సభా పర్వము - అధ్యాయము - 24

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 24)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తం విజిత్య మహాబాహుః కున్తీపుత్రొ ధనంజయః
పరయయావ ఉత్తరాం తస్మాథ థిశం ధనథ పాలితమ
2 అన్తర గిరిం చ కౌన్తేయస తదైవ చ బహిర గిరిమ
తదొపరి గిరిం చైవ విజిగ్యే పురుషర్షభః
3 విజిత్య పర్వతాన సర్వాన యే చ తత్ర నరాధిపాః
తాన వశే సదాపయిత్వా స రత్నాన్య ఆథాయ సర్వశః
4 తైర ఏవ సహితః సర్వైర అనురజ్య చ తాన నృపాన
కులూతవాసినం రాజన బృహన్తమ ఉపజగ్మివాన
5 మృథఙ్గవరనాథేన రదనేమి సవనేన చ
హస్తినాం చ నినాథేన కమ్పయన వసుధామ ఇమామ
6 తతొ బృహన్తస తరుణొ బలేన చతురఙ్గినా
నిష్క్రమ్య నగరాత తస్మాథ యొధయామ ఆస పాణ్డవమ
7 సుమహాన సంనిపాతొ ఽభూథ ధనంజయ బృహన్తయొః
న శశాక బృహన్తస తు సొఢుం పాణ్డవ విక్రమమ
8 సొ ఽవిషహ్యతమం జఞాత్వా కౌన్తేయం పర్వతేశ్వరః
ఉపావర్తత థుర్మేధా రత్నాన్య ఆథాయ సర్వశః
9 స తథ రాజ్యమ అవస్దాప్య కులూత సహితొ యయౌ
సేనా బిన్థుమ అదొ రాజన రాజ్యాథ ఆశు సమాక్షిపత
10 మొథా పురం వామథేవం సుథామానం సుసంకులమ
కులూతాన ఉత్తరాంశ చైవ తాంశ చ రాజ్ఞః సమానయత
11 తత్రస్దః పురుషైర ఏవ ధర్మరాజస్య శాసనాత
వయజయథ ధనంజయొ రాజన థేశాన పఞ్చ పరమాణతః
12 స థివః పరస్దమ ఆసాథ్య సేనా బిన్థొః పురం మహత
బలేన చతురఙ్గేణ నివేశమ అకరొత పరభుః
13 స తైః పరివృతః సర్వైర విష్వగ అశ్వం నరాధిపమ
అభ్యగచ్ఛన మహాతేజాః పౌరవం పురుషర్షభః
14 విజిత్య చాహవే శూరాన పార్వతీయాన మహారదాన
ధవజిన్యా వయజయథ రాజన పురం పౌరవరక్షితమ
15 పౌరవం తు వినిర్జిత్య థస్యూన పర్వతవాసినః
గణాన ఉత్సవ సంకేతాన అజయత సప్త పాణ్డవః
16 తతః కాశ్మీరకాన వీరాన కషత్రియాన కషత్రియర్షభః
వయజయల లొహితం చైవ మణ్డలైర థశభిః సహ
17 తతస తరిగర్తాన కౌన్తేయొ థార్వాన కొక నథాశ చ యే
కషత్రియా బహవొ రాజన్న ఉపావర్తన్త సర్వశః
18 అభిసారీం తతొ రమ్యాం విజిగ్యే కురునన్థనః
ఉరగావాసినం చైవ రొచమానం రణే ఽజయత
19 తతః సింహపురం రమ్యం చిత్రాయుధసురక్షితమ
పరామదథ బలమ ఆస్దాయ పాకశాసనిర ఆహవే
20 తతః సుహ్మాంశ చ చొలాంశ చ కిరీటీ పాణ్డవర్షభః
సహితః సర్వసైన్యేన పరామదత కురునన్థనః
21 తతః పరమవిక్రాన్తొ బాహ్లీకాన కురునన్థనః
మహతా పరిమర్థేన వశే చక్రే థురాసథాన
22 గృహీత్వా తు బలం సారం ఫల్గు చొత్సృజ్య పాణ్డవః
థరథాన సహ కామ్బొజైర అజయత పాకశాసనిః
23 పరాగుత్తరాం థిశం యే చ వసన్త్య ఆశ్రిత్య థస్యవః
నివసన్తి వనే యే చ తాన సర్వాన అజయత పరభుః
24 లొహాన పరమకామ్బొజాన ఋషికాన ఉత్తరాన అపి
సహితాంస తాన మహారాజ వయజయత పాకశాసనిః
25 ఋషికేషు తు సంగ్రామొ బభూవాతిభయం కరః
తారకా మయ సంకాశః పరమర్షిక పార్దయొః
26 స విజిత్య తతొ రాజన్న ఋషికాన రణమూర్ధని
శుకొథర సమప్రఖ్యాన హయాన అష్టౌ సమానయత
మయూరసథృశాన అన్యాన ఉభయాన ఏవ చాపరాన
27 స వినిర్జిత్య సంగ్రామే హిమవన్తం స నిష్కుటమ
శవేతపర్వతమ ఆసాథ్య నయవసత పురుషర్షభః