సభా పర్వము - అధ్యాయము - 32

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 32)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
పితా మహం గురుం చైవ పరత్యుథ్గమ్య యుధిష్ఠిరః
అభివాథ్య తతొ రాజన్న ఇథం వచనమ అబ్రవీత
భీష్మం థరొణం కృపం థరౌణిం థుర్యొధన వివింశతీ
2 అస్మిన యజ్ఞే భవన్తొ మామ అనుగృహ్ణన్తు సర్వశః
ఇథం వః సవమ అహం చైవ యథ ఇహాస్తి ధనం మమ
పరీణయన్తు భవన్తొ మాం యదేష్టమ అనియన్త్రితాః
3 ఏవమ ఉక్త్వా స తాన సర్వాన థీక్షితః పాణ్డవాగ్రజః
యుయొజ హ యదాయొగమ అధికారేష్వ అనన్తరమ
4 భక్ష్యభొజ్యాధికారేషు థుఃశాసనమ అయొజయత
పరిగ్రహే బరాహ్మణానామ అశ్వత్దామానమ ఉక్తవాన
5 రాజ్ఞాం తు పరతిపూజార్దం సంజయం సంన్యయొజయత
కృతాకృత పరిజ్ఞానే భీష్మథ్రొణౌ మహామతీ
6 హిరణ్యస్య సువర్ణస్య రత్నానాం చాన్వవేక్షణే
థక్షిణానాం చ వై థానే కృపం రాజా నయయొజయత
తదాన్యాన పురుషవ్యాఘ్రాంస తస్మింస తస్మిన నయయొజయత
7 బాహ్లికొ ధృతరాష్ట్రశ చ సొమథత్తొ జయథ్రదః
నకులేన సమానీతాః సవామివత తత్ర రేమిరే
8 కషత్తా వయయకరస తవ ఆసీథ విథురః సర్వధర్మవిత
థుర్యొధనస తవ అర్హణాని పరతిజగ్రాహ సర్వశః
9 సర్వలొకః సమావృత్తః పిప్రీషుః ఫలమ ఉత్తమమ
థరష్టుకామః సభాం చైవ ధర్మరాజం చ పాణ్డవమ
10 న కశ చిథ ఆహరత తత్ర సహస్రావరమ అర్హణమ
రత్నైశ చ బహుభిస తత్ర ధర్మరాజమ అవర్ధయన
11 కదం ను మమ కౌరవ్యొ రత్నథానైః సమాప్నుయాత
యజ్ఞమ ఇత్య ఏవ రాజానః సపర్ధమానా థథుర ధనమ
12 భవనైః సవిమానాగ్రైః సొథర్కైర బలసంవృతైః
లొకరాజ విమానైశ చ బరాహ్మణావసదైః సహ
13 కృతైర ఆవసదైర థివ్యైర విమానప్రతిమైస తదా
విచిత్రై రత్నవథ్భిశ చ ఋథ్ధ్యా పరమయా యుతైః
14 రాజభిశ చ సమావృత్తైర అతీవ శరీసమృథ్ధిభిః
అశొభత సథొ రాజన కౌన్తేయస్య మహాత్మనః
15 ఋథ్థ్యా చ వరుణం థేవం సపర్ధమానొ యుధిష్ఠిరః
షడ అగ్నినాద యజ్ఞేన సొ ఽయజథ థక్షిణావతా
సర్వాఞ జనాన సర్వకామైః సమృథ్ధైర సమతర్పయత
16 అన్నవాన బహుభక్ష్యశ చ భుక్తవజ జనసంవృతః
రత్నొపహార కర్మణ్యొ బభూవ స సమాగమః
17 ఇడాజ్య హొమాహుతిభిర మన్త్రశిక్షా సమన్వితైః
తస్మిన హి తతృపుర థేవాస తతే యజ్ఞే మహర్షిభిః
18 యదా థేవాస తదా విప్రా థక్షిణాన్న మహాధనైః
తతృపుః సర్వవర్ణాశ చ తస్మిన యజ్ఞే ముథాన్వితాః