సభా పర్వము - అధ్యాయము - 22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 22)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
భీమసేనస తతః కృష్ణమ ఉవాచ యథునన్థనమ
బుథ్ధిమ ఆస్దాయ విపులాం జరాసంధ జిఘాంసయా
2 నాయం పాపొ మయా కృష్ణ యుక్తః సయాథ అనురొధితుమ
పరాణేన యథుశార్థూల బథ్ధవఙ్క్షణ వాససా
3 ఏవమ ఉక్తస తతః కృష్ణః పరత్యువాచ వృకొథరమ
తవరయన పురుషవ్యాఘ్రొ జరాసంధ వధేప్సయా
4 యత తే థైవం పరం సత్త్వం యచ చ తే మాతరిశ్వనః
బలం భీమ జరాసంధే థర్శయాశు తథ అథ్య నః
5 ఏవమ ఉక్తస తథా భీమొ జరాసంధమ అరింథమః
ఉత్క్షిప్య భరామయథ రాజన బలవన్తం మహాబలః
6 భరామయిత్వా శతగుణం భుజాభ్యాం భరతర్షభ
బభఞ్జ పృష్ఠే సంక్షిప్య నిష్పిష్య విననాథ చ
7 తస్య నిష్పిష్యమాణస్య పాణ్డవస్య చ గర్జతః
అభవత తుములొ నాథః సర్వప్రాణి భయంకరః
8 విత్రేసుర మాగధాః సర్వే సత్రీణాం గర్భాశ చ సుస్రువుః
భీమసేనస్య నాథేన జరాసంధస్య చైవ హ
9 కిం ను సవిథ ధిమవాన భిన్నః కిం ను సవిథ థీర్యతే మహీ
ఇతి సమ మాగధా జజ్ఞుర భీమసేనస్య నిస్వనాత
10 తతొ రాజకులథ్వారి పరసుప్తమ ఇవ తం నృపమ
రాత్రౌ పరాసుమ ఉత్సృజ్య నిశ్చక్రముర అరింథమాః
11 జరాసంధ రదం కృష్ణొ యొజయిత్వా పతాకినమ
ఆరొప్య భరాతరౌ చైవ మొక్షయామ ఆస బాన్ధవాన
12 తే వై రత్నభుజం కృష్ణం రత్నార్హం పృదివీశ్వరాః
రాజానశ చక్రుర ఆసాథ్య మొక్షితా మహతొ భయాత
13 అక్షతః శస్త్రసంపన్నొ జితారిః సహ రాజభిః
రదమ ఆస్దాయ తం థివ్యం నిర్జగామ గిరివ్రజాత
14 యః ససొథర్యవాన నామ థవియొధః కృష్ణసారదిః
అభ్యాసఘాతీ సంథృశ్యొ థుర్జయః సర్వరాజభిః
15 భీమార్జునాభ్యాం యొధాభ్యామ ఆస్దితః కృష్ణసారదిః
శుశుభే రదవర్యొ ఽసౌ థుర్జయః సర్వధన్విభిః
16 శక్ర విష్ణూ హి సంగ్రామే చేరతుస తారకా మయే
రదేన తేన తం కృష్ణ ఉపారుహ్య యయౌ తథా
17 తప్తచామీకరాభేణ కిఙ్కిణీజాలమాలినా
మేఘనిర్ఘొషనాథేన జైత్రేణామిత్ర ఘాతినా
18 యేన శక్రొ థానవానాం జఘాన నవతీర నవ
తం పరాప్య సమహృష్యన్త రదం తే పురుషర్షభాః
19 తతః కృష్ణం మహాబాహుం భరాతృభ్యాం సహితం తథా
రదస్దం మాగధా థృష్ట్వా సమపథ్యన్త విస్మితాః
20 హయైర థివ్యైః సమాయుక్తొ రదొ వాయుసమొ జవే
అధిష్ఠితః స శుశుభే కృష్ణేనాతీవ భారత
21 అసఙ్గీ థేవ విహితస తస్మిన రదవరే ధవజః
యొజనాథ థథృశే శరీమాన ఇన్థ్రాయుధసమప్రభః
22 చిన్తయామ ఆస కృష్ణొ ఽద గరుత్మన్తం స చాభ్యయాత
కషణే తస్మిన స తేనాసీచ చైత్యయూప ఇవొచ్ఛ్రితః
23 వయాథితాస్యైర మహానాథైః సహ భూతైర ధవజాలయైః
తస్దౌ రదవరే తస్మిన గరుత్మాన పన్నగాశనః
24 థుర్నిరీక్ష్యొ హి భూతానాం తేజసాభ్యధికం బభౌ
ఆథిత్య ఇవ మధ్యాహ్నే సహస్రకిరణావృతః
25 న స సజ్జతి వృక్షేషు శస్త్రైశ చాపి న రిష్యతే
థివ్యొ ధవజవరొ రాజన థృశ్యతే థేవ మానుషైః
26 తమ ఆస్దాయ రదం థివ్యం పర్జన్యసమనిస్వనమ
నిర్యయౌ పురుషవ్యాఘ్రః పాణ్డవాభ్యాం సహాచ్యుతః
27 యం లేభే వాసవాథ రాజా వసుస తస్మాథ బృహథ్రదః
బృహథ్రదాత కరమేణైవ పరాప్తొ బార్హథ్రదం నృపమ
28 స నిర్యయౌ మహాబాహుః పుణ్డరీకేక్షణస తతః
గిరివ్రజాథ బహిస తస్దౌ సమే థేశే మహాయశాః
29 తత్రైనం నాగరాః సర్వే సత్కారేణాభ్యయుస తథా
బరాహ్మణ పరముఖా రాజన విధిథృష్టేణ కర్మణా
30 బన్ధనాథ విప్రముక్తాశ చ రాజానొ మధుసూథనమ
పూజయామ ఆసుర ఊచుశ చ సాన్త్వపూర్వమ ఇథం వచః
31 నైతచ చిత్రం మహాబాహొ తవయి థేవకినన్థన
భీమార్జునబలొపేతే ధర్మస్య పరిపాలనమ
32 జరాసంధ హరథే ఘొరే థుఃఖపఙ్కే నిమజ్జతామ
రాజ్ఞాం సమభ్యుథ్ధరణం యథ ఇథం కృతమ అథ్య తే
33 విష్ణొ సమవసన్నానాం గిరిథుర్గే సుథారుణే
థిష్ట్యా మొక్షాథ యశొ థీప్తమ ఆప్తం తే పురుషొత్తమ
34 కిం కుర్మః పురుషవ్యాఘ్ర బరవీహి పురుషర్షభ
కృతమ ఇత్య ఏవ తజ జఞేయం నృపైర యథ్య అపి థుష్కరమ
35 తాన ఉవాచ హృషీకేశః సమాశ్వాస్య మహామనాః
యుధిష్ఠిరొ రాజసూయం కరతుమ ఆహర్తుమ ఇచ్ఛతి
36 తస్య ధర్మప్రవృత్తస్య పార్దివ తవం చికీర్షతః
సర్వైర భవథ్భిర యజ్ఞార్దే సాహాయ్యం థీయతామ ఇతి
37 తతః పరతీతమనసస తే నృపా భరతర్షభ
తదేత్య ఏవాబ్రువన సర్వే పరతిజజ్ఞుశ చ తాం గిరమ
38 రత్నభాజం చ థాశార్హం చక్రుస తే పృదివీశ్వరాః
కృచ్ఛ్రాజ జగ్రాహ గొవిన్థస తేషాం తథ అనుకమ్పయా
39 జరాసంధాత్మజశ చైవ సహథేవొ మహారదః
నిర్యయౌ సజనామాత్యః పురస్కృత్య పురొహితమ
40 స నీచైః పరశ్రితొ భూత్వా బహురత్నపురొగమః
సహథేవొ నృణాం థేవం వాసుథేవమ ఉపస్దితః
41 భయార్తాయ తతస తస్మై కృష్ణొ థత్త్వాభయం తథా
అభ్యషిఞ్చత తత్రైవ జరాసంధాత్మజం తథా
42 గత్వైకత్వం చ కృష్ణేన పార్దాభ్యాం చైవ సత్కృతః
వివేశ రాజా మతిమాన పునర బార్హథ్రదం పురమ
43 కృష్ణస తు సహ పార్దాభ్యాం శరియా పరమయా జవలన
రత్నాన్య ఆథాయ భూరీణి పరయయౌ పుష్కరేక్షణః
44 ఇన్థ్రప్రస్దమ ఉపాగమ్య పాణ్డవాభ్యాం సహాచ్యుతః
సమేత్య ధర్మరాజానం పరీయమాణొ ఽభయభాషత
45 థిష్ట్యా భీమేన బలవాఞ జరాసంధొ నిపాతితః
రాజానొ మొక్షితాశ చేమే బన్ధనాన నృపసత్తమ
46 థిష్ట్యా కుశలినౌ చేమౌ భీమసేనధనంజయౌ
పునః సవనగరం పరాప్తావ అక్షతావ ఇతి భారత
47 తతొ యుధిష్ఠిరః కృష్ణం పూజయిత్వా యదార్హతః
భీమసేనార్జునౌ చైవ పరహృష్టః పరిషస్వజే
48 తతః కషీణే జరాసంధే భరాతృభ్యాం విహితం జయమ
అజాతశత్రుర ఆసాథ్య ముముథే భరాతృభిః సహ
49 యదా వయః సమాగమ్య రాజభిస తైశ చ పాణ్డవః
సత్కృత్య పూజయిత్వా చ విససర్జ నరాధిపాన
50 యుధిష్ఠిరాభ్యనుజ్ఞాతాస తే నృపా హృష్టమానసాః
జగ్ముః సవథేశాంస తవరితా యానైర ఉచ్చావచైస తతః
51 ఏవం పురుషశార్థూలొ మహాబుథ్ధిర జనార్థనః
పాణ్డవైర ఘాతయామ ఆస జరాసంధమ అరిం తథా
52 ఘాతయిత్వా జరాసంధం బుథ్ధిపూర్వమ అరింథమః
ధర్మరాజమ అనుజ్ఞాప్య పృదాం కృష్ణాం చ భారత
53 సుభథ్రాం భీమసేనం చ ఫాల్గుణం యమజౌ తదా
ధౌమ్యమ ఆమన్త్రయిత్వా చ పరయయౌ సవాం పురీం పరతి
54 తేనైవ రదముఖ్యేన తరుణాథిత్యవర్చసా
ధర్మరాజ విసృష్టేన థివ్యేనానాథయన థిశః
55 తతొ యుధిష్ఠిర ముఖాః పాణ్డవా భరతర్షభ
పరథక్షిణమ అకుర్వన్త కృష్ణమ అక్లిష్టకారిణమ
56 తతొ గతే భగవతి కృష్ణే థేవకినన్థనే
జయం లబ్ధ్వా సువిపులం రాజ్ఞామ అభయథాస తథా
57 సంవర్ధితౌజసొ భూయొ కర్మణా తేన భారత
థరౌపథ్యాః పాణ్డవా రాజన పరాం పరీతిమ అవర్ధయన
58 తస్మిన కాలే తు యథ యుక్తం ధర్మకామార్ద సంహితమ
తథ రాజా ధర్మతశ చక్రే రాజ్యపాలన కీర్తిమాన