సభా పర్వము - అధ్యాయము - 44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 44)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ష]
థుర్యొధన న తే ఽమర్షః కార్యః పరతి యుధిష్ఠిరమ
భాగధేయాని హి సవాని పాణ్డవా భుఞ్జతే సథా
2 అనేకైర అభ్యుపాయైశ చ తవయారబ్ధాః పురాసకృత
విముక్తాశ చ నరవ్యాఘ్రా భాగధేయ పురస్కృతాః
3 తైర లబ్ధా థరౌపథీ భార్యా థరుపథశ చ సుతైః సహ
సహాయః పృదివీ లాభే వాసుథేవశ చ వీర్యవాన
4 లబ్ధశ చ నాభిభూతొ ఽరదః పిత్ర్యొ ఽంశః పృదివీపతే
వివృథ్ధస తేజసా తేషాం తత్ర కా పరిథేవనా
5 ధనంజయేన గాణ్డీవమ అక్షయ్యౌ చ మహేషుధీ
లబ్ధాన్య అస్త్రాణి థివ్యాని తర్పయిత్వా హుతాశనమ
6 తేన కార్ముకముఖ్యేన బాహువీర్యేణ చాత్మనః
కృతా వశే మహీపాలాస తత్ర కా పరిథేవనా
7 అగ్నిథాహాన మయం చాపి మొక్షయిత్వా సథానవమ
సభాం తాం కారయామ ఆస సవ్యసాచీ పరంతపః
8 తేన చైవ మయేనొక్తాః కిం కరా నామ రాక్షసాః
వహన్తి తాం సభాం భీమాస తత్ర కా పరిథేవనా
9 యచ చాసహాయతాం రాజన్న ఉక్తవాన అసి భారత
తన మిద్యా భరాతరొ హీమే సహాయాస తే మహారదాః
10 థరొణస తవ మహేష్వాసః సహ పుత్రేణ ధీమతా
సూతపుత్రశ చ రాధేయొ గౌతమశ చ మహారదః
11 అహం చ సహ సొథర్యైః సౌమథత్తిశ చ వీర్యవాన
ఏతైస తవం సహితః సర్వైర జయ కృత్స్నాం వసుంధరామ
12 [థ]
తవయా చ సహితొ రాజన్న ఏతైశ చాన్యైర మహారదైః
ఏతాన ఏవ విజేష్యామి యథి తవమ అనుమన్యసే
13 ఏతేషు విజితేష్వ అథ్య భవిష్యతి మహీ మమ
సర్వే చ పృదివీపాలాః సభా సా చ మహాధనా
14 [ష]
ధనంజయొ వాసుథేవొ భీమసేనొ యుధిష్ఠిరః
నకులః సహథేవశ చ థరుపథశ చ సహాత్మ జైః
15 నైతే యుధి బలాజ జేతుం శక్యాః సురగణైర అపి
మహారదా మహేష్వాసాః కృతాస్త్రా యుథ్ధథుర్మథాః
16 అహం తు తథ విజానామి విజేతుం యేన శక్యతే
యుధిష్ఠిరం సవయం రాజంస తన నిబొధ జుషస్వ చ
17 [థ]
అప్రమాథేన సుహృథామ అన్యేషాం చ మహాత్మనామ
యథి శక్యా విజేతుం తే తన మమాచక్ష్వ మాతుల
18 [ష]
థయూతప్రియశ చ కౌన్తేయొ న చ జానాతి థేవితుమ
సమాహూతశ చ రాజేన్థ్రొ న శక్ష్యతి నివర్తితుమ
19 థేవనే కుశలశ చాహం న మే ఽసతి సథృశొ భువి
తరిషు లొకేషు కౌన్తేయం తం తవం థయూతే సమాహ్వయ
20 తస్యాక్షకుశలొ రాజన్న ఆథాస్యే ఽహమ అసంశయమ
రాజ్యం శరియం చ తాం థీప్తాం తవథర్దం పురుషర్షభ
21 ఇథం తు సర్వం తవం రాజ్ఞే థుర్యొధన నివేథయ
అనుజ్ఞాతస తు తే పిత్రా విజేష్యే తం న సంశయః
22 [థ]
తవమ ఏవ కురుముఖ్యాయ ధృతరాష్ట్రాయ సౌబల
నివేథయ యదాన్యాయం నాహం శక్ష్యే నిశంసితుమ