సభా పర్వము - అధ్యాయము - 25

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 25)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
స శవేతపర్వతం వీరః సమతిక్రమ్య భారత
థేశం కిం పురుషావాసం థరుమపుత్రేణ రక్షితమ
2 మహతా సంనిపాతేన కషత్రియాన్తకరేణ హ
వయజయత పాణ్డవశ్రేష్ఠః కరే చైవ నయవేశయత
3 తం జిత్వా హాటకం నామ థేశం గుహ్యక రక్షితమ
పాకశాసనిర అవ్యగ్రః సహ సైన్యః సమాసథత
4 తాంస తు సాన్త్వేన నిర్జిత్య మానసం సర ఉత్తమమ
ఋషికుల్యాశ చ తాః సర్వా థథర్శ కురునన్థనః
5 సరొ మానసమ ఆసాథ్య హాటకాన అభితః పరభుః
గన్ధర్వరక్షితం థేశం వయజయత పాణ్డవస తతః
6 తత్ర తిత్తిరి కల్మాషాన మణ్డూకాక్షాన హయొత్తమాన
లేభే స కరమ అత్యన్తం గన్ధర్వనగరాత తథా
7 ఉత్తరం హరివర్షం తు సమాసాథ్య స పాణ్డవః
ఇయేష జేతుం తం థేశం పాకశాసననన్థనః
8 తత ఏనం మహాకాయా మహావీర్యా మహాబలాః
థవారపాలాః సమాసాథ్య హృష్టా వచనమ అబ్రువన
9 పార్ద నేథం తవయా శక్యం పురం జేతుం కదం చన
ఉపావర్తస్వ కల్యాణ పర్యాప్తమ ఇథమ అచ్యుత
10 ఇథం పురం యః పరవిశేథ ధరువం స న భవేన నరః
పరీయామహే తవయా వీర పర్యాప్తొ విజయస తవ
11 న చాపి కిం చిజ జేతవ్యమ అర్జునాత్ర పరథృశ్యతే
ఉత్తరాః కురవొ హయ ఏతే నాత్ర యుథ్ధం పరవర్తతే
12 పరవిష్టశ చాపి కౌన్తేయ నేహ థరక్ష్యసి కిం చన
న హి మానుషథేహేన శక్యమ అత్రాభివీక్షితుమ
13 అదేహ పురుషవ్యాఘ్ర కిం చిథ అన్యచ చికీర్షసి
తథ బరవీహి కరిష్యామొ వచనాత తవ భారత
14 తతస తాన అబ్రవీథ రాజన్న అర్జునః పాకశాసనిః
పార్దివత్వం చికీర్షామి ధర్మరాజస్య ధీమతః
15 న పరవేక్ష్యామి వొ థేశం బాధ్యత్వం యథి మానుషైః
యుధిష్ఠిరాయ తత కిం చిత కరవన నః పరథీయతామ
16 తతొ థివ్యాని వస్త్రాణి థివ్యాన్య ఆభరణాని చ
మొకాజినాని థివ్యాని తస్మై తే పరథథుః కరమ
17 ఏవం స పురుషవ్యాఘ్రొ విజిగ్యే థిశమ ఉత్తరామ
సంగ్రామాన సుబహూన కృత్వా కషత్రియైర థస్యుభిస తదా
18 స వినిర్జిత్య రాజ్ఞస తాన కరే చ వినివేశ్య హ
ధనాన్య ఆధాయ సర్వేభ్యొ రత్నాని వివిధాని చ
19 హయాంస తిత్తిరి కల్మాషాఞ శుకపత్రనిభాన అపి
మయూరసథృశాంశ చాన్యాన సర్వాన అనిలరంహసః
20 వృతః సుమహతా రాజన బలేన చతురఙ్గిణా
ఆజగామ పునర వీరః శక్ర పరస్దం పురొత్తమమ