సభా పర్వము - అధ్యాయము - 18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 18)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వా]
పతితౌ హంసడిభకౌ కంసామాత్యౌ నిపాతితౌ
జరాసంధస్య నిధనే కాలొ ఽయం సముపాగతః
2 న స శక్యొ రణే జేతుం సర్వైర అపి సురాసురైః
పరాణయుథ్ధేన జేతవ్యః స ఇత్య ఉపలభామహే
3 మయి నీతిర బలం భీమే రక్షితా చావయొ ఽరజునః
సాధయిష్యామి తం రాజన వయం తరయ ఇవాగ్నయః
4 తరిభిర ఆసాథితొ ఽసమాభిర విజనే స నరాధిపః
న సంథేహొ యదా యుథ్ధమ ఏకేనాభ్యుపయాస్యతి
5 అవమానాచ చ లొకస్య వయాయతత్వాచ చ ధర్షితః
భీమసేనేన యుథ్ధాయ ధరువమ అభ్యుపయాస్యతి
6 అలం తస్య మహాబాహుర భీమసేనొ మహాబలః
లొకస్య సముథీర్ణస్య నిధనాయాన్తకొ యదా
7 యథి తే హృథయం వేత్తి యథి తే పరత్యయొ మయి
భీమసేనార్జునౌ శీఘ్రం నయాసభూతౌ పరయచ్ఛ మే
8 [వై]
ఏవమ ఉక్తొ భగవతా పరత్యువాచ యుధిష్ఠిరః
భీమ పార్దౌ సమాలొక్య సంప్రహృష్టముఖౌ సదితౌ
9 అచ్యుతాచ్యుత మా మైవం వయాహరామిత్ర కర్షణ
పాణ్డవానాం భవాన నాదొ భవన్తం చాశ్రితా వయమ
10 యదా వథసి గొవిన్థ సర్వం తథ ఉపపథ్యతే
న హి తవమ అగ్రతస తేషాం యేషాం లక్ష్మీః పరాఙ్ముఖీ
11 నిహతశ చ జరాసంధొ మొక్షితాశ చ మహీక్షితః
రాజసూయశ చ మే లబ్ధొ నిథేశే తవ తిష్ఠతః
12 కషిప్రకారిన యదా తవ ఏతత కార్యం సముపపథ్యతే
మమ కార్యం జగత కార్యం తదా కురు నరొత్తమ
13 తరిభిర భవథ్భిర హి వినా నాహం జీవితుమ ఉత్సహే
ధర్మకామార్ద రహితొ రొగార్త ఇవ థుర్గతః
14 న శౌరిణా వినా పార్దొ న శౌరిః పాణ్డవం వినా
నాజేయొ ఽసత్య అనయొర లొకే కృష్ణయొర ఇతి మే మతిః
15 అయం చ బలినాం శరేష్ఠః శరీమాన అపి వృకొథరః
యువాభ్యాం సహితొ వీరః కిం న కుర్యాన మహాయశాః
16 సుప్రణీతొ బలౌఘొ హి కురుతే కార్యమ ఉత్తమమ
అన్ధం జడం బలం పరాహుః పరణేతవ్యం విచక్షణైః
17 యతొ హి నిమ్నం భవతి నయన్తీహ తతొ జలమ
యతశ ఛిథ్రం తతశ చాపి నయన్తే ధీధనా బలమ
18 తస్మాన నయవిధానజ్ఞం పురుషం లొకవిశ్రుతమ
వయమ ఆశ్రిత్య గొవిన్థం యతామః కార్యసిథ్ధయే
19 ఏవం పరజ్ఞా నయబలం కరియొపాయ సమన్వితమ
పురస్కుర్వీత కార్యేషు కృష్ణ కార్యార్దసిథ్ధయే
20 ఏవమ ఏవ యథుశ్రేష్ఠం పార్దః కార్యార్దసిథ్ధయే
అర్జునః కృష్ణమ అన్వేతు భీమొ ఽనవేతు ధనంజయమ
నయొ జయొ బలం చైవ విక్రమే సిథ్ధిమ ఏష్యతి
21 ఏవమ ఉక్తాస తతః సర్వే భరాతరొ విపులౌజసః
వార్ష్ణేయః పాణ్డవేయౌ చ పరతస్దుర మాగధం పరతి
22 వర్చస్వినాం బరాహ్మణానాం సనాతకానాం పరిచ్ఛథాన
ఆచ్ఛాథ్య సుహృథాం వాక్యైర మనొజ్ఞైర అభినన్థితాః
23 అమర్షాథ అభితప్తానాం జఞాత్యర్దం ముఖ్యవాససామ
రవిసొమాగ్నివపుషాం భీమమ ఆసీత తథా వపుః
24 హతం మేనే జరాసంధం థృష్ట్వా భీమ పురొగమౌ
ఏకకార్యసముథ్యుక్తౌ కృష్ణౌ యుథ్ధే ఽపరాజితౌ
25 ఈశౌ హి తౌ మహాత్మానౌ సర్వకార్యప్రవర్తనే
ధర్మార్దకామకార్యాణాం కార్యాణామ ఇవ నిగ్రహే
26 కురుభ్యః పరస్దితాస తే తు మధ్యేన కురుజాఙ్గలమ
రమ్యం పథ్మసరొ గత్వా కాలకూటమ అతీత్య చ
27 గణ్డకీయాం తదా శొణం సథా నీరాం తదైవ చ
ఏకపర్వతకే నథ్యః కరమేణైత్య వరజన్తి తే
28 సంతీర్య సరయూం రమ్యాం థృష్ట్వా పూర్వాంశ చ కొసలాన
అతీత్య జగ్ముర మిదిలాం మాలాం చర్మణ్వతీం నథీమ
29 ఉత్తీర్య గఙ్గాం శొణం చ సర్వే తే పరాఙ్ముఖాస తరయః
కురవొరశ ఛథం జగ్ముర మాగధం కషేత్రమ అచ్యుతాః
30 తే శశ్వథ గొధనాకీర్ణమ అమ్బుమన్తం శుభథ్రుతమ
గొరదం గిరిమ ఆసాథ్య థథృశుర మాగధం పురమ