సభా పర్వము - అధ్యాయము - 28

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 28)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తదైవ సహథేవొ ఽపి ధర్మరాజేన పూజితః
మహత్యా సేనయా సార్ధం పరయయౌ థక్షిణాం థిశమ
2 స శూరసేనాన కార్త్స్న్యేన పూర్వమ ఏవాజయత పరభుః
మత్స్యరాజం చ కౌరవ్యొ వశే చక్రే బలాథ బలీ
3 అధిరాజాధిపం చైవ థన్తవక్రం మహాహవే
జిగాయ కరథం చైవ సవరాజ్యే సంన్యవేశయత
4 సుకుమారం వశే చక్రే సుమిత్రం చ నరాధిపమ
తదైవాపరమత్స్యాంశ చ వయజయత స పటచ చరాన
5 నిషాథభూమిం గొశృఙ్గం పర్వత పరవరం తదా
తరసా వయజయథ ధీమాఞ శరేణిమన్తం చ పార్దివమ
6 నవ రాష్ట్రం వినిర్జిత్య కున్తిభొజమ ఉపాథ్రవత
పరీతిపూర్వం చ తస్యాసౌ పరతిజగ్రాహ శాసనమ
7 తతశ చర్మణ్వతీ కూలే జమ్భకస్యాత్మజం నృపమ
థథర్శ వాసుథేవేన శేషితం పూర్వవైరిణా
8 చక్రే తత్ర స సంగ్రామం సహ భొజేన భారత
స తమ ఆజౌ వినిర్జిత్య థక్షిణాభిముఖొ యయౌ
9 కరాంస తేభ్య ఉపాథాయ రత్నాని వివిధాని చ
తతస తైర ఏవ సహితొ నర్మథామ అభితొ యయౌ
10 విన్థానువిన్థావ ఆవన్త్యౌ సైన్యేన మహతా వృతౌ
జిగాయ సమరే వీరావ ఆశ్వినేయః పరతాపవాన
11 తతొ రత్నాన్య ఉపాథాయ పురీం మాహిష్మతీం యయౌ
తత్ర నీలేన రాజ్ఞా సచక్రే యుథ్ధం నరర్షభః
12 పాణ్డవః పరవీరఘ్నః సహథేవః పరతాపవాన
తతొ ఽసయ సుమహథ యుథ్ధమ ఆసీథ భీరు భయంకరమ
13 సైన్యక్షయకరం చైవ పరాణానాం సంశయాయ చ
చక్రే తస్య హి సాహాయ్యం భగవాన హవ్యవాహనః
14 తతొ హయా రదా నాగాః పురుషాః కవచాని చ
పరథీప్తాని వయథృశ్యన్త సహథేవ బలే తథా
15 తతః సుసంభ్రాన్త మనా బభూవ కురునన్థనః
నొత్తరం పరతివక్తుం చ శక్తొ ఽభూజ జనమేజయ
16 [జ]
కిమర్దం భగవాన అగ్నిః పరత్యమిత్రొ ఽభవథ యుధి
సహథేవస్య యజ్ఞార్దం ఘటమానస్య వై థవిజ
17 [వ]
తత్ర మాహిష్మతీ వాసీ భగవాన హవ్యవాహనః
శరూయతే నిగృహీతొ వై పురస్తత పారథారికః
18 నీలస్య రాజ్ఞః పూర్వేషామ ఉపనీతశ చ సొ ఽభవత
తథా బరాహ్మణరూపేణ చరమాణొ యథృచ్ఛయా
19 తం తు రాజా యదాశాస్త్రమ అన్వశాథ ధార్మికస తథా
పరజజ్వాల తతః కొపాథ భగవాన హవ్యవాహనః
20 తం థృష్ట్వా విస్మితొ రాజా జగామ శిరసా కవిమ
చక్రే పరసాథం చ తథా తస్య రాజ్ఞొ విభావసుః
21 వరేణ ఛన్థయామ ఆస తం నృపం సవిష్టకృత్తమః
అభయం చ స జగ్రాహ సవసైన్యే వై మహీపతిః
22 తతః పరభృతి యే కే చిథ అజ్ఞానాత తాం పురీం నృపాః
జిగీషన్తి బలాథ రాజంస తే థహ్యన్తీహ వహ్నినా
23 తస్యాం పుర్యాం తథా చైవ మాహిష్మత్యాం కురూథ్వహ
బభూవుర అనభిగ్రాహ్యా యొషితశ ఛన్థతః కిల
24 ఏవమ అగ్నిర వరం పరాథాత సత్రీణామ అప్రతివారణే
సవైరిణ్యస తత్ర నార్యొ హి యదేష్టం పరచరన్త్య ఉత
25 వర్జయన్తి చ రాజానస తథ రాష్ట్రం పురుషొత్తమ
భయాథ అగ్నేర మహారాజ తథా పరభృతి సర్వథా
26 సహథేవస తు ధర్మాత్మా సైన్యం థృష్ట్వా భయార్థితమ
పరీతమ అగ్నినా రాజన నాకమ్పత యదా గిరిః
27 ఉపస్పృశ్య శుచిర భూత్వా సొ ఽబరవీత పావకం తతః
తవథర్దొ ఽయం సమారమ్భః కృష్ణవర్త్మన నమొ ఽసతు తే
28 ముఖం తవమ అసి థేవానాం యజ్ఞస తవమ అసి పావక
పావనాత పావకశ చాసి వహనాథ ధవ్యవాహనః
29 వేథాస తవథర్దం జాతాశ చ జాతవేథాస తతొ హయ అసి
యజ్ఞవిఘ్నమ ఇమం కర్తుం నార్హస తవం హవ్యవాహన
30 ఏవమ ఉక్త్వా తు మాథ్రేయః కుశైర ఆస్తీర్య మేథినీమ
విధివత పురుషవ్యాఘ్రః పావకం పరత్యుపావిశత
31 పరముఖే సర్వసైన్యస్య భీతొథ్విగ్నస్య భారత
న చైనమ అత్యగాథ వహ్నిర వేలామ ఇవ మహొథధిః
32 తమ అభ్యేత్య శనైర వహ్నిర ఉవాచ కురునన్థనమ
సహథేవం నృణాం థేవం సాన్త్వపూర్వమ ఇథం వచః
33 ఉత్తిష్ఠొత్తిష్ఠ కౌరవ్య జిజ్ఞాసేయం కృతా మయా
వేథ్మి సర్వమ అభిప్రాయం తవ ధర్మసుతస్య చ
34 మయా తు రక్షితవ్యేయం పురీ భరతసత్తమ
యావథ రాజ్ఞొ ఽసయ నీలస్య కులవంశధరా ఇతి
ఈప్సితం తు కరిష్యామి మనసస తవ పాణ్డవ
35 తత ఉత్దాయ హృష్టాత్మా పరాఞ్జలిః శిరసానతః
పూజయామ ఆస మాథ్రేయః పావకం పురుషర్షభః
36 పావకే వినివృత్తే తు నీలొ రాజాభ్యయాత తథా
సత్కారేణ నరవ్యాఘ్రం సహథేవం యుధాం పతిమ
37 పరతిగృహ్య చ తాం పూజాం కరే చ వినివేశ్య తమ
మాథ్రీ సుతస తతః పరాయాథ విజయీ థక్షిణాం థిశమ
38 తరైపురం స వశే కృత్వా రాజానమ అమితౌజసమ
నిజగ్రాహ మహాబాహుస తరసా పొతనేశ్వరమ
39 ఆహృతిం కౌశికాచార్యం యత్నేన మహతా తతః
వశే చక్రే మహాబాహుః సురాష్ట్రాధిపతిం తదా
40 సురాష్ట్ర విషయస్దశ చ పరేషయామ ఆస రుక్మిణే
రాజ్ఞే భొజకటస్దాయ మహామాత్రాయ ధీమతే
41 భీష్మకాయ స ధర్మాత్మా సాక్షాథ ఇన్థ్ర సఖాయ వై
స చాస్య ససుతొ రాజన పరతిజగ్రాహ శాసనమ
42 పరీతిపూర్వం మహాబాహుర వాసుథేవమ అవేక్ష్య చ
తతః స రత్నాన్య ఆథాయ పునః పరాయాథ యుధాం పతిః
43 తతః శూర్పారకం చైవ గణం చొపకృతాహ్వయమ
వశే చక్రే మహాతేజా థణ్డకాంశ చ మహాబలః
44 సాగరథ్వీపవాసాంశ చ నృపతీన మలేచ్ఛ యొనిజాన
నిషాథాన పురుషాథాంశ చ కర్ణప్రావరణాన అపి
45 యే చ కాలముఖా నామ నరా రాక్షసయొనయః
కృత్స్నం కొల్ల గిరిం చైవ మురచీ పత్తనం తదా
46 థవీపం తామ్రాహ్వయం చైవ పర్వతం రామకం తదా
తిమిఙ్గిలం చ నృపతిం వశే చక్రే మహామతిః
47 ఏకపాథాంశ చ పురుషాన కేవలాన వనవాసినః
నగరీం సంజయన్తీం చ పిచ్ఛణ్డం కరహాటకమ
థూతైర ఏవ వశే చక్రే కరం చైనాన అథాపయత
48 పాణ్డ్యాంశ చ థరవిథాంశ చైవ సహితాంశ చొథ్ర కేరలైః
అన్ధ్రాంస తలవనాంశ చైవ కలిఙ్గాన ఓష్ట్ర కర్ణికాన
49 అన్తాఖీం చైవ రొమాం చ యవనానాం పురం తదా
థూతైర ఏవ వశే చక్రే కరం చైనాన అథాపయత
50 భరు కచ్ఛం గతొ ధీమాన థూతాన మాథ్రవతీసుతః
పరేషయామ ఆస రాజేన్థ్ర పౌలస్త్యాయ మహాత్మనే
విభీషణాయ ధర్మాత్మా పరీతిపూర్వమ అరింథమః
51 స చాస్య పరతిజగ్రాహ శాసనం పరీతిపూర్వకమ
తచ చ కాలకృతం ధీమాన అన్వమన్యత స పరభుః
52 తతః సంప్రేషయామ ఆస రత్నాని వివిధాని చ
చన్థనాగురుముఖ్యాని థివ్యాన్య ఆభరణాని చ
53 వాసాంసి చ మహార్హాణి మణీంశ చైవ మహాధనాన
నయవర్తత తతొ ధీమాన సహథేవః పరతాపవాన
54 ఏవం నిర్జిత్య తరసా సాన్త్వేన విజయేన చ
కరథాన పార్దివాన కృత్వా పరత్యాగచ్ఛథ అరింథమః
55 ధర్మరాజాయ తత సర్వం నివేథ్య భరతర్షభ
కృతకర్మా సుఖం రాజన్న ఉవాస జనమేజయ