సభా పర్వము - అధ్యాయము - 19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 19)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వా]
ఏష పార్ద మహాన సవాథుః పశుమాన నిత్యమ అమ్బుమాన
నిరామయః సువేశ్మాఢ్యొ నివేశొ మాగధః శుభః
2 వైహారొ విపులః శైలొ వరాహొ వృషభస తదా
తదైవర్షిగిరిస తాత శుభాశ చైత్యక పఞ్చమాః
3 ఏతే పఞ్చ మహాశృఙ్గాః పర్వతాః శీతలథ్రుమాః
రక్షన్తీవాభిసంహత్య సంహతాఙ్గా గిరివ్రజమ
4 పుష్పవేష్టిత శాఖాగ్రైర గన్ధవథ్భిర మనొరమైః
నిగూఢా ఇవ లొధ్రాణాం వనైః కామి జనప్రియైః
5 శూథ్రాయాం గౌతమొ యత్ర మహాత్మా సంశితవ్రతః
ఔశీనర్యామ అజనయత కాక్షీవాథీన సుతాన ఋషిః
6 గౌతమః కషయణాథ అస్మాథ అదాసౌ తత్ర వేశ్మని
భజతే మాగధం వంశం స నృపాణామ అనుగ్రహాత
7 అఙ్గవఙ్గాథయశ చైవ రాజానః సుమహాబలాః
గౌతమ కషయమ అభ్యేత్య రమన్తే సమ పురార్జున
8 వనరాజీస తు పశ్యేమాః పరియాలానాం మనొరమాః
లొధ్రాణాం చ శుభాః పార్ద గౌతమౌకః సమీపజాః
9 అర్బుథః శక్ర వాపీ చ పన్నగౌ శత్రుతాపనౌ
సవస్తికస్యాలయశ చాత్ర మణినాగస్య చొత్తమః
10 అపరిహార్యా మేఘానాం మాగధేయం మణేః కృతే
కౌశికొ మణిమాంశ చైవ వవృధాతే హయ అనుగ్రహమ
11 అర్దసిథ్ధిం తవ అనపగాం జరాసంధొ ఽభిమన్యతే
వయమ ఆసాథనే తస్య థర్పమ అథ్య నిహన్మి హి
12 [వ]
ఏవమ ఉక్త్వా తతః సర్వే భరాతరొ విపులౌజసః
వార్ష్ణేయః పాణ్డవేయౌ చ పరతస్దుర మాగధం పురమ
13 తుష్టపుష్టజనొపేతం చాతుర్వర్ణ్యజనాకులమ
సఫీతొత్సవమ అనాధృష్యమ ఆసేథుశ చ గిరివ్రజమ
14 తే ఽద థవారమ అనాసాథ్య పురస్య గిరిమ ఉచ్ఛ్రితమ
బార్హథ్రదైః పూజ్యమానం తదా నగరవాసిభిః
15 యత్ర మాషాథమ ఋషభమ ఆససాథ బృహథ్రదః
తం హత్వా మాషనాలాశ చ తిస్రొ భేరీర అకారయత
16 ఆనహ్య చర్మణా తేన సదాపయామ ఆస సవే పురే
యత్ర తాః పరాణథన భేర్యొ థివ్యపుష్పావచూర్ణితాః
17 మాగధానాం సురుచిరం చైత్యకాన్తం సమాథ్రవన
శిరసీవ జిఘాంసన్తొ జరాసంధ జిఘాన్సవః
18 సదిరం సువిపులం శృఙ్గం సుమహాన్తం పురాతనమ
అర్చితం మాల్యథామైశ చ సతతం సుప్రతిష్ఠితమ
19 విపులైర బాహుభిర వీరాస తే ఽభిహత్యాభ్యపాతయన
తతస తే మాగధం థృష్ట్వా పురం పరవివిశుస తథా
20 ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు జరాసంధం సమర్చయన
పర్య అగ్నికుర్వంశ చ నృపం థవిరథస్దం పురొహితాః
21 సనాతక వరతినస తే తు బాహుశస్త్రా నిరాయుధాః
యుయుత్సవః పరవివిశుర జరాసంధేన భారత
22 భక్ష్యమాల్యాపణానాం చ థథృశుః శరియమ ఉత్తమామ
సఫీతాం సర్వగుణొపేతాం సర్వకామసమృథ్ధినీమ
23 తాం తు థృష్ట్వా సమృథ్ధిం తే వీద్యాం తస్యాం నరొత్తమాః
రాజమార్గేణ గచ్ఛన్తః కృష్ణ భీమ ధనంజయాః
24 బలాథ గృహీత్వా మాల్యాని మాలాకారాన మహాబలాః
విరాగ వసనాః సర్వే సరగ్విణొ మృష్టకుణ్డలాః
25 నివేశనమ అదాజగ్ముర జరాసంధస్య ధీమతః
గొవాసమ ఇవ వీక్షన్తః సింహా హైమవతా యదా
26 శైలస్తమ్భనిభాస తేషాం చన్థనాగురుభూషితాః
అశొభన్త మహారాజ బాహవొ బాహుశాలినామ
27 తాన థృష్ట్వా థవిరథప్రఖ్యాఞ శాలస్కన్ధాన ఇవొథ్గతాన
వయూఢొరస్కాన మాగధానాం విస్మయః సమజాయత
28 తే తవ అతీత్య జనాకీర్ణాస తిస్రః కక్ష్యా నరర్షభాః
అహం కారేణ రాజానమ ఉపతస్దుర మహాబలాః
29 తాన పాథ్య మధుపర్కార్హాన మానార్హాన సత్కృతిం గతాన
పరత్యుత్దాయ జరాసంధ ఉపతస్దే యదావిధి
30 ఉవాచ చైతాన రాజాసౌ సవాగతం వొ ఽసత్వ ఇతి పరభుః
తస్య హయ ఏతథ వరతం రాజన బభూవ భువి విశ్రుతమ
31 సనాతకాన బరాహ్మణాన పరాప్తాఞ శరుత్వా స సమితింజయః
అప్య అర్ధరాత్రే నృపతిః పరత్యుథ్గచ్ఛతి భారత
32 తాంస తవ అపూర్వేణ వేషేణ థృష్ట్వా నృపతిసత్తమః
ఉపతస్దే జరాసంధొ విస్మితశ చాభవత తథా
33 తే తు థృష్ట్వైవ రాజానం జరాసంధం నరర్షభాః
ఇథమ ఊచుర అమిత్రఘ్నాః సర్వే భరతసత్తమ
34 సవస్త్య అస్తు కుశలం రాజన్న ఇతి సర్వే వయవస్దితాః
తం నృపం నృపశార్థూల విప్రైక్షన్త పరస్పరమ
35 తాన అబ్రవీజ జరాసంధస తథా యాథవ పాణ్డవాన
ఆస్యతామ ఇతి రాజేన్థ్ర బరాహ్మణచ ఛథ్మ సంవృతాన
36 అదొపవివిశుః సర్వే తరయస తే పురుషర్షభాః
సంప్రథీప్తాస తరయొ లక్ష్మ్యా మహాధ్వర ఇవాగ్నయః
37 తాన ఉవాచ జరాసంధః సత్యసంధొ నరాధిపః
విగర్హమాణః కౌరవ్య వేషగ్రహణకారణాత
38 న సనాతక వరతా విప్రా బహిర మాల్యానులేపనాః
భవన్తీతి నృలొకే ఽసమిన విథితం మమ సర్వశః
39 తే యూయం పుష్పవన్తశ చ భుజైర జయాఘాత లక్షణైః
బిభ్రతః కషాత్రమ ఓజొ చ బరాహ్మణ్యం పరతిజానద
40 ఏవం విరాగ వసనా బహిర మాల్యానులేపనాః
సత్యం వథత కే యూయం సత్యం రాజసు శొభతే
41 చైత్యకం చ గిరేః శృఙ్గం భిత్త్వా కిమ ఇవ సథ్మ నః
అథ్వారేణ పరవిష్టాః సద నిర్భయా రాజకిల్బిషాత
42 కర్మ చైతథ విలిఙ్గస్య కిం వాథ్య పరసమీక్షితమ
వథధ్వం వాచి వీర్యం చ బరాహ్మణస్య విశేషతః
43 ఏవం చ మామ ఉపస్దాయ కస్మాచ చ విధినార్హణామ
పరణీతాం నొ న గృహ్ణీత కార్యం కిం చాస్మథ ఆగమే
44 ఏవమ ఉక్తస తతః కృష్ణః పరత్యువాచ మహామనాః
సనిగ్ధగమ్భీరయా వాచా వాక్యం వాక్యవిశారథః
45 సనాతక వరతినొ రాజన బరాహ్మణాః కషత్రియా విశః
విశేషనియమాశ చైషామ అవిశేషాశ చ సన్త్య ఉత
46 విశేషవాంశ చ సతతం కషత్రియః శరియమ అర్ఛతి
పుష్పవత్సు ధరువా శరీశ చ పుష్పవన్తస తతొ వయమ
47 కషత్రియొ బాహువీర్యస తు న తదా వాక్యవీర్యవాన
అప్రగల్భం వచస తస్య తస్మాథ బార్హథ్రదే సమృతమ
48 సవవీర్యం కషత్రియాణాం చ బాహ్వొర ధాతా నయవేశయత
తథ థిథృక్షసి చేథ రాజన థరష్టాస్య అథ్య న సంశయః
49 అథ్వారేణ రిపొర గేహం థవారేణ సుహృథొ గృహమ
పరవిశన్తి సథా సన్తొ థవారం నొ వర్జితం తతః
50 కార్యవన్తొ గృహాన ఏత్య శత్రుతొ నార్హణాం వయమ
పరతిగృహ్ణీమ తథ విథ్ధి ఏతన నః శాశ్వతం వరతమ