సభా పర్వము - అధ్యాయము - 31

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 31)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
స గత్వా హాస్తినపురం నకులః సమితింజయః
భీష్మమ ఆమన్త్రయామ ఆస ధృతరాష్ట్రం చ పాణ్డవః
2 పరయయుః పరీతమనసొ యజ్ఞం బరహ్మ పురఃసరాః
సంశ్రుత్య ధర్మరాజస్య యజ్ఞం యజ్ఞవిథస తథా
3 అన్యే చ శతశస తుష్టైర మనొభిర మనుజర్షభ
థరష్టుకామాః సభాం చైవ ధర్మరాజం చ పాణ్డవమ
4 థిగ్భ్యః సర్వే సమాపేతుః పార్దివాస తత్ర భారత
సముపాథాయ రత్నాని వివిధాని మహాన్తి చ
5 ధృతరాష్ట్రశ చ భీష్మశ చ విథురశ చ మహామతిః
థుర్యొధన పురొగాశ చ భరాతరః సర్వ ఏవ తే
6 సత్కృత్యామన్త్రితాః సర్వే ఆచార్య పరముఖా నృపాః
గాన్ధారరాజః సుబలః శకునిశ చ మహాబలః
7 అచలొ వృషకశ చైవ కర్ణశ చ రదినాం వరః
ఋతః శల్యొ మథ్రరాజొ బాహ్లికశ చ మహారదః
8 సొమథత్తొ ఽద కౌరవ్యొ భూరిర భూరిశ్రవాః శలః
అశ్వత్దామా కృపొ థరొణః సైన్ధవశ చ జయథ్రదః
9 యజ్ఞసేనః సపుత్రశ చ శాల్వశ చ వసుధాధిపః
పరాగ్జ్యొతిషశ చ నృపతిర భగథత్తొ మహాయశాః
10 సహ సర్వైస తదా మలేచ్ఛైః సాగరానూపవాసిభిః
పార్వతీయాశ చ రాజానొ రాజా చైవ బృహథ్బలః
11 పౌణ్డ్రకొ వాసుథేవశ చ వఙ్గః కాలిఙ్గకస తదా
ఆకర్షః కున్తలశ చైవ వానవాస్యాన్ధ్రకాస తదా
12 థరవిడాః సింహలాశ చైవ రాజా కాశ్మీరకస తదా
కున్తిభొజొ మహాతేజాః సుహ్మశ చ సుమహాబలః
13 బాహ్లికాశ చాపరే శూరా రాజానః సర్వ ఏవ తే
విరాటః సహ పుత్రైశ చ మాచేల్లశ చ మహారదః
రాజానొ రాజపుత్రాశ చ నానాజనపథేశ్వరాః
14 శిశుపాలొ మహావీర్యః సహ పుత్రేణ భారత
ఆగచ్ఛత పాణ్డవేయస్య యజ్ఞం సంగ్రామథుర్మథః
15 రామశ చైవానిరుథ్ధశ చ బభ్రుశ చ సహసా రణః
గథ పరథ్యుమ్న సామ్బాశ చ చారు థేష్ణశ చ వీర్యవాన
16 ఉల్ముకొ నిశఠశ చైవ వీరః పరాథ్యుమ్నిర ఏవ చ
వృష్ణయొ నిఖిలేనాన్యే సమాజగ్ముర మహారదాః
17 ఏతే చాన్యే చ బహవొ రాజానొ మధ్యథేశజాః
ఆజగ్ముః పాణ్డుపుత్రస్య రాజసూయం మహాక్రతుమ
18 థథుస తేషామ ఆవసదాన ధర్మరాజస్య శాసనాత
బహు కక్ష్యాన్వితాన రాజన థీర్ఘికా వృక్షశొభితాన
19 తదా ధర్మాత్మజస తేషాం చక్రే పూజామ అనుత్తమామ
సత్కృతాశ చ యదొథ్థిష్టాఞ జగ్ముర ఆవసదాన నృపాః
20 కైలాసశిఖరప్రఖ్యాన మనొజ్ఞాన థరవ్యభూషితాన
సర్వతః సంవృతాన ఉచ్చైః పరాకారైః సుకృతైః సితైః
21 సువర్ణజాలసంవీతాన మణికుట్టిమ శొభితాన
సుఖారొహణ సొపానాన మహాసనపరిచ్ఛథాన
22 సరగ్థామ సమవఛన్నాన ఉత్తమాగురు గన్ధినః
హంసాంశు వర్ణసథృశాన ఆయొజనసుథర్శనాన
23 అసంబాధాన సమథ్వారాన యుతాన ఉచ్చావచైర గుణైః
బహుధాతుపినథ్ధాఙ్గాన హిమవచ్ఛిఖరాన ఇవ
24 విశ్రాన్తాస తే తతొ ఽపశ్యన భూమిపా భూరిథక్షిణమ
వృతం సథస్యైర బహుభిర ధర్మరాజం యుధిష్ఠిరమ
25 తత సథొ పార్దివైః కీర్ణం బరాహ్మణైశ చ మహాత్మభిః
భరాజతే సమ తథా రాజన నాకపృష్ఠమ ఇవామరైః