సభా పర్వము - అధ్యాయము - 30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 30)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
రక్షణాథ ధర్మరాజస్య సత్యస్య పరిపాలనాత
శత్రూణాం కషపణాచ చైవ సవకర్మనిరతాః పరజాః
2 బలీనాం సమ్యగ ఆథానాథ ధర్మతశ చానుశాసనాత
నికామవర్షీ పర్జన్యః సఫీతొ జనపథొ ఽభవత
3 సర్వారమ్భాః సుప్రవృత్తా గొరక్షం కర్షణం వనిక
విశేషాత సర్వమ ఏవైతత సంజజ్ఞే రాజకర్మణః
4 థస్యుభ్యొ వఞ్చకేభ్యొ వా రాజన పరతి పరస్పరమ
రాజవల్లభతశ చైవ నాశ్రూయన్త మృషా గిరః
5 అవర్షం చాతివర్షం చ వయాధిపావక మూర్ఛనమ
సర్వమ ఏతత తథా నాసీథ ధర్మనిత్యే యుధిష్ఠిరే
6 పరియం కర్తుమ ఉపస్దాతుం బలికర్మ సవభావజమ
అభిహర్తుం నృపా జగ్ముర నాన్యైః కార్యైః పృదక పృదక
7 ధర్మ్యైర ధనాగమైస తస్య వవృధే నిచయొ మహాన
కర్తుం యస్య న శక్యేత కషయొ వర్షశతైర అపి
8 సవకొశస్య పరీమాణం కొష్ఠస్య చ మహీపతిః
విజ్ఞాయ రాజా కౌన్తేయొ యజ్ఞాయైవ మనొ థధే
9 సుహృథశ చైవ తం సర్వే పృదక చ సహ చాబ్రువన
యజ్ఞకాలస తవ విభొ కరియతామ అత్ర సాంప్రతమ
10 అదైవం బరువతామ ఏవ తేషామ అభ్యాయయౌ హరిః
ఋషిః పురాణొ వేథాత్మా థృశ్యశ చాపి విజానతామ
11 జగతస తస్దుషాం శరేష్ఠః పరభవశ చాప్యయశ చ హ
భూతభవ్య భవన నాదః కేశవః కేశి సూథనః
12 పరాకారః సర్వవృష్ణీనామ ఆపత్స్వ అభయథొ ఽరిహా
బలాధికారే నిక్షిప్య సంహత్యానక థున్థుభిమ
13 ఉచ్చావచమ ఉపాథాయ ధర్మరాజాయ మాధవః
ధనౌఘం పురుషవ్యాఘ్రొ బలేన మహతా వృతః
14 తం ధనౌఘమ అపర్యన్తం రత్నసాగరమ అక్షయమ
నాథయన రదఘొషేణ పరవివేశ పురొత్తమమ
15 అసూర్యమ ఇవ సూర్యేణ నివాతమ ఇవ వాయునా
కృష్ణేన సముపేతేన జహృషే భారతం పురమ
16 తం ముథాభిసమాగమ్య సత్కృత్య చ యదావిధి
సంపృష్ట్వా కుశలం చైవ సుఖాసీనం యుధిష్ఠిరః
17 ధౌమ్య థవైపాయన ముఖైర ఋత్విగ్భిః పురుషర్షభ
భీమార్జునయమైశ చాపి సహితః కృష్ణమ అబ్రవీత
18 తవత్కృతే పృదివీ సర్వా మథ వశే కృష్ణ వర్తతే
ధనం చ బహు వార్ష్ణేయ తవత్ప్రసాథాథ ఉపార్జితమ
19 సొ ఽహమ ఇచ్ఛామి తత సర్వం విధివథ థేవకీ సుత
ఉపయొక్తుం థవిజాగ్ర్యేషు హవ్యవాహే చ మాధవ
20 తథ అహం యష్టుమ ఇచ్ఛామి థాశార్హ సహితస తవయా
అనుజైశ చ మహాబాహొ తన మానుజ్ఞాతుమ అర్హసి
21 స థీక్షాపయ గొవిన్థ తవమ ఆత్మానం మహాభుజ
తవయీష్టవతి థాశార్హ విపాప్మా భవితా హయ అహమ
22 మాం వాప్య అభ్యనుజానీహి సహైభిర అనుజైర విభొ
అనుజ్ఞాతస తవయా కృష్ణ పరాప్నుయాం కరతుమ ఉత్తమమ
23 తం కృష్ణః పరత్యువాచేథం బహూక్త్వా గుణవిస్తరమ
తవమ ఏవ రాజశార్థూల సమ్రాడ అర్హొ మహాక్రతుమ
సంప్రాప్నుహి తవయా పరాప్తే కృతకృత్యాస తతొ వయమ
24 యజస్వాభీప్సితం యజ్ఞం మయి శరేయస్య అవస్దితే
నియుఙ్క్ష్వ చాపి మాం కృత్యే సర్వం కర్తాస్మి తే వచః
25 [య]
సఫలః కృష్ణ సంకల్పః సిథ్ధిశ చ నియతా మమ
యస్య మే తవం హృషీకేశయదేప్సితమ ఉపస్దితః
26 [వ]
అనుజ్ఞాతస తు కృష్ణేన పాణ్డవొ భరాతృభిః సహ
ఈహితుం రాజసూయాయ సాధనాన్య ఉపచక్రమే
27 తత ఆజ్ఞాపయామ ఆస పాణ్డవొ ఽరినిబర్హణః
సహథేవం యుధాం శరేష్ఠం మన్త్రిణశ చైవ సర్వశః
28 అస్మిన కరతౌ యదొక్తాని యజ్ఞాఙ్గాని థవిజాతిభిః
తదొపకరణం సర్వం మఙ్గలాని చ సర్వశః
29 అధియజ్ఞాంశ చ సంభారాన ధౌమ్యొక్తాన కషిప్రమ ఏవ హి
సమానయన్తు పురుషా యదాయొగం యదాక్రమమ
30 ఇన్థ్రసేనొ విశొకశ చ పూరుశ చార్జున సారదిః
అన్నాథ్యాహరణే యుక్తాః సన్తు మత్ప్రియకామ్యయా
31 సర్వకామాశ చ కార్యన్తాం రసగన్ధసమన్వితాః
మనొహరాః పరీతికరా థవిజానాం కురుసత్తమ
32 తథ వాక్యసమకాలం తు కృతం సర్వమ అవేథయత
సహథేవొ యుధాం శరేష్ఠొ ధర్మరాజే మహాత్మని
33 తతొ థవైపాయనొ రాజన్న ఋత్విజః సముపానయత
వేథాన ఇవ మహాభాగాన సాక్షాన మూర్తిమతొ థవిజాన
34 సవయం బరహ్మత్వమ అకరొత తస్య సత్యవతీ సుతః
ధనంజయానామ ఋషభః సుసామా సామగొ ఽభవత
35 యాజ్ఞవల్క్యొ బభూవాద బరహ్మిష్ఠొ ఽధవర్యు సత్తమః
పైలొ హొతా వసొః పుత్రొ ధౌమ్యేన సహితొ ఽభవత
36 ఏతేషాం శిష్యవర్గాశ చ పుత్రాశ చ భరతర్షభ
బభూవుర హొత్రగాః సర్వే వేథవేథాఙ్గపారగాః
37 తే వాచయిత్వా పుణ్యాహమ ఈహయిత్వా చ తం విధిమ
శాస్త్రొక్తం యొజయామ ఆసుస తథ థేవయజనం మహత
38 తత్ర చక్రుర అనుజ్ఞాతాః శరణాన్య ఉత శిల్పినః
రత్నవన్తి విశాలాని వేశ్మానీవ థివౌకసామ
39 తత ఆజ్ఞాపయామ ఆస స రాజా రాజసత్తమః
సహథేవం తథా సథ్యొ మన్త్రిణం కురుసత్తమః
40 ఆమన్త్రణార్దం థూతాంస తవం పరేషయస్వాశుగాన థరుతమ
ఉపశ్రుత్య వచొ రాజ్ఞొ స థూతాన పరాహినొత తథా
41 ఆమన్త్రయధ్వం రాష్ట్రేషు బరాహ్మణాన భూమిపాన అపి
విశశ చ మాన్యాఞ శూథ్రాంశ చ సర్వాన ఆనయతేతి చ
42 తే సర్వాన పృదివీపాలాన పాణ్డవేయస్య శాసనాత
ఆమన్త్రయాం బభూవుశ చ పరేషయామ ఆస చాపరాన
43 తతస తే తు యదాకాలం కున్తీపుత్రం యుధిష్ఠిరమ
థీక్షయాం చక్రిరే విప్రా రాజసూయాయ భారత
44 థీక్షితః స తు ధర్మాత్మా ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
జగామ యజ్ఞాయతనం వృతొ విప్రైః సహస్రశః
45 భరాతృభిర జఞాతిభిశ చైవ సుహృథ్భిః సచివైస తదా
కషత్రియైశ చ మనుష్యేన్థ్ర నానాథేశసమాగతైః
అమాత్యైశ చ నృపశ్రేష్ఠొ ధర్మొ విగ్రహవాన ఇవ
46 ఆజగ్ముర బరాహ్మణాస తత్ర విషయేభ్యస తతస తతః
సర్వవిథ్యాసు నిష్ణాతా వేథవేథాఙ్గపార గాః
47 తేషామ ఆవసదాంశ చక్రుర ధర్మరాజస్య శాసనాత
బహ్వ అన్నాఞ శయనైర యుక్తాన సగణానాం పృదక పృదక
సర్వర్తుగుణసంపన్నాఞ శిల్పినొ ఽద సహస్రశః
48 తేషు తే నయవసన రాజన బరాహ్మణా భృశసత్కృతాః
కదయన్తః కదా బహ్వీః పశ్యన్తొ నటనర్తకాన
49 భుఞ్జతాం చైవ విప్రాణాం వథతాం చ మహాస్వనః
అనిశం శరూయతే సమాత్ర ముథితానాం మహాత్మనామ
50 థీయతాం థీయతామ ఏషాం భుజ్యతాం భుజ్యతామ ఇతి
ఏవం పరకారాః సంజల్పాః శరూయన్తే సమాత్ర నిత్యశః
51 గవాం శతసహస్రాణి శయనానాం చ భారత
రుక్మస్య యొషితాం చైవ ధర్మరాజః పృదగ థథౌ
52 పరావర్తతైవం యజ్ఞః స పాణ్డవస్య మహాత్మనః
పృదివ్యామ ఏకవీరస్య శక్రస్యేవ తరివిష్టపే
53 తతొ యుధిష్ఠిరొ రాజా పరేషయామ ఆస పాణ్డవమ
నకులం హాస్తినపురం భీష్మాయ భరతర్షభ
54 థరొణాయ ధృతరాష్ట్రాయ విథురాయ కృపాయ చ
భరాతౄణాం చైవ సర్వేషాం యే ఽనురక్తా యుధిష్ఠిర