకటానాం చ హయానాం చాయుతాని మే
యుక్తానామ ఏవ తిష్ఠన్తి వాహైర ఉచ్చావచైర వృతాః
25 ఏవం వర్ణస్య వర్ణస్య సముచ్చీయ సహస్రశః
కషీరం పిబన్తస తిష్ఠన్తి భుఞ్జానాః శాలితణ్డులాన
26 షష్టిస తాని సహస్రాణి సర్వే పృదుల వక్షసః
ఏతథ రాజన ధనం మహ్యం తేన థీవ్యామ్య అహం తవయా
27 [వ]
ఏతచ ఛరుత్వా వయవసితొ నికృతిం సముపాశ్రితః
జితమ ఇత్య ఏవ శకునిర యుధిష్ఠిరమ అభాషత
28 [య]
తామ్రలొహైర పరివృతా నిధయొ మే చతుర్శతాః
పఞ్చ థరౌణిక ఏకైకః సువర్ణస్యాహతస్య వై
ఏతథ రాజన ధనం మహ్యం తేన థీవ్యామ్య అహం తవయా
29 [వ]
ఏతచ ఛరుత్వా వయవసితొ నికృతిం సముపాశ్రితః
జితమ ఇత్య ఏవ శకునిర యుధిష్ఠిరమ అభాషత