సభా పర్వము - అధ్యాయము - 26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 26)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు భీమసేనొ ఽపి వీర్యవాన
ధర్మరాజమ అనుజ్ఞాప్య యయౌ పరాచీం థిశం పరతి
2 మహతా బలచక్రేణ పరరాష్ట్రావమర్థినా
వృతొ భరతశార్థూలొ థవిషచ ఛొకవివర్ధనః
3 స గత్వా రాజశార్థూలః పాఞ్చాలానాం పురం మహత
పాఞ్చాలాన వివిధొపాయైః సాన్త్వయామ ఆస పాణ్డవః
4 తతః సగణ్డకీం శూరొ విథేహాంశ చ నరర్షభః
విజిత్యాల్పేన కాలేన థశార్ణాన అగమత పరభుః
5 తత్ర థాశార్హకొ రాజా సుధర్మా లొమహర్షణమ
కృతవాన కర్మ భీమేన మహథ యుథ్ధం నిరాయుధమ
6 భీమసేనస తు తథ థృష్ట్వా తస్య కర్మ పరంతపః
అధిసేనా పతిం చక్రే సుధర్మాణం మహాబలమ
7 తతః పరాచీం థిశం భీమొ యయౌ భీమపరాక్రమః
సైన్యేన మహతా రాజన కమ్పయన్న ఇవ మేథినీమ
8 సొ ఽశవమేధేశ్వరం రాజన రొచమానం సహానుజమ
జిగాయ సమరే వీరొ బలేన బలినాం వరః
9 స తం నిర్జిత్య కౌన్తేయొ నాతితీవ్రేణ కర్మణా
పూర్వథేశం మహావీర్యొ విజిగ్యే కురునన్థనః
10 తతొ థక్షిణమ ఆగమ్య పులిన్థ నగరం మహత
సుకుమారం వశే చక్రే సుమిత్రం చ నరాధిపమ
11 తతస తు ధర్మరాజస్య శాసనాథ భరతర్షభః
శిశుపాలం మహావీర్యమ అభ్యయాజ జనమేజయ
12 చేథిరాజొ ఽపి తచ ఛరుత్వా పాణ్డవస్య చికీర్షితమ
ఉపనిష్క్రమ్య నగరాత పరత్యగృహ్ణాత పరంతపః
13 తౌ సమేత్య మహారాజ కురు చేథివృషౌ తథా
ఉభయొర ఆత్మకులయొః కౌశల్యం పర్యపృచ్ఛతామ
14 తతొ నివేథ్య తథ రాష్ట్రం చేథిరాజొ విశాం పతే
ఉవాచ భీమం పరహసన కిమ ఇథం కురుషే ఽనఘ
15 తస్య భీమస తథాచఖ్యౌ ధర్మరాజ చికీర్షితమ
స చ తత పరతిగృహ్యైవ తదా చక్రే నరాధిపః
16 తతొ భీమస తత్ర రాజన్న ఉషిత్వా తరిథశాః కషపాః
సత్కృతః శిశుపాలేన యయౌ సబలవాహనః