సభా పర్వము - అధ్యాయము - 47

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 47)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [థ]
యన మయా పాణ్డవానాం తు థృష్టం తచ ఛృణు భారత
ఆహృతం భూమిపాలైర హి వసు ముఖ్యం తతస తతః
2 న విన్థే థృఢమ ఆత్మామం థృష్ట్వాహం తథ అరేర ధనమ
ఫలతొ భూమితొ వాపి పరతిపథ్యస్వ భారత
3 ఐడాంశ చైలాన వార్షథంశాఞ జాతరూపపరిష్కృతామ
పరావారాజిన ముఖ్యాంశ చ కమ్బొజః పరథథౌ వసు
4 అశ్వాంస తిత్తిరి కల్మాషాంస తరిశతం శుకనాసికాన
ఉష్ట్రవామీస తరిశతం చ పుష్టాః పీలు శమీఙ్గుథైః
5 గొవాసనా బరాహ్మణాశ చ థాసమీయాశ చ సర్వశః
పరీత్యర్దం తే మహాభాగా ధర్మరాజ్ఞొ మహాత్మనః
తరిఖర్వం బలిమ ఆథాయ థవారి తిష్ఠన్తి వారితాః
6 కమణ్డలూన ఉపాథాయ జాతరూపమయాఞ శుభాన
ఏవం బలిం పరథాయాద పరవేశం లేభిరే తతః
7 శతం థాసీ సహస్రాణాం కార్పాసిక నివాసినామ
శయామాస తన్వ్యొ థీర్ఘకేశ్యొ హేమాభరణ భూషితాః
శూథ్రా విప్రొత్తమార్హాణి రాఙ్కవాన్య అజినాని చ
8 బలిం చ కృత్స్నమ ఆథాయ భరు కచ్ఛ నివాసినః
ఉపనిన్యుర మహారాజ హయాన గాన్ధారథేశజాన
9 ఇన్థ్ర కృష్టైర వర్తయన్తి ధాన్యైర నథీ ముఖైశ చ యే
సముథ్రనిష్కుటే జాతాః పరిసిన్థు చ మానవాః
10 తే వైరామాః పారథాశ చ వఙ్గాశ చ కితవైః సహ
వివిధం బలిమ ఆథాయ రత్నాని వివిధాని చ
11 అజావికం గొహిరణ్యం ఖరొష్ట్రం ఫలజం మధు
కమ్బలాన వివిధాంశ చైవ థవారి తిష్ఠన్తి వారితాః
12 పరాగ్జ్యొతిషాధిపః శూరొ మలేచ్ఛానామ అధిపొ బలీ
యనవైః సహితొ రాజా భగథత్తొ మహారదః
13 ఆజానేయాన హయాఞ శీఘ్రాన ఆథాయానిల రంహసః
బలిం చ కృత్స్నమ ఆథాయ థవారి తిష్ఠతి వారితః
14 అశ్మసారమయం భాణ్డం శుథ్ధథన్తత్సరూన అసీన
పరాగ్జ్యొతిషొ ఽద తథ థత్త్వా భగథత్తొ ఽవరజత తథా
15 థవ్యక్షాంస తర్యక్షాఁల లలాటాక్షాన నానాథిగ్భ్యః సమాగతాన
ఔష్ణీషాన అనివాసాంశ చ బాహుకాన పురుషాథకాన
16 ఏకపాథాంశ చ తత్రాహమ అపశ్యం థవారి వారితాన
బల్యర్దం థథతస తస్మై హిరణ్యం రజతం బహు
17 ఇన్థ్ర గొప కవర్ణాభాఞ శుకవర్ణాన మనొజవాన
తదైవేన్థ్రాయుధ నిభాన సంధ్యాభ్రసథృశాన అపి
18 అనేకవర్ణాన ఆరణ్యాన గృహీత్వాశ్వాన మనొజవాన
జాతరూపమ అనర్ఘ్యం చ థథుస తస్యైక పాథకాః
19 చీనాన హూనాఞ శకాన ఓడూన పర్వతాన్తరవాసినః
వార్ష్ణేయాన హారహూణాంశ చ కృష్ణాన హైమవతాంస తదా
20 న పారయామ్య అభిగతాన వివిధాన థవారి వారితాన
బల్యర్దం థథతస తస్య నానారూపాన అనేకశః
21 కృష్ణ గరీవాన మహాకాయాన రాసభాఞ శతపాతినః
ఆహార్షుర థశసాహస్రాన వినీతాన థిక్షు విశ్రుతాన
22 పరమాణ రాగస్పర్శాఢ్యం బాహ్లీ చీన సముథ్భవమ
ఔర్ణం చ రాఙ్కవం చైవ కీటజం పట్టజం తదా
23 కుట్టీ కృతం తదైవాన్యత కమలాభం సహస్రశః
శలక్ష్ణం వస్త్రమ అకార్పాసమ ఆవికం మృథు చాజినమ
24 నిశితాంశ చైవ థీర్ఘాసీన ఋష్టిశక్తిపరశ్వధాన
అపరాన్త సముథ్భూతాంస తదైవ పరశూఞ శితాన
25 రసాన గన్ధాంశ చ వివిధాన రత్నాని చ సహస్రశః
బలిం చ కృత్స్నమ ఆథాయ థవారి తిష్ఠన్తి వారితాః
26 శకాస తుఖారాః కఙ్కాశ చ రొమశాః శృఙ్గిణొ నరాః
మహాగమాన థూరగమాన గణితాన అర్బుథం హయాన
27 కొటిశశ చైవ బహుశః సువర్ణం పథ్మసంమితమ
బలిమ ఆథాయ వివిధం థవారి తిష్ఠన్తి వారితాః
28 ఆసనాని మహార్హాణి యానాని శయనాని చ
మణికాఞ్చనచిత్రాణి గజథన్త మయాని చ
29 రదాంశ చ వివిధాకారాఞ జాతరూపపరిష్కృతాన
హయైర వినీతైః సంపన్నాన వైయాఘ్రపరివారణాన
30 విచిత్రాంశ చ పరిస్తొమాన రత్నాని చ సహస్రశః
నారాచాన అర్ధనారాచాఞ శస్త్రాణి వివిధాని చ
31 ఏతథ థత్త్వా మహథ థరవ్యం పూర్వథేశాధిపొ నృపః
పరవిష్టొ యజ్ఞసథనం పాణ్డవస్య మహాత్మనః