సభా పర్వము - అధ్యాయము - 29

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 29)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
నకులస్య తు వక్ష్యామి కర్మాణి విజయం తదా
వాసుథేవ జితామ ఆశాం యదాసౌ వయజయత పరభుః
2 నిర్యాయ ఖాణ్డవ పరస్దాత పరతీచీమ అభితొ థిశమ
ఉథ్థిశ్య మతిమాన పరాయాన మహత్యా సేనయా సహ
3 సింహనాథేన మహతా యొధానాం గర్జితేన చ
రదనేమి నినాథైశ చ కమ్పయన వసుధామ ఇమామ
4 తతొ బహుధనం రమ్యం గవాశ్వధనధాన్యవత
కార్తికేయస్య థయితం రొహీతకమ ఉపాథ్రవత
5 తత్ర యుథ్ధం మహథ వృత్తం శూరైర మత్తమయూరకైః
మరు భూమిం చ కార్త్స్న్యేన తదైవ బహు ధాన్యకమ
6 శైరీషకం మహేచ్ఛం చ వశే చక్రే మహాథ్యుతిః
శిబీంస తరిగర్తాన అమ్బష్ఠాన మాలవాన పఞ్చ కర్పటాన
7 తదా మధ్యమికాయాంశ చ వాటధానాన థవిజాన అద
పునశ చ పరివృత్యాద పుష్కరారణ్యవాసినః
8 గణాన ఉత్సవ సంకేతాన వయజయత పురుషర్షభ
సిన్ధుకూలాశ్రితా యే చ గరామణేయా మహాబలాః
9 శూథ్రాభీర గణాశ చైవ యే చాశ్రిత్య సరస్వతీమ
వర్తయన్తి చ యే మత్స్యైర యే చ పర్వతవాసినః
10 కృత్స్నం పఞ్చనథం చైవ తదైవాపరపర్యటమ
ఉత్తరజ్యొతికం చైవ తదా వృణ్డాటకం పురమ
థవారపాలం చ తరసా వశే చక్రే మహాథ్యుతిః
11 రమఠాన హారహూణాంశ చ పరతీచ్యాశ చైవ యే నృపాః
తాన సర్వాన స వశే చక్రే శాసనాథ ఏవ పాణ్డవః
12 తత్రస్దః పరేషయామ ఆస వాసుథేవాయ చాభిభుః
స చాస్య థశభీ రాజ్యైః పరతిజగ్రాహ శాసనమ
13 తతః శాకలమ అభ్యేత్య మథ్రాణాం పుటభేథనమ
మాతులం పరీతిపూర్వేణ శల్యం చక్రే వశే బలీ
14 స తస్మిన సత్కృతొ రాజ్ఞా సత్కారార్హొ విశాం పతే
రత్నాని భూరీణ్య ఆథాయ సంప్రతస్దే యుధాం పతిః
15 తతః సాగరకుక్షిస్దాన మలేచ్ఛాన పరమథారుణాన
పహ్లవాన బర్బరాంశ చైవ తాన సర్వాన అనయథ వశమ
16 తతొ రత్నాన్య ఉపాథాయ వశే కృత్వా చ పార్దివాన
నయవర్తత నరశ్రేష్ఠొ నకులశ చిత్రమార్గవిత
17 కరభాణాం సహస్రాణి కొశం తస్య మహాత్మనః
ఊహుర థశ మహారాజ కృచ్ఛ్రాథ ఇవ మహాధనమ
18 ఇన్థ్రప్రస్దగతం వీరమ అభ్యేత్య స యుధిష్ఠిరమ
తతొ మాథ్రీ సుతః శరీమాన ధనం తస్మై నయవేథయత
19 ఏవం పరతీచీం నకులొ థిశం వరుణపాలితామ
విజిగ్యే వాసుథేవేన నిర్జితాం భరతర్షభః