సభా పర్వము - అధ్యాయము - 21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 21)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తతస తం నిశ్చితాత్మానం యుథ్ధాయ యథునన్థనః
ఉవాచ వాగ్మీ రాజానం జరాసంధమ అధొక్షజః
2 తరయాణాం కేన తే రాజన యొథ్ధుం వితరతే మనః
అస్మథ అన్యతమేనేహ సజ్జీభవతు కొ యుధి
3 ఏవమ ఉక్తః స కృష్ణేన యుథ్ధం వవ్రే మహాథ్యుతిః
జరాసంధస తతొ రాజన భీమసేనేన మాగధః
4 ధారయన్న అగథాన ముఖ్యాన నిర్వృతీర వేథనాని చ
ఉపతస్దే జరాసంధం యుయుత్సుం వై పురొహితః
5 కృతస్వస్త్యయనొ విథ్వాన బరాహ్మణేన యశస్వినా
సమనహ్యజ జరాసంధః కషత్రధర్మమ అనువ్రతః
6 అవముచ్య కిరీటం స కేశాన సమనుమృజ్య చ
ఉథతిష్ఠజ జరాసంధొ వేలాతిగ ఇవార్ణవః
7 ఉవాచ మతిమాన రాజా భీమం భీమపరాక్రమమ
భీమ యొత్స్యే తవయా సార్ధం శరేయసా నిర్జితం వరమ
8 ఏవమ ఉక్త్వా జరాసంధొ భీమసేనమ అరింథమః
పరత్యుథ్యయౌ మహాతేజాః శక్రం బలిర ఇవాసురః
9 తతః సంమన్త్ర్య కృష్ణేన కృతస్వస్త్యయనొ బలీ
భీమసేనొ జరాసంధమ ఆససాథ యుయుత్సయా
10 తతస తౌ నరశార్థూలౌ బాహుశస్త్రౌ సమీయతుః
వీరౌ పరమసంహృష్టావ అన్యొన్యజయ కాఙ్క్షిణౌ
11 తయొర అద భుజాఘాతాన నిగ్రహప్రగ్రహాత తదా
ఆసీత సుభీమ సంహ్రాథొ వజ్రపర్వతయొర ఇవ
12 ఉభౌ పరమసంహృష్టౌ బలేనాతిబలావ ఉభౌ
అన్యొన్యస్యాన్తరం పరేప్సూ పరస్పరజయైషిణౌ
13 తథ భీమమ ఉత్సార్య జనం యుథ్ధమ ఆసీథ ఉపహ్వరే
బలినొః సంయుగే రాజన వృత్రవాసవయొర ఇవ
14 పరకర్షణాకర్షణాభ్యామ అభ్యాకర్ష వికర్షణైః
ఆకర్షేతాం తదాన్యొన్యం జానుభిశ చాభిజఘ్నతుః
15 తతః శబ్థేన మహతా భర్త్సయన్తౌ పరస్పరమ
పాషాణ సంఘాతనిభైః పరహారైర అభిజఘ్నతుః
16 వయూఢొరస్కౌ థీర్ఘభుజౌ నియుథ్ధ కుశలావ ఉభౌ
బాహుభిః సమసజ్జేతామ ఆయసైః పరిఘైర ఇవ
17 కార్త్తికస్య తు మాసస్య పరవృత్తం పరదమే ఽహని
అనారతం థివారాత్రమ అవిశ్రాన్తమ అవర్తత
18 తథ్వృత్తం తు తరయొథశ్యాం సమవేతం మహాత్మనొః
చతుర్థశ్యాం నిశాయాం తు నివృత్తొ మాగధః కలమాత
19 తం రాజానం తదా కలాన్తం థృష్ట్వా రాజఞ జనార్థనః
ఉవాచ భీమకర్మాణం భీమం సంబొధయన్న ఇవ
20 కలాన్తః శత్రుర న కౌన్తేయ లభ్యః పీడయితుం రణే
పీడ్యమానొ హి కార్త్స్న్యేన జహ్యాజ జీవితమ ఆత్మనః
21 తస్మాత తే నైవ కౌన్తేయ పీడనీయొ నరాధిపః
సమమ ఏతేన యుధ్యస్వ బాహుభ్యాం భరతర్షభ
22 ఏవమ ఉక్తః స కృష్ణేన పాణ్డవః పరవీరహా
జరాసంధస్య తథ రన్ధ్రం జఞాత్వా చక్రే మతిం వధే
23 తతస తమ అజితం జేతుం జరాసంధం వృకొథరః
సంరభ్య బలినాం ముఖ్యొ జగ్రాహ కురునన్థనః