సభా పర్వము - అధ్యాయము - 42

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 42)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తతః శరుత్వైవ భీష్మస్య చేథిరాడ ఉరువిక్రమః
యుయుత్సుర వాసుథేవేన వాసుథేవమ ఉవాచ హ
2 ఆహ్వయే తవాం రణం గచ్ఛ మయా సార్ధం జనార్థన
యావథ అథ్య నిహన్మి తవాం సహితం సర్వపాణ్డవైః
3 సహ తవయా హి మే వధ్యాః పాణ్డవాః కృష్ణ సర్వదా
నృపతీన సమతిక్రమ్య యైర అరాజా తవమ అర్చితః
4 యే తవాం థాసమ అరాజానం బాల్యాథ అర్చన్తి థుర్మతిమ
అనర్హమ అర్హవత కృష్ణ వధ్యాస త ఇతి మే మతిః
ఇత్య ఉక్త్వా రాజశార్థూలస తస్దౌ గర్జన్న అమర్షణః
5 ఏవమ ఉక్తే తతః కృష్ణొ మృథుపూర్వమ ఇథం వచః
ఉవాచ పార్దివాన సర్వాంస తత్సమక్షం చ పాణ్డవాన
6 ఏష నః శత్రుర అత్యన్తం పార్దివాః సాత్వతీ సుతః
సాత్వతానాం నృశంసాత్మా న హితొ ఽనపకారిణామ
7 పరాగ్జ్యొతిష పురం యాతాన అస్మాఞ జఞాత్వా నృశంసకృత
అథహథ థవారకామ ఏష సవస్రీయః సన నరాధిపాః
8 కరీడతొ భొజరాజన్యాన ఏష రైవతకే గిరౌ
హత్వా బథ్ధ్వా చ తాన సర్వాన ఉపాయాత సవపురం పురా
9 అశ్వమేధే హయం మేధ్యమ ఉత్సృష్టం రక్షిభిర వృతమ
పితుర మే యజ్ఞవిఘ్నార్దమ అహరత పాపనిశ్చయః
10 సువీరాన పరతిపత్తౌ చ బభ్రొర ఏష యశస్వినః
భార్యామ అభ్యహరన మొహాథ అకామాం తామ ఇతొ గతామ
11 ఏష మాయా పరతిచ్ఛన్నః కరూషార్దే తపస్వినీమ
జహార భథ్రాం వైశాలీం మాతులస్య నృశంసకృత
12 పితృస్వసుః కృతే థుఃఖం సుమహన మర్షయామ్య అహమ
థిష్ట్యా తవ ఇథం సర్వరాజ్ఞాం సంనిధావ అథ్య వర్తతే
13 పశ్యన్తి హి భవన్తొ ఽథయ మయ్య అతీవ వయతిక్రమమ
కృతాని తు పరొక్షం మే యాని తాని నిబొధత
14 ఇమం తవ అస్య న శక్ష్యామి కషన్తుమ అథ్య వయతిక్రమమ
అవలేపాథ వధార్హస్య సమగ్రే రాజమణ్డలే
15 రుక్మిణ్యామ అస్య మూఢస్య పరార్దనాసీన ముమూర్షతః
న చ తాం పరాప్తవాన మూఢః శూథ్రొ వేథశ్రుతిం యదా
16 ఏవమాథి తతః సర్వే సహితాస తే నరాధిపాః
వాసుథేవ వచొ శరుత్వా చేథిరాజం వయగర్హయన
17 తతస తథ వచనం శరుత్వా శిశుపాలః పరతాపవాన
జహాస సవనవథ ధాసం పరహస్యేథమ ఉవాచ హ
18 మత పూర్వాం రుక్మిణీం కృష్ణ సంసత్సు పరికీర్తయన
విశేషతః పార్దివేషు వరీడాం న కురుషే కదమ
19 మన్యమానొ హి కః సత్సు పురుషః పరికీర్తయేత
అన్యపూర్వాం సత్రియం జాతు తవథన్యొ మధుసూథన
20 కషమ వా యథి తే శరథ్ధా మా వా కృష్ణ మమ కషమ
కరుథ్ధాథ వాపి పరసన్నాథ వా కిం మే తవత్తొ భవిష్యతి
21 తదా బరువత ఏవాస్య భగవాన మధుసూథనః
వయపాహరచ ఛిరొ కరుథ్ధశ చక్రేణామిత్ర కర్షణః
స పపాత మహాబాహుర వజ్రాహత ఇవాచలః
22 తతశ చేథిపతేర థేహాత తేజొ ఽగర్యం థథృశుర నృపాః
ఉత్పతన్తం మహారాజ గగణాథ ఇవ భాస్కరమ
23 తతః కమలపత్రాక్షం కృష్ణం లొకనమస్కృతమ
వవన్థే తత తథా తేజొ వివేశ చ నరాధిప
24 తథ అథ్భుతమ అమన్యన్త థృష్ట్వా సర్వే మహీక్షితః
యథ వివేశ మహాబాహుం తత తేజొ పురుషొత్తమమ
25 అనభ్రే పరవవర్ష థయౌః పపాత జవలితాశనిః
కృష్ణేన నిహతే చైథ్యే చచాల చ వసుంధరా
26 తతః కే చిన మహీపాలా నాబ్రువంస తత్ర కిం చన
అతీతవాక్పదే కాలే పరేక్షమాణా జనార్థనమ
27 హస్తైర హస్తాగ్రమ అపరే పరత్యపీషన్న అమర్షితాః
అపరే థశనైర ఓష్ఠాన అథశన కరొధమూర్ఛితాః
28 రహస తు కే చిథ వార్ష్ణేయం పరశశంసుర నరాధిపాః
కే చిథ ఏవ తు సంరబ్ధా మధ్యస్దాస తవ అపరే ఽభవన
29 పరహృష్టాః కేశవం జగ్ముః సంస్తువన్తొ మహర్షయః
బరాహ్మణాశ చ మహాత్మానః పార్దివాశ చ మహాబలాః
30 పాణ్డవస తవ అబ్రవీథ భరాతౄన సత్కారేణ మహీపతిమ
థమఘొషాత్మజం వీరం సంసాధయత మాచిరమ
తదా చ కృతవన్తస తే భరాతుర వై శాసనం తథా
31 చేథీనామ ఆధిపత్యే చ పుత్రమ అస్య మహీపతిమ
అభ్యసిఞ్చత తథా పార్దః సహ తైర వసుధాధిపైః
32 తతః స కురురాజస్య కరతుః సర్వం సమృథ్ధిమాన
యూనాం పరీతికరొ రాజన సంబభౌ విపులౌజసః
33 శాన్తవిఘ్నః సుఖారమ్భః పరభూతధనధాన్యవాన
అన్నవాన బహుభక్ష్యశ చ కేశవేన సురక్షితః
34 సమాపయామ ఆస చ తం రాజసూయం మహాక్రతుమ
తం తు యజ్ఞం మహాబాహుర ఆ సమాప్తేర జనార్థనః
రరక్ష భగవాఞ శౌరిః శార్ఙ్గచక్రగథాధరః
35 తతస తవ అవభృద సనాతం ధర్మరాజం యుధిష్ఠిరమ
సమస్తం పార్దివం కషత్రమ అభిగమ్యేథమ అబ్రవీత
36 థిష్ట్యా వర్ధసి ధర్మజ్ఞ సామ్రాజ్యం పరాప్తవాన విభొ
ఆజమీఢాజమీఢానాం యశొ సంవర్ధితం తవయా
కర్మణైతేన రాజేన్థ్ర ధర్మశ చ సుమహాన కృతః
37 ఆపృచ్ఛామొ నరవ్యాఘ్ర సర్వకామైః సుపూజితాః
సవరాష్ట్రాణి గమిష్యామస తథనుజ్ఞాతుమ అర్హసి
38 శరుత్వా తు వచనం రాజ్ఞాం ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
యదార్హం పూజ్య నృపతీన భరాతౄన సర్వాన ఉవాచ హ
39 రాజానః సర్వ ఏవైతే పరీత్యాస్మాన సముపాగతాః
పరస్దితాః సవాని రాష్ట్రాణి మామ ఆపృచ్ఛ్య పరంతపాః
తే ఽనువ్రజత భథ్రం తే విషయాన్తం నృపొత్తమాన
40 భరాతుర వచనమ ఆజ్ఞాయ పాణ్డవా ధర్మచారిణః
యదార్హం నృప ముఖ్యాంస తాన ఏకైకం సమనువ్రజన
41 విరాటమ అన్వయాత తూర్ణం ధృష్టథ్యుమ్నః పరతాపవాన
ధనంజయొ యజ్ఞసేనం మహాత్మానం మహారదః
42 భీష్మం చ ధృతరాష్ట్రం చ భీమసేనొ మహాబలః
థరొణం చ స సుతం వీరం సహథేవొ మహారదః
43 నకులః సుబలం రాజన సహ పుత్రం సమన్వయాత
థరౌపథేయాః స సౌభౌథ్రాః పార్వతీయాన మహీపతీన
44 అన్వగచ్ఛంస తదైవాన్యాన కషత్రియాన కషత్రియర్షభాః
ఏవం సంపూజితాస తే వై జగ్ముర విప్రాశ చ సర్వశః
45 గతేషు పార్దివేన్థ్రేషు సర్వేషు భరతర్షభ
యుధిష్ఠిరమ ఉవాచేథం వాసుథేవః పరతాపవాన
46 ఆపృచ్ఛే తవాం గమిష్యామి థవారకాం కురునన్థన
రాజసూయం కరతుశ్రేష్ఠం థిష్ట్యా తవం పరాప్తవాన అసి
47 తమ ఉవాచైవమ ఉక్తస తు ధర్మరాణ మధుసూథనమ
తవ పరసాథాథ గొవిన్థ పరాప్తవాన అస్మి వై కరతుమ
48 సమస్తం పార్దివం కషత్రం తవత్ప్రసాథాథ వశానుగమ
ఉపాథాయ బలిం ముఖ్యం మామ ఏవ సముపస్దితమ
49 న వయం తవామ ఋతే వీర రంస్యామేహ కదం చన
అవశ్యం చాపి గన్తవ్యా తవయా థవారవతీ పురీ
50 ఏవమ ఉక్తః స ధర్మాత్మా యుధిష్ఠిర సహాయవాన
అభిగమ్యాబ్రవీత పరీతః పృదాం పృదు యశా హరిః
51 సామ్రాజ్యం సమనుప్రాప్తాః పుత్రాస తే ఽథయ పితృష్వసః
సిథ్ధార్దా వసుమన్తశ చ సా తవం పరీతిమ ఇవాప్నుహి
52 అనుజ్ఞాతస తవయా చాహం థవారకాం గన్తుమ ఉత్సహే
సుభథ్రాం థరౌపథీం చైవ సభాజయత కేశవః
53 నిష్క్రమ్యాన్తఃపురాచ చైవ యుధిష్ఠిర సహాయవాన
సనాతశ చ కృతజప్యశ చ బరాహ్మణాన సవస్తి వాచ్య చ
54 తతొ మేఘవరప్రఖ్యం సయన్థనం వై సుకల్పితమ
యొజయిత్వా మహారాజ థారుకః పరత్యుపస్దితః
55 ఉపస్దితం రదం థృష్ట్వా తార్క్ష్య పరవర కేతనమ
పరథక్షిణమ ఉపావృత్య సమారుహ్య మహామనాః
పరయయౌ పుణ్డరీకాక్షస తతొ థవారవతీం పురీమ
56 తం పథ్భ్యామ అనువవ్రాజ ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
భరాతృభిః సహితః శరీమాన వాసుథేవం మహాబలమ
57 తతొ ముహూర్తం సంగృహ్య సయన్థనప్రవరం హరిః
అబ్రవీత పుణ్డరీకాక్షః కున్తీపుత్రం యుధిష్ఠిరమ
58 అప్రమత్తః సదితొ నిత్యం పరజాః పాహి విశాం పతే
పర్జన్యమ ఇవ భూతాని మహాథ్రుమమ ఇవాణ్డజాః
బాన్ధవాస తవొపజీవన్తు సహస్రాక్షమ ఇవామరాః
59 కృత్వా పరస్పరేణైవ సంవిథం కృష్ణ పాణ్డవౌ
అన్యొన్యం సమనుజ్ఞాప్య జగ్మతుః సవగృహాన పరతి
60 గతే థవారవతీం కృష్ణే సాత్వత పరవరే నృప
ఏకొ థుర్యొధనొ రాజా శకునిశ చాపి సౌబలః
తస్యాం సభాయాం థివ్యాయామ ఊషతుస తౌ నరర్షభౌ