సభా పర్వము - అధ్యాయము - 52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 52)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తతః పరాయాథ విథురొ ఽశవైర ఉథారైర; మహాజవైర బలిభిః సాధు థాన్తైః
బలాన నియుక్తొ ధృతరాష్ట్రేణ రాజ్ఞా; మనీషిణాం పాణ్డవానాం సకాశమ
2 సొ ఽభిపత్య తథ అధ్వానమ ఆసాథ్య నృపతేః పురమ
పరవివేశ మహాబుథ్ధిః పూజ్యమానొ థవిజాతిభిః
3 స రాజగృహమ ఆసాథ్య కువేర భవనొపమమ
అభ్యగచ్ఛత ధర్మాత్మా ధర్మపుత్రం యుధిష్ఠిరమ
4 తం వై రాజా సత్యధృతిర మహాత్మా; అజాతశత్రుర విథురం యదావత
పూజా పూర్వం పరతిగృహ్యాజమీఢస; తతొ ఽపృచ్ఛథ ధృతరాష్ట్రం సపుత్రమ
5 [య]
విజ్ఞాయతే తే మనసొ న పరహర్షః; కచ చిత కషత్తః కుశలేనాగతొ ఽసి
కచ చిత పుత్రాః సదవిరస్యానులొమా; వశానుగాశ చాపి విశొ ఽపి కచ చిత
6 [వి]
రాజా మహాత్మా కుశలీ సపుత్ర; ఆస్తే వృతొ జఞాతిభిర ఇన్థ్రకల్పైః
పరీతొ రాజన పుత్ర గణైర వినీతైర; విశొక ఏవాత్మ రతిర థృఢాత్మా
7 ఇథం తు తవాం కురురాజొ ఽభయువాచ; పూర్వాం పృష్ట్వా కుశలం చావ్యయం చ
ఇయం సభా తవత సభా తుల్యరూపా; భరాతౄణాం తే పశ్యతామ ఏత్య పుత్ర
8 సమాగమ్య భరాతృభిః పార్ద తస్యాం; సుహృథ థయూతం కరియతాం రమ్యతాం చ
పరీయామహే భవతః సంగమేన; సమాగతాః కురవశ చైవ సర్వే
9 థురొథరా విహితా యే తు తత్ర; మహాత్మనా ధృతరాష్ట్రేణ రాజ్ఞా
తాన థరక్ష్యసే కితవాన సంనివిష్టాన; ఇత్య ఆగతొ ఽహం నృపతే తజ జుషస్వ
10 [య]
థయూతే కషత్తః కలహొ విథ్యతే; నః కశ వై థయూతం రొచయేథ యుధ్యమానః
కిం వా భవాన మన్యతే యుక్తరూపం; భవథ్వాక్యే సర్వ ఏవ సదితాః సమ
11 [వి]
జానామ్య అహం థయూతమ అనర్దమూలం; కృతశ చ యత్నొ ఽసయ మయా నివారణే
రాజా తు మాం పరాహినొత తవత్సకాశం; శరుత్వా విథ్వఞ శరేయ ఇహాచరస్వ
12 [య]
కే తత్రాన్యే కితవా థీవ్యమానా; వినా రాజ్ఞొ ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రైః
పృచ్ఛామి తవాం విథుర బరూహి నస తాన; యైర థీవ్యామః శతశః సంనిపత్య
13 [వి]
గాన్ధారరాజః శకునిర విశాం పతే; రాజాతిథేవీ కృతహస్తొ మతాక్షః
వివింశతిశ చిత్రసేనశ చ రాజా; సత్యవ్రతః పురుమిత్రొ జయశ చ
14 [య]
మహాభయాః కితవాః సంనివిష్టా; మాయొపధా థేవితారొ ఽతర సన్తి
ధాత్రా తు థిష్టస్య వశే కిలేథం; నాథేవనం కితవైర అథ్య తైర మే
15 నాహం రాజ్ఞొ ధృతరాష్ట్రస్య శాసనాన; న గన్తుమ ఇచ్ఛామి కవే థురొథరమ
ఇష్టొ హి పుత్రస్య పితా సథైవ; తథ అస్మి కర్తా విథురాత్ద మాం యదా
16 న చాకామః శకునినా థేవితాహం; న చేన మాం ధృష్ణుర ఆహ్వయితా సభాయామ
ఆహూతొ ఽహం న నివర్తే కథా చిత; తథ ఆహితం శాశ్వతం వై వరతం మే
17 [వ]
ఏవమ ఉక్త్వా విథురం ధర్మరాజః; పరాయాత్రికం సర్వమ ఆజ్ఞాప్య తూర్ణమ
పరాయాచ ఛవొ భూతే సగణః సానుయాత్రః; సహ సత్రీభిర థరౌపథీమ ఆథి కృత్వా
18 థైవం పరజ్ఞాం తు ముష్ణాతి తేజశ చక్షుర ఇవాపతత
ధాతుశ చ వశమ అన్వేతి పాశైర ఇవ నరః సితః
19 ఇత్య ఉక్త్వా పరయయౌ రాజా సహ కషత్త్రా యుధిష్ఠిరః
అమృష్యమాణస తత పార్దః సమాహ్వానమ అరింథమః
20 బాహ్లికేన రదం థత్తమ ఆస్దాయ పరవీరహా
పరిచ్ఛన్నొ యయౌ పార్దొ భరాతృభిః సహ పాణ్డవః
21 రాజశ్రియా థీప్యమానొ యయౌ బరహ్మ పురఃసరః
ధృతరాష్ట్రేణ చాహూతః కాలస్య సమయేన చ
22 స హాస్తినపురం గత్వా ధృతరాష్ట్ర గృహం యయౌ
సమియాయ చ ధర్మాత్మా ధృతరాష్ట్రేణ పాణ్డవః
23 తదా థరొణేన భీష్మేణ కర్ణేన చ కృపేణ చ
సమియాయ యదాన్యాయం థరౌణినా చ విభుః సహ
24 సమేత్య చ మహాబాహుః సొమథత్తేన చైవ హ
థుర్యొధనేన శల్యేన సౌబలేన చ వీర్యవాన
25 యే చాన్యే తత్ర రాజానః పూర్వమ ఏవ సమాగతాః
జయథ్రదేన చ తదా కురుభిశ చాపి సర్వశః
26 తతః సర్వైర మహాబాహుర భరాతృభిః పరివారితః
పరవివేశ గృహం రాజ్ఞొ ధృతరాష్ట్రస్య ధీమతః
27 థథర్శ తత్ర గాన్ధారీం థేవీం పతిమ అనువ్రతామ
సనుషాభిః సంవృతాం శశ్వత తారాభిర ఇవ రొహిణీమ
28 అభివాథ్య స గాన్ధారీం తయా చ పరతినన్థితః
థథర్శ పితరం వృథ్ధం పరజ్ఞా చక్షుషమ ఈశ్వరమ
29 రాజ్ఞా మూర్ధన్య ఉపాఘ్రాతాస తే చ కౌరవనన్థనాః
చత్వారః పాణ్డవా రాజన భీమసేనపురొగమాః
30 తతొ హర్షః సమభవత కౌరవాణాం విశాం పతే
తాన థృష్ట్వా పురుషవ్యాఘ్రాన పాణ్డవాన పరియథర్శనాన
31 వివిశుస తే ఽభయనుజ్ఞాతా రత్నవన్తి గృహాణ్య అద
థథృశుశ చొపయాతాస తాన థరౌపథీ పరముఖాః సత్రియః
32 యాజ్ఞసేన్యాః పరామ ఋథ్ధిం థృష్ట్వా పరజ్వలితామ ఇవ
సనుషాస తా ధృతరాష్ట్రస్య నాతిప్రమనసొ ఽభవన
33 తతస తే పురుషవ్యాఘ్రా గత్వా సత్రీభిస తు సంవిథమ
కృత్వా వయాయామపూర్వాణి కృత్యాని పరతికర్మ చ
34 తతః కృతాహ్నికాః సర్వే థివ్యచన్థన రూషితాః
కల్యాణ మనసశ చైవ బరాహ్మణాన సవస్తి వాచ్య చ
35 మనొజ్ఞమ అశనం భుక్త్వా వివిశుః శరణాన్య అద
ఉపగీయమానా నారీభిర అస్వపన కురునన్థనాః
36 జగామ తేషాం సా రాత్రిః పుణ్యా రతివిహారిణామ
సతూయమానాశ చ విశ్రాన్తాః కాలే నిథ్రామ అదాత్యజన
37 సుఖొషితాస తాం రజనీం పరాతః సర్వే కృతాహ్నికాః
సభాం రమ్యాం పరవివిశుః కితవైర అభిసంవృతామ