సభా పర్వము - అధ్యాయము - 46

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 46)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]
కదం సమభవథ థయూతం భరాతౄణాం తన మహాత్యయమ
యత్ర తథ వయసనం పరాప్తం పాణ్డవైర మే పితామహైః
2 కే చ తత్ర సభాస్తారా రాజానొ బరహ్మవిత్తమ
కే చైనమ అన్వమొథన్త కే చైనం పరత్యషేధయన
3 విస్తరేణైతథ ఇచ్ఛామి కద్యమానం తవయా థవిజ
మూలం హయ ఏతథ వినాశస్య పృదివ్యా థవిజసత్తమ
4 [సూత]
ఏవమ ఉక్తస తథా రాజ్ఞా వయాస శిష్యః పరతాపవాన
ఆచచక్షే యదావృత్తం తత సర్వం సర్వవేథవిత
5 [వ]
శృణు మే విస్తరేణేమాం కదాం భరతసత్తమ
భూయ ఏవ మహారాజ యథి తే శరవణే మతిః
6 విథురస్య మతం జఞాత్వా ధృతరాష్ట్రొ ఽమబికా సుతః
థుర్యొధనమ ఇథం వాక్యమ ఉవాచ విజనే పునః
7 అలం థయూతేన గాన్ధారే విథురొ న పరశంసతి
న హయ అసౌ సుమహాబుథ్ధిర అహితం నొ వథిష్యతి
8 హితం హి పరమం మన్యే విథురొ యత పరభాషతే
కరియతాం పుత్ర తత సర్వమ ఏతన మన్యే హితం తవ
9 థేవర్షిర వాసవ గురుర థేవరాజాయ ధీమతే
యత పరాహ శాస్త్రం భగవాన బృహస్పతిర ఉథారధీః
10 తథ వేథ విథురః సర్వం సరహస్యం మహాకవిః
సదితశ చ వచనే తస్య సథాహమ అపి పుత్రక
11 విథురొ వాపి మేధావీ కురూణాం పరవరొ మతః
ఉథ్ధవొ వా మహాబుథ్ధిర వృష్ణీణామ అర్చితొ నృప
12 థయూతేన తథ అలం పుత్ర థయూతే భేథొ హి థృశ్యతే
భేథే వినాశొ రాజ్యస్య తత పుత్ర పరివర్జయ
13 పిత్రా మాత్రా చ పుత్రస్య యథ వై కార్యం పరం సమృతమ
పరాప్తస తవమ అసి తత తాత పితృపైతామహం పథమ
14 అధీతవాన కృతీ శాస్త్రే లాలితః సతతం గృహే
భరాతృజ్యేష్ఠః సదితొ రాజ్యే విన్థసే కిం న శొభనమ
15 పృదగ్జనైర అలభ్యం యథ భొజనాచ్ఛాథనం పరమ
తత పరాప్తొ ఽసి మహాబాహొ కస్మాచ ఛొచసి పుత్రక
16 సఫీతం రాష్ట్రం మహాబాహొ పితృపైతామహం మహత
నిత్యమ ఆజ్ఞాపయన భాసి థివి థేవేశ్వరొ యదా
17 తస్య తే విథితప్రజ్ఞ శొకమూలమ ఇథం కదమ
సముత్దితం థుఃఖతరం తన మే శంసితుమ అర్హసి
18 [థ]
అశ్నామ్య ఆచ్ఛాథయామీతి పరపశ్యన పాపపూరుషః
నామర్షం కురుతే యస తు పురుషః సొ ఽధమః సమృతః
19 న మాం పరీణాతి రాజేన్థ్ర లక్ష్మీః సాధారణా విభొ
జవలితామ ఇవ కౌన్తేయే శరియం థృష్ట్వా చ వివ్యదే
20 సర్వాం హి పృదివీం థృష్ట్వా యుధిష్ఠిర వశానుగామ
సదిరొ ఽసమి యొ ఽహం జీవామి థుఃఖాథ ఏతథ బరవీమి తే
21 ఆవర్జితా ఇవాభాన్తి నిఘ్నాశ చైత్రకి కౌకురాః
కారః కరా లొహజఙ్ఘా యుధిష్ఠిర నివేశనే
22 హిమవత్సాగరానూపాః సర్వరత్నాకరాస తదా
అన్త్యాః సర్వే పర్యుథస్తా యుధిష్ఠిర నివేశనే
23 జయేష్ఠొ ఽయమ ఇతి మాం మత్వా శరేష్ఠశ చేతి విశాం పతే
యుధిష్ఠిరేణ సత్కృత్య యుక్తొ రత్నపరిగ్రహే
24 ఉపస్దితానాం రత్నానాం శరేష్ఠానామ అర్ఘ హారిణామ
నాథృశ్యత పరః పరాన్తొ నాపరస తత్ర భారత
25 న మే హస్తః సమభవథ వసు తత పరతిగృహ్ణతః
పరాతిష్ఠన్త మయి శరాన్తే గృహ్య థూరాహృతం వసు
26 కృతాం బిన్థుసరొ రత్నైర మయేన సఫాటికచ ఛథామ
అపశ్యం నలినీం పూర్ణామ ఉథకస్యేవ భారత
27 వస్త్రమ ఉత్కర్షతి మయి పరాహసత స వృకొథరః
శత్రొర ఋథ్ధివిశేషేణ విమూఢం రత్నవర్జితమ
28 తత్ర సమ యథి శక్తః సయాం పాతయేయం వృకొథరమ
సపత్నేనావహాసొ హి స మాం థహతి భారత
29 పునశ చ తాథృశీమ ఏవ వాపీం జలజ శాలినీమ
మత్వా శిలా సమాం తొయే పతితొ ఽసమి నరాధిప
30 తత్ర మాం పరాహసత కృష్ణః పార్దేన సహ సస్వనమ
థరౌపథీ చ సహ సత్రీభిర వయదయన్తీ మనొ మమ
31 కలిన్నవస్త్రస్య చ జలే కిం కరా రాజచొథితాః
థథుర వాసాంసి మే ఽనయాని తచ చ థుఃఖతరం మమ
32 పరలమ్భం చ శృణుష్వాన్యం గథతొ మే నరాధిప
అథ్వారేణ వినిర్గచ్ఛన థవారసంస్దాన రూపిణా
అభిహత్య శిలాం భూయొ లలాటేనాస్మి విక్షతః
33 తత్ర మాం యమజౌ థూరాథ ఆలొక్య లలితౌ కిల
బాహుభిః పరిగృహ్ణీతాం శొచన్తౌ సహితావ ఉభౌ
34 ఉవాచ సహథేవస తు తత్ర మాం విస్మయన్న ఇవ
ఇథం థవారమ ఇతొ గచ్ఛ రాజన్న ఇతి పునః పునః
35 నామధేయాని రత్నానాం పురస్తాన న శరుతాని మే
యాని థృష్టాని మే తస్యాం మనస తపతి తచ చ మే