సభా పర్వము - అధ్యాయము - 41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 41)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భస]
నైషా చేథిపతేర బుథ్ధిర యయా తవ ఆహ్వయతే ఽచయుతమ
నూనమ ఏష జగథ భర్తుః కృష్ణస్యైవ వినిశ్చయః
2 కొ హి మాం భీమసేనాథ్య కషితావ అర్హతి పార్దివః
కషేప్తుం థైవపరీతాత్మా యదైష కులపాంసనః
3 ఏష హయ అస్య మహాబాహొ తేజొ ఽంశశ చ హరేర ధరువమ
తమ ఏవ పునర ఆథాతుమ ఇచ్ఛత పృదు యశా హరిః
4 యేనైష కురుశార్థూల శార్థూల ఇవ చేథిరాట
గర్జత్య అతీవ థుర్బుథ్ధిః సర్వాన అస్మాన అచిన్తయన
5 [వ]
తతొ న మమృషే చైథ్యస తథ భీష్మ వచనం తథా
ఉవాచ చైనం సంక్రుథ్ధః పునర భీష్మమ అదొత్తరమ
6 [ష]
థవిషతాం నొ ఽసతు భీష్మైష పరభావః కేశవస్య యః
యస్య సంస్తవ వక్తా తవం బన్థివత సతతొత్దితః
7 సంస్తవాయ మనొ భీష్మ పరేషాం రమతే సథా
యథి సంస్తౌషి రాజ్ఞస తవమ ఇమం హిత్వా జనార్థనమ
8 థరథం సతుహి బాహ్లీకమ ఇమం పార్దివ సత్తమమ
జాయమానేన యేనేయమ అభవథ థారితా మహీ
9 వఙ్గాఙ్గవిషయాధ్యక్షం సహస్రాక్షసమం బలే
సతుహి కర్ణమ ఇమం భీష్మ మహాచాప వికర్షణమ
10 థరొణం థరౌణిం చ సాధు తవం పితా పుత్రౌ మహారదౌ
సతుహి సతుత్యావ ఇమౌ భీష్మ సతతం థవిజసత్తమౌ
11 యయొర అన్యతరొ భీష్మ సంక్రుథ్ధః స చరాచరామ
ఇమాం వసుమతీం కుర్యాథ అశేషామ ఇతి మే మతిః
12 థరొణస్య హి సమం యుథ్ధే న పశ్యామి నరాధిపమ
అశ్వత్దామ్నస తదా భీష్మ న చైతౌ సతొతుమ ఇచ్ఛసి
13 శల్యాథీన అపి కస్మాత తవం న సతౌషి వసుధాధిపాన
సతవాయ యథి తే బుథ్ధిర వర్తతే భీష్మ సర్వథా
14 కిం హి శక్యం మయా కర్తుం యథ వృథ్ధానాం తవయా నృప
పురా కదయతాం నూనం న శరుతం ధర్మవాథినామ
15 ఆత్మనిన్థాత్మపూజా చ పరనిన్థా పరస్తవః
అనాచరితమ ఆర్యాణాం వృత్తమ ఏతచ చతుర్విధమ
16 యథ అస్తవ్యమ ఇమం శశ్వన మొహాత సంస్తౌషి భక్తితః
కేశవం తచ చ తే భీష్మ న కశ చిథ అనుమన్యతే
17 కదం భొజస్య పురుషే వర్గ పాలే థురాత్మని
సమావేశయసే సర్వం జగత కేవలకామ్యయా
18 అద వైషా న తే భక్తిః పకృతిం యాతి భారత
మయైవ కదితం పూర్వం భూలిఙ్గశకునిర యదా
19 భూలిఙ్గశకునిర నామ పార్శ్వే హిమవతః పరే
భీష్మ తస్యాః సథా వాచొ శరూయన్తే ఽరదవిగర్హితాః
20 మా సాహసమ ఇతీథం సా సతతం వాశతే కిల
సాహసం చాత్మనాతీవ చరన్తీ నావబుధ్యతే
21 సా హి మాంసార్గలం భీష్మ ముఖాత సింహస్య ఖాథతః
థన్తాన్తర విలగ్నం యత తథ ఆథత్తే ఽలపచేతనా
22 ఇచ్ఛతః సా హి సింహస్య భీష్మ జీవత్య అసంశయమ
తథ్వత తవమ అప్య అధర్మజ్ఞ సథా వాచొ పరభాషసే
23 ఇచ్ఛతాం పార్దివేన్థ్రాణాం భీష్మ జీవస్య అసంశయమ
లొకవిథ్విష్ట కర్మా హి నాన్యొ ఽసతి భవతా సమః
24 [వ]
తతశ చేథిపతేః శరుత్వా భీష్మః సకటుకం వచః
ఉవాచేథం వచొ రాజంశ చేథిరాజస్య శృణ్వతః
25 ఇచ్ఛతాం కిల నామాహం జీవామ్య ఏషాం మహీక్షితామ
యొ ఽహం న గణయామ్య ఏతాంస తృణానీవ నరాధిపాన
26 ఏవమ ఉక్తే తు భీష్మేణ తతః సంచుక్రుధుర నృపాః
కే చిజ జహృషిరే తత్ర కే చిథ భీష్మం జగర్హిరే
27 కే చిథ ఊచుర మహేష్వాసాః శరుత్వా భీష్మస్య తథ వచః
పాపొ ఽవలిప్తొ వృథ్ధశ చ నాయం భీష్మొ ఽరహతి కషమామ
28 హన్యతాం థుర్మతిర భీష్మః పశువత సాధ్వ అయం నృపైః
సర్వైః సమేత్య సంరబ్ధైర థహ్యతాం వా కటాగ్నినా
29 ఇతి తేషాం వచొ శరుత్వా తతః కురు పితా మహః
ఉవాచ మతిమాన భీష్మస తాన ఏవ వసుధాధిపాన
30 ఉక్తస్యొక్తస్య నేహాన్తమ అహం సముపలక్షయే
యత తు వక్ష్యామి తత సర్వం శృణుధ్వం వసుధాధిపాః
31 పశువథ ఘాతనం వా మే థహనం వా కటాగ్నినా
కరియతాం మూర్ధ్ని వొ నయస్తం మయేథం సకలం పథమ
32 ఏష తిష్ఠతి గొవిన్థః పూజితొ ఽసమాభిర అచ్యుతః
యస్య వస తవరతే బుథ్ధిర మరణాయ స మాధవమ
33 కృష్ణమ ఆహ్వయతామ అథ్య యుథ్ధే శార్ఙ్గగథాధరమ
యావథ అస్యైవ థేవస్య థేహం విశతు పాతితః