సభా పర్వము - అధ్యాయము - 49

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 49)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [థ]
ఆర్యాస తు యే వై రాజానః సత్యసంధా మహావ్రతాః
పర్యాప్తవిథ్యా వక్తారొ వేథాన్తావభృదాప్లుతాః
2 ధృతిమన్తొ హరీనిషేధా ధర్మాత్మానొ యశస్వినః
మూర్ఢాభిషిక్తాస తే చైనం రాజానః పర్యుపాసతే
3 థక్షిణార్దం సమానీతా రాజభిః కాంస్యథొహనాః
ఆరణ్యా బహుసాహస్రా అపశ్యం తత్ర తత్ర గాః
4 ఆజహ్రుస తత్ర సత్కృత్య సవయమ ఉథ్యమ్య భారత
అభిషేకార్దమ అవ్యగ్రా భాణ్డమ ఉచ్చావచం నృపాః
5 బాహ్లీకొ రదమ ఆహార్షీజ జామ్బూనథపరిష్కృతమ
సుథక్షిణస తం యుయుజే శవేతైః కామ్బొజజైర హయైః
6 సునీదొ ఽపరతిమం తస్య అనుకర్షం మహాయశాః
ధవజం చేథిపతిః కషిప్రమ అహార్షీత సవయమ ఉథ్యతమ
7 థాక్షిణాత్యః సంనహనం సరగ ఉష్ణీషే చ మాగధః
వసు థానొ మహేష్వాసొ గజేన్థ్రం షష్టిహాయనమ
8 మత్స్యస తవ అక్షాన అవాబధ్నాథ ఏకలవ్య ఉపానహౌ
ఆవన్త్యస తవ అభిషేకార్దమ ఆపొ బహువిధాస తదా
9 చేకితాన ఉపాసఙ్గం ధనుః కాశ్య ఉపాహరత
అసిం రుక్మత్సరుం శల్యః శైక్యం కాఞ్చనభూషణమ
10 అభ్యషిఞ్చత తతొ ధౌమ్యొ వయాసశ చ సుమహాతపాః
నారథం వై పురస్కృత్య థేవలం చాసితం మునిమ
11 పరీతిమన్త ఉపాతిష్ఠన్న అభిషేకం మహర్షయః
జామథగ్న్యేన సహితాస తదాన్యే వేథపారగాః
12 అభిజగ్ముర మహాత్మానం మన్త్రవథ భూరిథక్షిణమ
మహేన్థ్రమ ఇవ థేవేన్థ్రం థివి సప్తర్షయొ యదా
13 అధారయచ ఛత్రమ అస్య సాత్యకిః సత్యవిక్రమః
ధనంజయశ చ వయజనే భీమసేనశ చ పాణ్డవః
14 ఉపాగృహ్ణాథ యమ ఇన్థ్రాయ పురాకల్పే పరజాపతిః
తమ అస్మై శఙ్ఖమ ఆహార్షీథ వారుణం కలశొథధిః
15 సిక్తం నిష్కసహస్రేణ సుకృతం విశ్వకర్మణా
తేనాభిషిక్తః కృష్ణేన తత్ర మే కశ్మలొ ఽభవత
16 గచ్ఛన్తి పూర్వాథ అపరం సముథ్రం చాపి థక్షిణమ
ఉత్తరం తు న గచ్ఛన్తి వినా తాత పతత్రిభిః
17 తత్ర సమ థధ్ముః శతశః శఙ్ఖాన మఙ్గల్య కారణాత
పరాణథంస తే సమాధ్మాతాస తత్ర రొమాణి మే ఽహృషన
18 పరణతా భూమిపాశ చాపి పేతుర ఈనాః సవతేజసా
ధృష్టథ్యుమ్నః పాణ్డవాశ చ సాత్యకిః కేశవొ ఽషటమః
19 సత్త్వస్దాః శౌర్యసంపన్నా అన్యొన్యప్రియకారిణః
విసంజ్ఞాన భూమిపాన థృష్ట్వా మాం చ తే పరాహసంస తథా
20 తతః పరహృష్టొ బీభత్సుః పరాథాథ ధేమవిషాణినామ
శతాన్య అనడుహాం పఞ్చ థవిజముఖ్యేషు భారత
21 నైవం శమ్బర హన్తాభూథ యౌవనాశ్వొ మనుర న చ
న చ రాజా పృదుర వైన్యొ న చాప్య ఆసీథ భగీరదః
22 యదాతిమాత్రం కౌన్తేయః శరియా పరమయా యుతః
రాజసూయమ అవాప్యైవం హరిశ చన్థ్ర ఇవ పరభుః
23 ఏతాం థృష్ట్వా శరియం పార్దే హరిశ చన్థ్రే యదా విభొ
కదం ను జీవితం శరేయొ మమ పశ్యసి భారత
24 అన్ధేనేవ యుగం నథ్ధం విపర్యస్తం నరాధిప
కనీయాంసొ వివర్ధన్తే జయేష్ఠా హీయన్తి భారత
25 ఏవం థృష్ట్వా నాభివిన్థామి శర్మ; పరీక్షమాణొ ఽపి కురుప్రవీర
తేనాహమ ఏవం కృషతాం గతశ చ; వివర్ణతాం చైవ స శొకతాం చ