సభా పర్వము - అధ్యాయము - 50

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 50)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [థ]
తవం వై జయేష్ఠొ జయైష్ఠినేయః పుత్ర మా పాణ్డవాన థవిషః
థవేష్టా హయ అసుఖమ ఆథత్తే యదైవ నిధనం తదా
2 అవ్యుత్పన్నం సమానార్దం తుల్యమిత్రం యుధిష్ఠిరమ
అథ్విషన్తం కదం థవిష్యాత తవాథృశొ భరతర్షభ
3 తుల్యాభిజనవీర్యశ చ కదం భరాతుః శరియం నృప
పుత్ర కామయసే మొహాన మైవం భూః శామ్య సాధ్వ ఇహ
4 అద యజ్ఞవిభూతిం తాం కాఙ్క్షసే భరతర్షభ
ఋత్విజస తవ తన్వన్తు సప్త తన్తుం మహాధ్వరమ
5 ఆహరిష్యన్తి రాజానస తవాపి విపులం ధనమ
పరీత్యా చ బహుమానాచ చ రత్నాన్య ఆభరణాని చ
6 అనర్దాచరితం తాత పరస్వస్పృహణం భృశమ
సవసంతుష్టః సవధర్మస్దొ యః స వై సుఖమ ఏధతే
7 అవ్యాపారః పరార్దేషు నిత్యొథ్యొగః సవకర్మసు
ఉథ్యమొ రక్షణే సవేషామ ఏతథ వైభవ లక్షణమ
8 విపత్తిష్వ అవ్యదొ థక్షొ నిత్యమ ఉత్దానవాన నరః
అప్రమత్తొ వినీతాత్మా నిత్యం భథ్రాణి పశ్యతి
9 అన్తర వేథ్యాం థథథ విత్తం కామాన అనుభవన పరియాన
కరీడన సత్రీభిర నిరాతఙ్కః పరశామ్య భరతర్షభ
10 [థ]
జానన వై మొహయసి మాం నావి నౌర ఇవ సంయతా
సవార్దే కిం నావధానం తే ఉతాహొ థవేష్టి మాం భవాన
11 న సన్తీమే ధార్తరాష్ట్రా యేషాం తవమ అనుశాసితా
భవిష్యమ అర్దమ ఆఖ్యాసి సథా తవం కృత్యమ ఆత్మనః
12 పరప్రణేయొ ఽగరణీర హి యశ చ మార్గాత పరముహ్యతి
పన్దానమ అనుగచ్ఛేయుః కదం తస్య పథానుగాః
13 రాజన పరిగత పరజ్ఞొ వృథ్ధసేవీ జితేన్థ్రియః
పరతిపన్నాన సవకార్యేషు సంమొహయసి నొ భృషమ
14 లొకవృత్తాథ రాజవృత్తమ అన్యథ ఆహ బృహస్పతిః
తస్మాథ రాజ్ఞా పరయత్నేన సవార్దశ చిన్త్యః సథైవ హి
15 కషత్రియస్య మహారాజ జయే వృత్తిః సమాహితా
స వై ధర్మొ ఽసత్వ అధర్మొ వా సవవృత్తౌ భరతర్షభ
16 పరకాలయేథ థిశః సర్వాః పరతొథేనేవ సారదిః
పరత్య అమిత్రశ్రియం థీప్తాం బుభూషుర భరతర్షభ
17 పరచ్ఛన్నొ వా పరకాశొ వా యొ యొగొ రిపుబాన్ధనః
తథ వై శస్త్రం శస్త్రవిథాం న శస్త్రం ఛేథనం సమృతమ
18 అసంతొషః శరియొ మూలం తస్మాత తం కామయామ్య అహమ
సముచ్ఛ్రయే యొ యతతే స రాజన పరమొ నయీ
19 మమ తవం హి న కర్తవ్యమ ఐశ్వర్యే వా ధనే ఽపి వా
పూర్వావాప్తం హరన్త్య అన్యే రాజధర్మం హి తం విథుః
20 అథ్రొహే సమయం కృత్వా చిచ్ఛేథ నముచేః శిరః
శక్రః సా హి మతా తస్య రిపౌ వృత్తిః సనాతనీ
21 థవావ ఏతౌ గరసతే భూమిః సర్పొ బిలశయాన ఇవ
రాజానం చావిరొథ్ధారం బరాహ్మణం చాప్రవాసినమ
22 నాస్తి వై జాతితః శత్రుః పురుషస్య విశాం పతే
యేన సాధారణీ వృత్తిః స శత్రుర నేతరొ జనః
23 శత్రుపక్షం సమృధ్యన్తం యొ మొహాత సముపేక్షతే
వయాధిర ఆప్యాయిత ఇవ తస్య మూలం ఛినత్తి సః
24 అల్పొ ఽపి హయ అరిర అత్యన్తం వర్ధమానపరాక్రమః
వల్మీకొ మూలజ ఇవ గరసతే వృక్షమ అన్తికాత
25 ఆజమీఢ రిపొర లక్ష్మీర మా తే రొచిష్ట భారత
ఏష భారః సత్త్వవతాం నయః శిరసి ధిష్ఠితః
26 జన్మ వృథ్ధిమ ఇవార్దానాం యొ వృథ్ధిమ అభికాఙ్క్షతే
ఏధతే జఞాతిషు స వై సథ్యొ వృథ్ధిర హి విక్రమః
27 నాప్రాప్య పాణ్డవైశ్వర్యం సంశయొ మే భవిష్యతి
అవాప్స్యే వా శరియం తాం హి శేష్యే వా నిహతొ యుధి
28 అతాథృశస్య కిం మే ఽథయ జీవితేన విశాం పతే
వర్ధన్తే పాణ్డవా నిత్యం వయం తు సదిరవృథ్ధయః