సభా పర్వము - అధ్యాయము - 20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 20)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]
న సమరేయం కథా వైరం కృతం యుష్మాభిర ఇత్య ఉత
చిన్తయంశ చ న పశ్యామి భవతాం పరతి వైకృతమ
2 వైకృతే చాసతి కదం మన్యధ్వం మామ అనాగసమ
అరిం విబ్రూత తథ విప్రాః సతాం సమయ ఏష హి
3 అద ధర్మొపఘాతాథ ధి మనః సముపతప్యతే
యొ ఽనాగసి పరసృజతి కషత్రియొ ఽపి న సంశయః
4 అతొ ఽనయదాచరఁల లొకే ధర్మజ్ఞః సన మహావ్రతః
వృజినాం గతిమ ఆప్నొతి శరేయసొ ఽపయ ఉపహన్తి చ
5 తరైలొక్యే కషత్రధర్మాథ ధి శరేయాంసం సాధు చారిణామ
అనాగసం పరజానానాః పరమాథాథ ఇవ జల్పద
6 [వాసు]
కులకార్యం మహారాజ కశ చిథ ఏకః కులొథ్వహః
వహతే తన్నియొగాథ వై వయమ అభ్యుత్దితాస తరయః
7 తవయా చొపహృతా రాజన కషత్రియా లొకవాసినః
తథ ఆగొ కరూరమ ఉత్పాథ్య మన్యసే కిం తవ అనాగసమ
8 రాజా రాజ్ఞః కదం సాధూన హింస్యాన నృపతిసత్తమ
తథ రాజ్ఞః సంనిగృహ్య తవం రుథ్రాయొపజిహీర్షసి
9 అస్మాంస తథ ఏనొ గచ్ఛేత తవయా బార్హథ్రదే కృతమ
వయం హి శక్తా ధర్మస్య రక్షణే ధర్మచారిణః
10 మనుష్యాణాం సమాలమ్భొ న చ థృష్టః కథా చన
స కదం మానుషైర థేవం యష్టుమ ఇచ్ఛసి శంకరమ
11 సవర్ణొ హి సవర్ణానాం పశుసంజ్ఞాం కరిష్యతి
కొ ఽనయ ఏవం యదా హి తవం జరాసంధ వృదా మతిః
12 తే తవాం జఞాతిక్షయకరం వయమ ఆర్తానుసారిణః
జఞాతివృథ్ధి నిమిత్తార్దం వినియన్తుమ ఇహాగతాః
13 నాస్తి లొకే పుమాన అన్యః కషత్రియేష్వ ఇతి చైవ యత
మన్యసే స చ తే రాజన సుమహాన బుథ్ధివిప్లవః
14 కొ హి జానన్న అభిజనమ ఆత్మనః కషత్రియొ నృప
నావిశేత సవర్గమ అతులం రణానన్తరమ అవ్యయమ
15 సవర్గం హయ ఏవ సమాస్దాయ రణయజ్ఞేషు థీక్షితాః
యజన్తే కషత్రియా లొకాంస తథ విథ్ధి మగధాధిపః
16 సవర్గయొనిర జయొ రాజన సవర్గయొనిర మహథ యశః
సవర్గయొనిస తపొ యుథ్ధే మార్గః సొ ఽవయభిచారవాన
17 ఏష హయ ఐన్థ్రొ వైజయన్తొ గుణొ నిత్యం సమాహితః
యేనాసురాన పరాజిత్య జగత పాతి శతక్రతుః
18 సవర్గమ ఆస్దాయ కస్య సయాథ విగ్రహిత్వం యదా తవ
మాగధైర విపులైః సైన్యైర బాహుల్య బలథర్పితైః
19 మావమన్స్దాః పరాన రాజన నాస్తి వీర్యం నరే నరే
సమం తేజస తవయా చైవ కేవలం మనుజేశ్వర
20 యావథ ఏవ న సంబుథ్ధం తావథ ఏవ భవేత తవ
విషహ్యమ ఏతథ అస్మాకమ అతొ రాజన బరవీమి తే
21 జహి తవం సథృశేష్వ ఏవ మానం థర్పం చ మాగధ
మా గమః ససుతామాత్యః సబలశ చ యమక్షయమ
22 థమ్భొథ్భవః కార్తవీర్య ఉత్తరశ చ బృహథ్రదః
శరేయసొ హయ అవమన్యేహ వినేశుః సబలా నృపాః
23 ముముక్షమాణాస తవత్తశ చ న వయం బరాహ్మణ బరువాః
శౌరిర అస్మి హృషీకేశొ నృవీరౌ పాణ్డవావ ఇమౌ
24 తవామ ఆహ్వయామహే రాజన సదిరొ యుధ్యస్వ మాగధ
ముఞ్చ వా నృపతీన సర్వాన మా గమస తవం యమక్షయమ
25 [జ]
నాజితాన వై నరపతీన అహమ ఆథథ్మి కాంశ చన
జితః కః పర్యవస్దాతా కొ ఽతర యొ న మయా జితః
26 కషత్రియస్యైతథ ఏవాహుర ధర్మ్యం కృష్ణొపజీవనమ
విక్రమ్య వశమ ఆనీయ కామతొ యత సమాచరేత
27 థేవతార్దమ ఉపాకృత్య రాజ్ఞః కృష్ణ కదం భయాత
అహమ అథ్య విముఞ్చేయం కషాత్రం వరతమ అనుస్మరన
28 సైన్యం సైన్యేన వయూఢేన ఏక ఏకేన వా పునః
థవాభ్యాం తరిభిర వా యొత్స్యే ఽహం యుగపత పృదగ ఏవ వా
29 [వ]
ఏవమ ఉక్త్వా జరాసంధః సహథేవాభిషేచనమ
ఆజ్ఞాపయత తథా రాజా యుయుత్సుర భీమకర్మభిః
30 స తు సేనాపతీ రాజా సస్మార భరతర్షభ
కౌశికం చిత్రసేనం చ తస్మిన యుథ్ధ ఉపస్దితే
31 యయొస తే నామనీ లొకే హంసేతి డిభకేతి చ
పూర్వం సంకదితే పుమ్భిర నృలొకే లొకసత్కృతే
32 తం తు రాజన విభుః శౌరీ రాజానం బలినాం వరమ
సమృత్వా పురుషశార్థూల శార్థూలసమవిక్రమమ
33 సత్యసంధొ జరాసంధం భువి భీమపరాక్రమమ
భాగమ అన్యస్య నిర్థిష్టం వధ్యం భూమిభృథ అచ్యుతః
34 నాత్మనాత్మవతాం ముఖ్య ఇయేష మధుసూథనః
బరహ్మణ ఆజ్ఞాం పురస్కృత్య హన్తుం హలధరానుజః