సభా పర్వము - అధ్యాయము - 33

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 33)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తతొ ఽభిషేచనీయే ఽహని బరాహ్మణా రాజభిః సహ
అన్తర వేథీం పరవివిశుః సత్కారార్దం మహర్షయః
2 నారథప్రముఖాస తస్యామ అన్తర వేథ్యాం మహాత్మనః
సమాసీనాః శుశుభిరే సహ రాజర్షిభిస తథా
3 సమేతా బరహ్మభవనే థేవా థేవర్షయొ యదా
కర్మాన్తరమ ఉపాసన్తొ జజల్పుర అమితౌజసః
4 ఇథమ ఏవం న చాప్య ఏవమ ఏవమ ఏతన న చాన్యదా
ఇత్య ఊచుర బహవస తత్ర వితణ్డానాః పరస్పరమ
5 కృశాన అర్దాంస తదా కే చిథ అకృశాంస తత్ర కుర్వతే
అకృశాంశ చ కృశాంశ చక్రుర హేతుభిః శాస్త్రనిశ్చితైః
6 తత్ర మేధావినః కే చిథ అర్దమ అన్యైః పరపూరితమ
విచిక్షిపుర యదా శయేనా నభొగతమ ఇవామిషమ
7 కే చిథ ధర్మార్దసంయుక్తాః కదాస తత్ర మహావ్రతాః
రేమిరే కదయన్తశ చ సర్వవేథవిథాం వరాః
8 సా వేథిర వేథసంపన్నైర థేవథ్విజ మహర్షిభిః
ఆబభాసే సమాకీర్ణా నక్షత్రైర థయౌర ఇవామలా
9 న తస్యాం సమిధౌ శూథ్రః కశ చిథ ఆసీన న చావ్రతః
అన్తర వేథ్యాం తథా రాజన యుధిష్ఠిర నివేశనే
10 తాం తు లక్ష్మీవతొ లక్ష్మీం తథా యజ్ఞవిధానజామ
తుతొష నారథః పశ్యన ధర్మరాజస్య ధీమతః
11 అద చిన్తాం సమాపేథే స మునిర మనుజాధిప
నారథస తం తథా పశ్యన సర్వక్షత్రసమాగమమ
12 సస్మార చ పురావృత్తాం కదాం తాం భరతర్షభ
అంశావతరణే యాసౌ బరహ్మణొ భవనే ఽభవత
13 థేవానాం సంగమం తం తు విజ్ఞాయ కురునన్థన
నారథః పుణ్డరీకాక్షం సస్మార మనసా హరిమ
14 సాక్షాత స విబుధారిఘ్నః కషత్రే నారాయణొ విభుః
పరతిజ్ఞాం పాలయన ధీమాఞ జాతః పరపురంజయః
15 సంథిథేశ పురా యొ ఽసౌ విబుధాన భూతకృత సవయమ
అన్యొన్యమ అభినిఘ్నన్తః పునర లొకాన అవాప్స్యద
16 ఇతి నారాయణః శమ్భుర భగవాఞ జగతః పరభుః
ఆథిశ్య విబుధాన సర్వాన అజాయత యథుక్షయే
17 కషితావ అన్ధకవృష్ణీణాం వంశే వంశభృతాం వరః
పరయా శుశుభే లక్ష్మ్యా నక్షత్రాణామ ఇవొడురాట
18 యస్య బాహుబలం సేన్థ్రాః సురాః సర్వ ఉపాసతే
సొ ఽయం మానుషవన నామ హరిర ఆస్తే ఽరిమర్థనః
19 అహొ బత మహథ భూతం సవయమ్భూర యథ ఇథం సవయమ
ఆథాస్యతి పునః కషత్రమ ఏవం బలసమన్వితమ
20 ఇత్య ఏతాం నారథశ చిన్తాం చిన్తయామ ఆస ధర్మవిత
హరిం నారాయణం జఞాత్వా యజ్ఞైర ఈడ్యం తమ ఈశ్వరమ
21 తస్మిన ధర్మవిథాం శరేష్ఠొ ధర్మరాజస్య ధీమతః
మహాధ్వరే మహాబుథ్ధిస తస్దౌ స బహుమానతః
22 తతొ భీష్మొ ఽబరవీథ రాజన ధర్మరాజం యుధిష్ఠిరమ
కరియతామ అర్హణం రాజ్ఞాం యదార్హమ ఇతి భారత
23 ఆచార్యమ ఋత్విజం చైవ సంయుక్తం చ యుధిష్ఠిర
సనాతకం చ పరియం చాహుః షడ అర్ఘ్యార్హాన నృపం తదా
24 ఏతాన అర్హాన అభిగతాన ఆహుః సంవత్సరొషితాన
త ఇమే కాలపూగస్య మహతొ ఽసమాన ఉపాగతాః
25 ఏషామ ఏకైకశొ రాజన్న అర్ఘ్యమ ఆనీయతామ ఇతి
అద చైషాం వరిష్ఠాయ సమర్దాయొపనీయతామ
26 [య]
కస్మై భవాన మన్యతే ఽరఘమ ఏకస్మై కురునన్థన
ఉపనీయమానం యుక్తం చ తన మే బరూహి పితామహ
27 [వ]
తతొ భీష్మః శాంతనవొ బుథ్ధ్యా నిశ్చిత్య భారత
వార్ష్ణేయం మన్యతే కృష్ణమ అర్హణీయతమం భువి
28 ఏష హయ ఏషాం సమేతానాం తేజొబలపరాక్రమైః
మధ్యే తపన్న ఇవాభాతి జయొతిషామ ఇవ భాస్కరః
29 అసూర్యమ ఇవ సూర్యేణ నివాతమ ఇవ వాయునా
భాసితం హలాథితం చైవ కృష్ణేనేథం సథొ హి నః
30 తస్మై భీష్మాభ్యనుజ్ఞాతః సహథేవః పరతాపవాన
ఉపజహ్రే ఽద విధివథ వార్ష్ణేయాయార్ఘ్యమ ఉత్తమమ
31 పరతిజగ్రాహ తత కృష్ణః శాస్ర థృష్టేన కర్మణా
శిశుపాలస తు తాం పూజాం వాసుథేవే న చక్షమే
32 స ఉపాలభ్య భీమం చ ధర్మరాజం చ సంసథి
అపాక్షిపథ వాసుథేవం చేథిరాజొ మహాబలః