సభా పర్వము - అధ్యాయము - 48

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 48)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [థ]
థాయం తు తస్మై వివిధం శృణు మే గథతొ ఽనఘ
యజ్ఞార్దం రాజభిర థత్తం మహాన్తం ధనసంచయమ
2 మేరుమన్థరయొర మధ్యే శైలొథామ అభితొ నథీమ
యే తే కీచక వేణూనాం ఛాయాం రమ్యామ ఉపాసతే
3 ఖశా ఏకాశనాజ్యొహాః పరథరా థీర్ఘవేనవః
పశుపాశ చ కుణిన్థాశ చ తఙ్గణాః పరతఙ్గణాః
4 తే వై పిపీలికం నామ వరథత్తం పిపీలికైః
జాతరూపం థరొణ మేయమ అహార్షుః పుఞ్జశొ నృపాః
5 కృష్ణాఁల లలామాంశ చమరాఞ శుక్లాంశ చాన్యాఞ శశిప్రభాన
హిమవత్పుష్పజం చైవ సవాథు కషౌథ్రం తదా బహు
6 ఉత్తరేభ్యః కురుభ్యశ చాప్య అపొఢం మాల్యమ అమ్బుభిః
ఉత్తరాథ అపి కైలాసాథ ఓషధీః సుమహాబలాః
7 పార్వతీయా బలిం చాన్యమ ఆహృత్య పరణతాః సదితాః
అజాతశత్రొర నృపతేర థవారి తిష్ఠన్తి వారితాః
8 యే పరార్ధే హిమవతః సూర్యొథయగిరౌ నృపాః
వారి షేణ సముథ్రాన్తే లొహిత్యమ అభితశ చ యే
ఫలమూలాశనా యే చ కిరాతాశ చర్మ వాససః
9 చన్థనాగురుకాష్ఠానాం భారాన కాలీయకస్య చ
చర్మ రత్నసువర్ణానాం గన్ధానాం చైవ రాశయః
10 కైరాతికానామ అయుతం థాసీనాం చ విశాం పతే
ఆహృత్య రమణీయార్దాన థూరజాన మృగపక్షిణః
11 నిచితం పర్వతేభ్యశ చ హిరణ్యం భూరి వర్చసమ
బలిం చ కృత్స్నమ ఆథాయ థవారి తిష్ఠన్తి వారితాః
12 కాయవ్యా థరథా థార్వాః శూరా వైయమకాస తదా
ఔథుమ్బరా థుర్విభాగాః పారథా బాహ్లికైః సహ
13 కాశ్మీరాః కున్థమానాశ చ పౌరకా హంసకాయనాః
శిబిత్రిగర్తయౌధేయా రాజన్యా మథ్రకేకయాః
14 అమ్బష్ఠాః కౌకురాస తార్క్ష్యా వస్త్రపాః పహ్లవైః సహ
వసాతయః సమౌలేయాః సహ కషుథ్రకమాలవైః
15 శౌణ్డికాః కుక్కురాశ చైవ శకాశ చైవ విశాం పతే
అఙ్గా వఙ్గాశ చ పుణ్డ్రాశ చ శానవత్యా గయాస తదా
16 సుజాతయః శరేణిమన్తః శరేయాంసః శస్త్రపాణయః
ఆహార్షుః కషత్రియా విత్తం శతశొ ఽజాతశత్రవే
17 వఙ్గాః కలిఙ్గ పతయస తామ్రలిప్తాః సపుణ్డ్రకాః
థుకూలం కౌశికం చైవ పత్రొర్ణం పరావరాన అపి
18 తత్ర సమ థవారపాలైస తే పరొచ్యన్తే రాజశాసనాత
కృతకారాః సుబలయస తతొ థవారమ అవాప్స్యద
19 ఈషా థన్తాన హేమకక్షాన పథ్మవర్ణాన కుదావృతాన
శైలాభాన నిత్యమత్తాంశ చ అభితః కామ్యకం సరః
20 థత్త్వైకైకొ థశశతాన కుఞ్జరాన కవచావృతాన
కషమావతః కులీనాంశ చ థవారేణ పరావిశంస తతః
21 ఏతే చాన్యే చ బహవొ గణా థిగ్భ్యః సమాగతాః
అన్యైశ చొపాహృతాన్య అత్ర రత్నానీహ మహాత్మభిః
22 రాజా చిత్రరదొ నామ గన్ధర్వొ వాసవానుగః
శతాని చత్వార్య అథథథ ధయానాం వాతరంహసామ
23 తుమ్బురుస తు పరముథితొ గన్ధర్వొ వాజినాం శతమ
ఆమ్రపత్ర సవర్ణానామ అథథథ ధేమమాలినామ
24 కృతీ తు రాజా కౌరవ్య శూకరాణాం విశాం పతే
అథథథ గజరత్నానాం శతాని సుబహూన్య అపి
25 విరాటేన తు మత్స్యేన బల్యర్దం హేమమాలినామ
కుఞ్జరాణాం సహస్రే థవే మత్తానాం సముపాహృతే
26 పాంశురాష్ట్రాథ వసు థానొ రాజా షడ వింశతిం గజాన
అశ్వానాం చ సహస్రే థవే రాజన కాఞ్చనమాలినామ
27 జవసత్త్వొపపన్నానాం వయఃస్దానాం నరాధిప
బలిం చ కృత్స్నమ ఆథాయ పాణ్డవేభ్యొ నయవేథయత
28 యజ్ఞసేనేన థాసీనాం సహస్రాణి చతుర్థశ
థాసానామ అయుతం చైవ సథారాణాం విశాం పతే
29 గజయుక్తా మహారాజ రదాః షడ వింశతిస తదా
రాజ్యం చ కృత్స్నం పార్దేభ్యొ యజ్ఞార్దం వై నివేథితమ
30 సముథ్రసారం వైడూర్యం ముక్తాః శఙ్ఖాంస తదైవ చ
శతశశ చ కుదాంస తత్ర సిన్హలాః సముపాహరన
31 సంవృతా మణిచీరైస తు శయామాస తామ్రాన్త లొచనాః
తాన గృహీత్వా నరాస తత్ర థవారి తిష్ఠన్తి వారితాః
32 పరీత్యర్దం బరాహ్మణైశ చైవ కషత్రియాశ చ వినిర్జితాః
ఉపాజహ్రుర విశశ చైవ శూథ్రాః శుశ్రూషవొ ఽపి చ
పరీత్యా చ బహుమానాచ చ అభ్యగచ్ఛన యుధిష్ఠిరమ
33 సర్వే మలేచ్ఛాః సర్వవర్ణా ఆథిమధ్యాన్తజాస తదా
నానాథేశసముత్దైశ చ నానా జాతిభిర ఆగతైః
పర్యస్త ఇవ లొకొ ఽయం యుధిష్ఠిర నివేశనే
34 ఉచ్చావచాన ఉపగ్రాహాన రాజభిః పరహితాన బహూన
శత్రూణాం పశ్యతొ థుఃఖాన ముమూర్షా మే ఽథయ జాయతే
35 భృత్యాస తు యే పాణ్డవానాం తాంస తే వక్ష్యామి భారత
యేషామ ఆమం చ పక్వం చ సంవిధత్తే యుధిష్ఠిరః
36 అయుతం తరీణి పథ్మాని గజారొహాః ససాథినః
రదానామ అర్బుథం చాపి పాథాతా బహవస తదా
37 పరమీయమానమ ఆరబ్ధం పచ్యమానం తదైవ చ
విసృజ్యమానం చాన్యత్ర పుణ్యాహస్వన ఏవ చ
38 నాభుక్తవన్తం నాహృష్టం నాసుభిక్షం కదం చన
అపశ్యం సర్వవర్ణానాం యుధిష్ఠిర నివేశనే
39 అష్టాశీతి సహస్రాణి సనాతకా గృహమేధినః
తరింశథ థాసీక ఏకైకొ యాన బిభర్తి యుధిష్ఠిరః
సుప్రీతాః పరితుష్టాశ చ తే ఽపయ ఆశంసన్త్య అరిక్షయమ
40 థశాన్యాని సహస్రాణి యతీనామ ఊర్ధ్వరేతసామ
భుఞ్జతే రుక్మపాత్రీషు యుధిష్ఠిర నివేశనే
41 భుక్తాభుక్తం కృతాకృతం సర్వమ ఆ కుబ్జ వామనమ
అభుఞ్జానా యాజ్ఞసేనీ పరత్యవైక్షథ విశాం పతే
42 థవౌ కరం న పరయచ్ఛేతాం కున్తీపుత్రాయ భారత
వైవాహికేన పాఞ్చాలాః సఖ్యేనాన్ధకవృష్ణయః