సభా పర్వము - అధ్యాయము - 53

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 53)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ష]
ఉపస్తీర్ణా సభా రాజన రన్తుం చైతే కృతక్షణాః
అక్షాన ఉప్త్వా థేవనస్య సమయొ ఽసతు యుధిష్ఠిర
2 [య]
నికృతిర థేవనం పాపం న కషాత్రొ ఽతర పరాక్రమః
న చ నీతిర ధరువా రాజన కిం తవం థయూతం పరశంససి
3 న హి మానం పరశంసన్తి నికృతౌ కితవస్య హ
శకునే మైవ నొ జైషీర అమార్గేణ నృశంసవత
4 [ష]
యొ ఽనవేతి సంఖ్యాం నికృతౌ విధిజ్ఞశ; చేష్టాస్వ అఖిన్నః కితవొ ఽకషజాసు
మహామతిర యశ చ జానాతి థయూతం; స వై సర్వం సహతే పరక్రియాసు
5 అక్షగ్లహః సొ ఽభిభవేత పరం; నస తేనైవ కాలొ భవతీథమ ఆత్ద
థీవ్యామహే పార్దివ మా విశఙ్కాం; కురుష్వ పాణం చ చిరం చ మా కృదాః
6 [య]
ఏవమ ఆహాయమ అసితొ థేవలొ మునిసత్తమః
ఇమాని లొకథ్వారాణి యొ వై సంచరతే సథా
7 ఇథం వై థేవనం పాపం మాయయా కితవైః సహ
ధర్మేణ తు జయొ యుథ్ధే తత్పరం సాధు థేవనమ
8 నార్యా మలేచ్ఛన్తి భాషాభిర మాయయా న చరన్త్య ఉత
అజిహ్మమ అశఠం యుథ్ధమ ఏతత సత్పురుషవ్రతమ
9 శక్తితొ బరాహ్మణాన వన్థ్యాఞ శిక్షితుం పరయతామహే
తథ వై విత్తం మాతిథేవీర మా జైషీః శకునే పరమ
10 నాహం నికృత్యా కామయే సుఖాన్య ఉత ధనాని వా
కితవస్యాప్య అనికృతేర వృత్తమ ఏతన న పూజ్యతే
11 [ష]
శరొత్రియొ ఽశరొత్రియమ ఉత నికృత్యైవ యుధిష్ఠిర
విథ్వాన అవిథుషొ ఽభయేతి నాహుస తాం నికృతిం జనాః
12 ఏవం తవం మామ ఇహాభ్యేత్య నికృతిం యథి మన్యసే
థేవనాథ వినివర్తస్వ యథి తే విథ్యతే భయమ
13 [య]
ఆహూతొ న నివర్తేయమ ఇతి మే వరతమ ఆహితమ
విధిశ చ బలవాన రాజన థిష్టస్యాస్మి వశే సదితః
14 అస్మిన సమాగమే కేన థేవనం మే భవిష్యతి
పరతిపాణశ చ కొ ఽనయొ ఽసతి తతొ థయూతం పరవర్తతామ
15 [థ]
అహం థాతాస్మి రత్నానాం ధనానాం చ విశాం పతే
మథర్దే థేవితా చాయం శకునిర మాతులొ మమ
16 [య]
అన్యేనాన్యస్య విషమం థేవనం పరతిభాతి మే
ఏతథ విథ్వన్న ఉపాథత్స్వ కామమ ఏవం పరవర్తతామ
17 [వ]
ఉపొహ్యమానే థయూతే తు రాజానః సర్వ ఏవ తే
ధృతరాష్ట్రం పురస్కృత్య వివిశుస తే సభాం తతః
18 భీష్మొ థరొణః కృపశ చైవ విథురశ చ మహామతిః
నాతీవ పరీతిమనసస తే ఽనవవర్తన్త భారత
19 తే థవన్థ్వశః పృదక చైవ సింహగ్రీవా మహౌజసః
సింహాసనాని భూరీణి విచిత్రాణి చ భేజిరే
20 శుశుభే సా సభా రాజన రాజభిస తైః సమాగతైః
థేవైర ఇవ మహాభాగైః సమవేతైస తరివిష్టపమ
21 సర్వే వేథవిథః శూరాః సర్వే భాస్వరమూర్తయః
పరావర్తత మహారాజ సుహృథ థయూతమ అనన్తరమ
22 [య]
అయం బహుధనొ రాజన సాగరావర్త సంభవః
మణిర హారొత్తరః శరీమాన కనకొత్తమ భూషణః
23 ఏతథ రాజన ధనం మహ్యం పరతిపాణస తు కస తవ
భవత్వ ఏష కరమస తాత జయామ్య ఏనం థురొథరమ
24 [థ]
సన్తి మే మణయశ చైవ ధనాని వివిధాని చ
మత్సరశ చ న మే ఽరదేషు జయామ్య ఏనం థురొథరమ
25 [వ]
తతొ జగ్రాహ శకునిస తాన అక్షాన అక్షతత్త్వవిత
జితమ ఇత్య ఏవ శకునిర యుధిష్ఠిరమ అభాషత