సభా పర్వము - అధ్యాయము - 17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 17)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ర]
జరా నామాస్మి భథ్రం తే రాక్షసీ కామరూపిణీ
తవ వేశ్మని రాజేన్థ్ర పూజితా నయవసం సుఖమ
2 సాహం పరత్యుపకారార్దం చిన్తయన్త్య అనిశం నృప
తవేమే పుత్ర శకలే థృష్టవత్య అస్మి ధార్మిక
3 సంశ్లేషితే మయా థైవాత కుమారః సమపథ్యత
తవ భాగ్యైర మహారాజ హేతుమాత్రమ అహం తవ ఇహ
4 [క]
ఏవమ ఉక్త్వా తు సా రాజంస తత్రైవాన్తరధీయత
స గృహ్య చ కుమారం తం పరావిశత సవగృహం నృపః
5 తస్య బాలస్య యత్కృత్యం తచ చకార నృపస తథా
ఆజ్ఞాపయచ చ రాక్షస్యా మాగధేషు మహొత్సవమ
6 తస్య నామాకరొత తత్ర పరజాపతిసమః పితా
జరయా సంధితొ యస్మాజ జరాసంధస తతొ ఽభవత
7 సొ ఽవర్ధత మహాతేజా మగధాధిపతేః సుతః
పరమాణ బలసంపన్నొ హుతాహుతిర ఇవానలః
8 కస్య చిత తవ అద కాలస్య పునర ఏవ మహాతపాః
మగధాన ఉపచక్రామ భగవాంశ చణ్డకౌశికః
9 తస్యాగమనసంహృష్టః సామాత్యః సపురఃసరః
సభార్యః సహ పుత్రేణ నిర్జగామ బృహథ్రదః
10 పాథ్యార్ఘ్యాచమనీయైస తమ అర్చయామ ఆస భారత
స నృపొ రాజ్యసహితం పుత్రం చాస్మై నయవేథయత
11 పరతిగృహ్య తు తాం పూజాం పార్దివాథ భగవాన ఋషిః
ఉవాచ మాగధం రాజన పరహృష్టేనాన్తరాత్మనా
12 సర్వమ ఏతన మయా రాజన విజ్ఞాతం జఞానచక్షుషా
పుత్రస తు శృణు రాజేన్థ్ర యాథృశొ ఽయం భవిష్యతి
13 అస్య వీర్యవతొ వీర్యం నానుయాస్యన్తి పార్దివాః
థేవైర అపి విసృష్టాని శస్త్రాణ్య అస్య మహీపతే
న రుజం జనయిష్యన్తి గిరేర ఇవ నథీరయాః
14 సర్వమూర్ధాభిషిక్తానామ ఏష మూర్ధ్ని జవలిష్యతి
సర్వేషాం నిష్ప్రభ కరొ జయొతిషామ ఇవ భాస్కరః
15 ఏనమ ఆసాథ్య రాజానః సమృథ్ధబలవాహనాః
వినాశమ ఉపయాస్యన్తి శలభా ఇవ పావకమ
16 ఏష శరియం సముథితాం సర్వరాజ్ఞాం గరహీష్యతి
వర్షాస్వ ఇవొథ్ధత జలా నథీర నథనథీపతిః
17 ఏష ధారయితా సమ్యక చాతుర్వర్ణ్యం మహాబలః
శుభాశుభమ ఇవ సఫీతా సర్వసస్య ధరాధరా
18 అస్యాజ్ఞా వశగాః సర్వే భవిష్యన్తి నరాధిపాః
సర్వభూతాత్మభూతస్య వాయొర ఇవ శరీరిణః
19 ఏష రుథ్రం మహాథేవం తరిపురాన్త కరం హరమ
సర్వలొకేష్వ అతి బలః సవయం థరక్ష్యతి మాగధః
20 ఏవం బరువన్న ఏవ మునిః సవకార్యార్దం విచిన్తయన
విసర్జయామ ఆస నృపం బృహథ్రదమ అదారిహన
21 పరవిశ్య నగరం చైవ జఞాతిసంబన్ధిభిర వృతః
అభిషిచ్య జరాసంధం మగధాధిపతిస తథా
బృహథ్రదొ నరపతిః పరాం నిర్వృతిమ ఆయయౌ
22 అభిషిక్తే జరాసంధే తథా రాజా బృహథ్రదః
పత్నీ థవయేనానుగతస తపొవనరతొ ఽభవత
23 తపొవనస్దే పితరి మాతృభ్యాం సహ భారత
జరాసంధః సవవీర్యేణ పాదివాన అకరొథ వశే
24 అద థీర్ఘస్య కాలస్య తపొవనగతొ నృపః
సభార్యః సవర్గమ అగమత తపస తప్త్వా బృహథ్రదః
25 తస్యాస్తాం హంసడిభకావ అశస్త్రనిధనావ ఉభౌ
మన్త్రే మతిమతాం శరేష్ఠౌ యుథ్ధశాస్త్రవిశారథౌ
26 యౌ తౌ మయా తే కదితౌ పూర్వమ ఏవ మహాబలౌ
తరయస తరయాణాం లొకానాం పర్యాప్తా ఇతి మే మతిః
27 ఏవమ ఏష తథా వీర బలిభిః కుకురాన్ధకైః
వృష్ణిభిశ చ మహారాజ నీతిహేతొర ఉపేక్షితః