సభా పర్వము - అధ్యాయము - 34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 34)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ష]
నాయమ అర్హతి వార్ష్ణేయస తిష్ఠత్స్వ ఇహ మహాత్మసు
మహీపతిషు కౌరవ్య రాజవత పార్దివార్హణమ
2 నాయం యుక్తః సమాచారః పాణ్డవేషు మహాత్మసు
యత కామాత పుణ్డరీకాక్షం పాణ్డవార్చితవాన అసి
3 బాలా యూయం న జానీధ్వం ధర్మః సూక్ష్మొ హి పాణ్డవాః
అయం తత్రాభ్యతిక్రాన్త ఆపగేయొ ఽలపథర్శనః
4 తవాథృశొ ధర్మయుక్తొ హి కుర్వాణః పరియకామ్యయా
భవత్య అభ్యధికం భీష్మొ లొకేష్వ అవమతః సతామ
5 కదం హయ అరాజా థాశార్హొ మధ్యే సర్వమహీక్షితామ
అర్హణామ అర్హతి తదా యదా యుష్మాభిర అర్చితః
6 అద వా మన్యసే కృష్ణం సదవిరం భరతర్షభ
వసుథేవే సదితే వృథ్ధే కదమ అర్హతి తత సుతః
7 అద వా వాసుథేవొ ఽపి పరియకామొ ఽనువృత్తవాన
థరుపథే తిష్ఠతి కదం మాధవొ ఽరహతి పూజనమ
8 ఆచార్యం మన్యసే కృష్ణమ అద వా కురుపుంగవ
థరొణే తిష్ఠతి వార్ష్ణేయం కస్మాథ అర్చితవాన అసి
9 ఋత్విజం మన్యసే కృష్ణమ అద వా కురునన్థన
థవైపాయనే సదితే విప్రే కదం కృష్ణొ ఽరచితస తవయా
10 నైవ ఋత్విన న చాచార్యొ న రాజా మధుసూథనః
అర్చితశ చ కురుశ్రేష్ఠ కిమ అన్యత పరియకామ్యయా
11 అద వాప్య అర్చనీయొ ఽయం యుష్మాకం మధుసూథనః
కిం రాజభిర ఇహానీతైర అవమానాయ భారత
12 వయం తు న భయాథ అస్య కౌన్తేయస్య మహాత్మనః
పరయచ్ఛామః కరాన సర్వే న లొభాన న చ సాన్త్వనాత
13 అస్య ధర్మప్రవృత్తస్య పార్దివ తవం చికీర్షతః
కరాన అస్మై పరయచ్ఛామః సొ ఽయమ అస్మాన న మన్యతే
14 కిమ అన్యథ అవమానాథ ధి యథ ఇమం రాజసంసథి
అప్రాప్తలక్షణం కృష్ణమ అర్ఘ్యేణార్చితవాన అసి
15 అకస్మాథ ధర్మపుత్రస్య ధర్మాత్మేతి యశొ గతమ
కొ హి ధర్మచ్యుతే పూజామ ఏవం యుక్తాం పరయొజయేత
యొ ఽయం వృష్ణికులే జాతొ రాజానం హతవాన పురా
16 అథ్య ధర్మాత్మతా చైవ వయపకృష్టా యుధిష్ఠిరాత
కృపణత్వం నివిష్టం చ కృష్ణే ఽరఘ్యస్య నివేథనాత
17 యథి భీతాశ చ కౌన్తేయాః కృపణాశ చ తపస్వినః
నను తవయాపి బొథ్ధవ్యం యాం పూజాం మాధవొ ఽరహతి
18 అద వా కృపణైర ఏతామ ఉపనీతాం జనార్థన
పూజామ అనర్హః కస్మాత తవమ అభ్యనుజ్ఞాతవాన అసి
19 అయుక్తామ ఆత్మనః పూజాం తవం పునర బహు మన్యసే
హవిషః పరాప్య నిష్యన్థం పరాశితుం శవేవ నిర్జనే
20 న తవ అయం పార్దివేన్థ్రాణామ అవమానః పరయుజ్యతే
తవామ ఏవ కురవొ వయక్తం పరలమ్భన్తే జనార్థన
21 కలీబే థారక్రియా యాథృగ అన్ధే వా రూపథర్శనమ
అరాజ్ఞొ రాజవత పూజా తదా తే మధుసూథన
22 థృష్టొ యుధిష్ఠిరొ రాజా థృష్టొ భీష్మశ చ యాథృశః
వాసుథేవొ ఽపయ అయం థృష్టః సర్వమ ఏతథ యదాతదమ
23 ఇత్య ఉక్త్వా శిశుపాలస తాన ఉత్దాయ పరమాసనాత
నిర్యయౌ సథసస తస్మాత సహితొ రాజభిస తథా