సభా పర్వము - అధ్యాయము - 43

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 43)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
వసన థుర్యొధనస తస్యాం సభాయాం భరతర్షభ
శనైర థథర్శ తాం సర్వాం సభాం శకునినా సహ
2 తస్యాం థివ్యాన అభిప్రాయాన థథర్శ కురునన్థనః
న థృష్టపూర్వా యే తేన నగరే నాగసాహ్వయే
3 స కథా చిత సభామధ్యే ధార్తరాష్ట్రొ మహీపతిః
సఫాటికం తలమ ఆసాథ్య జలమ ఇత్య అభిశఙ్కయా
4 సవవస్త్రొత్కర్షణం రాజా కృతవాన బుథ్ధిమొహితః
థుర్మనా విముఖశ చైవ పరిచక్రామ తాం సభామ
5 తతః సఫాటికతొయాం వై సఫాటికామ్బుజ శొభితామ
వాపీం మత్వా సదలమ ఇతి స వాసాః పరాపతజ జలే
6 జలే నిపతితం థృష్ట్వా కిం కరా జహసుర భృశమ
వాసాంసి చ శుభాన్య అస్మై పరథథూ రాజశాసనాత
7 తదాగతం తు తం థృష్ట్వా భీమసేనొ మహాబలః
అర్జునశ చ యమౌ చొభౌ సర్వే తే పరాహసంస తథా
8 నామర్షయత తతస తేషామ అవహాసమ అమర్షణః
ఆకారం రక్షమాణస తు న స తాన సముథైక్షత
9 పునర వసనమ ఉత్క్షిప్య పరతరిష్యన్న ఇవ సదలమ
ఆరురొహ తతః సర్వే జహసుస తే పునర జనాః
10 థవారం చ వివృతాకారం లలాటేన సమాహనత
సంవృతం చేతి మన్వానొ థవారథేశాథ ఉపారమత
11 ఏవం పరలమ్భాన వివిధాన పరాప్య తత్ర విశాం పతే
పాణ్డవేయాభ్యనుజ్ఞాతస తతొ థుర్యొధనొ నృపః
12 అప్రహృష్టేన మనసా రాజసూయే మహాక్రతౌ
పరేక్ష్యతామ అథ్భుతామ ఋథ్ధిం జగామ గజసాహ్వయమ
13 పాణ్డవ శరీప్రతప్తస్య ధయానగ్లానస్య గచ్ఛతః
థుర్యొధనస్య నృపతేః పాపా మతిర అజాయత
14 పార్దాన సుమనసొ థృష్ట్వా పార్దివాంశ చ వశానుగాన
కృత్స్నం చాపిహితం లొకమ ఆ కుమారం కురూథ్వహ
15 మహిమానం పరం చాపి పాణ్డవానాం మహాత్మనామ
థుర్యొధనొ ధార్తరాష్ట్రొ వివర్ణః సమపథ్యత
16 స తు గచ్ఛన్న అనేకాగ్రః సభామ ఏవానుచిన్తయన
శరియం చ తామ అనుపమాం ధర్మరాజస్య ధీమతః
17 పరమత్తొ ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రొ థుర్యొధనస తథా
నాభ్యభాషత సుబలజం భాషమాణం పునః పునః
18 అనేకాగ్రం తు తం థృష్ట్వా శకునిః పరత్యభాషత
థుర్యొధన కుతొ మూలం నిఃశ్వసన్న ఇవ గచ్ఛసి
19 [థ]
థృష్ట్వేమాం పృదివీం కృత్స్నాం యుధిష్ఠిర వశానుగామ
జితామ అస్త్రప్రతాపేన శవేతాశ్వస్య మహాత్మనః
20 తం చ యజ్ఞం తదా భూతం థృష్ట్వా పార్దస్య మాతుల
యదా శక్రస్య థేవేషు తదా భూతం మహాథ్యుతే
21 అమర్షేణ సుసంపూర్ణొ థహ్యమానొ థివానిశమ
శుచి శుక్రాగమే కాలే శుష్యే తొయమ ఇవాల్పకమ
22 పశ్య సాత్వత ముఖ్యేన శిశుపాలం నిపాతితమ
న చ తత్ర పుమాన ఆసీత కశ చిత తస్య పథానుగః
23 థహ్యమానా హి రాజానః పాణ్డవొత్దేన వహ్నినా
కషాన్తవన్తొ ఽపరాధం తం కొ హి తం కషన్తుమ అర్హతి
24 వాసుథేవేన తత కర్మ తదాయుక్తం మహత కృతమ
సిథ్ధం చ పాణ్డవేయానాం పరతాపేన మహాత్మనామ
25 తదా హి రత్నాన్య ఆథాయ వివిధాని నృపా నృపమ
ఉపతిష్ఠన్తి కౌన్తేయం వైశ్యా ఇవ కరప్రథాః
26 శరియం తదావిధాం థృష్ట్వా జవలన్తీమ ఇవ పాణ్డవే
అమర్షవశమ ఆపన్నొ థహ్యే ఽహమ అతదొచితః
27 వహ్నిమ ఏవ పరవేక్ష్యామి భక్షయిష్యామి వా విషమ
అపొ వాపి పరవేక్ష్యామి న హి శక్ష్యామి జీవితుమ
28 కొ హి నామ పుమాఁల లొకే మర్షయిష్యతి సత్త్వవాన
సపత్నాన ఋధ్యతొ థృష్ట్వా హానిమ ఆత్మన ఏవ చ
29 సొ ఽహం న సత్రీ న చాప్య అస్త్రీ న పుమాన నాపుమాన అపి
యొ ఽహం తాం మర్షయామ్య అథ్య తాథృశీం శరియమ ఆగతామ
30 ఈశ్వరత్వం పృదివ్యాశ చ వసుమత్తాం చ తాథృశీమ
యజ్ఞం చ తాథృశం థృష్ట్వా మాథృశః కొ న సంజ్వరేత
31 అశక్తశ చైక ఏవాహం తామ ఆహర్తుం నృప శరియమ
సహాయాంశ చ న పశ్యామి తేన మృత్యుం విచిన్తయే
32 థైవమ ఏవ పరం మన్యే పౌరుషం తు నిరర్దకమ
థృష్ట్వా కున్తీసుతే శుభ్రాం శరియం తామ ఆహృతాం తదా
33 కృతొ యత్నొ మయా పూర్వం వినాశే తస్య సౌబల
తచ చ సర్వమ అతిక్రమ్య సవృథ్ధొ ఽపస్వ ఇవ పఙ్కజమ
34 తేన థైవం పరం మన్యే పౌరుషం తు నిరర్దకమ
ధార్తరాష్ట్రా హి హీయన్తే పార్దా వర్ధన్తి నిత్యశః
35 సొ ఽహం శరియం చ తాం థృష్ట్వా సభాం తాం చ తదావిధామ
రక్షిభిశ చావహాసం తం పరితప్యే యదాగ్నినా
36 స మామ అభ్యనుజానీహి మాతులాథ్య సుథుఃఖితమ
అమర్షం చ సమావిష్టం ధృతరాష్ట్రే నివేథయ