సభా పర్వము - అధ్యాయము - 51

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 51)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ష]
యాం తవమ ఏతాం శరియం థృష్ట్వా పాణ్డుపుత్రే యుధిష్ఠిరే
తప్యసే తాం హరిష్యామి థయూతేనాహూయతాం పరః
2 అగత్వా సంశయమ అహమ అయుథ్ధ్వా చ చమూముఖే
అక్షాన కషిపన్న అక్షతః సన విథ్వాన అవిథుషొ జయే
3 గలహాన ధనూంసి మే విథ్ధి శరాన అక్షాంశ చ భారత
అక్షాణాం హృథయం మే జయాం రదం విథ్ధి మమాస్తరమ
4 [థ]
అయమ ఉత్సహతే రాజఞ శరియమ ఆహర్తుమ అక్షవిత
థయూతేన పాణ్డుపుత్రేభ్యస తత తుభ్యం తాత రొచతామ
5 [ధ]
సదితొ ఽసమి శాసనే భరాతుర విథురస్య మహాత్మనః
తేన సంగమ్య వేత్స్యామి కార్యస్యాస్య వినిశ్చయమ
6 [థ]
విహనిష్యతి తే బుథ్ధిం విథురొ ముక్తసంశయః
పాణ్డవానాం హితే యుక్తొ న తదా మమ కౌరవ
7 నారభేత పరసామర్ద్యాత పురుషః కార్యమ ఆత్మనః
మతిసామ్యం థవయొర నాస్తి కార్యేషు కురునన్థన
8 భయం పరిహరన మన్థ ఆత్మానం పరిపాలయన
వర్షాసు కలిన్నకటవత తిష్ఠన్న ఏవావసీథతి
9 న వయాధయొ నాపి యమః శరేయః పరాప్తిం పరతీక్షతే
యావథ ఏవ భవేత కల్పస తావచ ఛరేయొ సమాచరేత
10 [ధ]
సర్వదా పుత్రబలిభిర విగ్రహం తే న రొచయే
వైరం వికారం సృజతి తథ వై శస్త్రమ అనాయసమ
11 అనర్దమ అర్దం మన్యసే రాజపుత్ర; సంగ్రన్దనం కలహస్యాతిఘొరమ
తథ వై పరవృత్తం తు యదా కదం చిథ; విమొక్షయేచ చాప్య అసి సాయకాంశ చ
12 [థుర]
థయూతే పురాణైర వయవహారః పరనీతస; తత్రాత్యయొ నాస్తి న సంప్రహారః
తథ రొచతాం శకునేర వాక్యమ అథ్య సభాం; కషిప్రం తవమ ఇహాజ్ఞాపయస్వ
13 సవర్గథ్వారం థీవ్యతాం నొ విశిష్టం; తథ వర్తినాం చాపి తదైవ యుక్తమ
భవేథ ఏవం హయ ఆత్మనా తుల్యమ ఏవ; థురొథరం పాణ్డవైస తవం కురుష్వ
14 [ధృ]
వాక్యం న మే రొచతే యత తవయొక్తం; యత తే పరియం తత కరియతాం నరేన్థ్ర
పశ్చాత తప్యసే తథ ఉపాక్రమ్య వాక్యం; న హీథృశం భావి వచొ హి ధర్మ్యమ
15 థృష్టం హయ ఏతథ విథురేనైవమ ఏవ; సర్వం పూర్వం బుథ్ధివిథ్యానుగేన
తథ ఏవైతథ అవశస్యాభ్యుపైతి; మహథ భయం కషత్రియ బీజఘాతి
16 [వ]
ఏవమ ఉక్త్వా ధృతరాస్ద్రొ మనీషీ; థైవం మత్వా పరమం థుస్తరం చ
శశాసొచ్చైః పురుషాన పుత్ర వాక్యే; సదితొ రాజా థైవసంమూఢచేతాః
17 సహస్రస్తమ్భాం హేమవైడూర్య చిత్రాం; శతథ్వారాం తొరణస్ఫాటి శృఙ్గామ
సభామ అగ్ర్యాం కరొశమాత్రాయతాం; మే తథ విస్తారామ ఆశు కుర్వన్తు యుక్తాః
18 శరుత్వా తస్య తవరితా నిర్విశఙ్కాః; పరాజ్ఞా థక్షాస తాం తదా చక్రుర ఆశు
సర్వథ్రవ్యాణ్య ఉపజహ్రుః సభాయాం; సహస్రశః శిల్పినశ చాపి యుక్తాః
19 కాలేనాల్పేనాద నిష్ఠాం గతాం; తాం సభాం రమ్యాం బహురత్నాం విచిత్రామ
చిత్రైర హేమైర ఆసనైర అభ్యుపేతామ; ఆచఖ్యుస తే తస్య రాజ్ఞః పరతీతాః
20 తతొ విథ్వాన విథురం మన్త్రిముఖ్యమ; ఉవాచేథం ధృతరాష్ట్రొ నరేన్థ్రః
యుధిష్ఠిరం రాజపుత్రం హి గత్వా; మథ్వాక్యేన కషిప్రమ ఇహానయస్వ
21 సభేయం మే బహురత్నా విచిత్రా; శయ్యాసనైర ఉపపన్నా మహార్హైః
సా థృశ్యతాం భరాతృభిః సార్ధమ ఏత్య; సుహృథ థయూతం వర్తతామ అత్ర చేతి
22 మతమ ఆజ్ఞాయ పుత్రస్య ధృతరాష్ట్రొ నరాధిపః
మత్వా చ థుస్తరం థైవమ ఏతథ రాజా చకార హ
23 అన్యాయేన తదొక్తస తు విథురొ విథుషాం వరః
నాభ్యనన్థథ వచొ భరాతుర వచనం చేథమ అబ్రవీత
24 నాభినన్థామి నృపతే పరైషమ ఏతం; మైవం కృదాః కులనాశాథ బిభేమి
పుత్రైర భిన్నైః కలహస తే ధరువం సయాథ; ఏతచ ఛఙ్కే థయూతకృతే నరేన్థ్ర
25 [ధ]
నేహ కషత్తః కలహస తప్స్యతే మాం; న చేథ థైవం పరతిలొమం భవిష్యత
ధాత్రా తు థిష్టస్య వశే కిలేథం సర్వం; జగచ చేష్టతి న సవతన్త్రమ
26 తథ అథ్య విథుర పరాప్య రాజానం మమ శాసనాత
కషిప్రమ ఆనయ థుర్ధర్షం కున్తీపుత్రం యుధిష్ఠిరమ