సభా పర్వము - అధ్యాయము - 15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 15)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
సమ్రాడ గుణమ అభీప్సన వై యుష్మాన సవార్దపరాయణః
కదం పరహిణుయాం భీమం బలాత కేవలసాహసాత
2 భీమార్జునావ ఉభౌ నేత్రే మనొ మన్యే జనార్థనమ
మనశ చక్షుర విహీనస్య కీథృశం జీవితం భవేత
3 జరాసంధ బలం పరాప్య థుష్పారం భీమవిక్రమమ
శరమొ హి వః పరాజయ్యాత కిమ ఉ తత్ర విచేష్టితమ
4 అస్మిన్న అర్దాన్తరే యుక్తమ అనర్దః పరతిపథ్యతే
యదాహం విమృశామ్య ఏకస తత తావచ ఛరూయతాం మమ
5 సంన్యాసం రొచయే సాధుకార్యస్యాస్య జనార్థన
పరతిహన్తి మనొ మే ఽథయ రాజసూయొ థురాసథః
6 [వ]
పార్దః పరాప్య ధనుఃశ్రేష్ఠమ అక్షయ్యౌ చ మహేషుధీ
రదం ధవజం సభాం చైవ యుధిష్ఠిరమ అభాషత
7 ధనుర అస్త్రం శరా వీర్యం పక్షొ భూమిర యశొబలమ
పరాప్తమ ఏతన మయా రాజన థుష్ప్రాపం యథ అభీప్సితమ
8 కులే జన్మ పరశంసన్తి వైథ్యాః సాధు సునిష్ఠితాః
బలేన సథృశం నాస్తి వీర్యం తు మమ రొచతే
9 కృతవీర్యకులే జాతొ నిర్వీర్యః కిం కరిష్యతి
కషత్రియః సర్వశొ రాజన యస్య వృత్తిః పరాజయే
10 సర్వైర అపి గుణైర హీనొ వీర్యవాన హి తరేథ రిపూన
సర్వైర అపి గుణైర యుక్తొ నిర్వీర్యః కిం కరిష్యతి
11 థరవ్యభూతా గుణాః సర్వే తిష్ఠన్తి హి పరాక్రమే
జయస్య హేతుః సిథ్ధిర హి కర్మ థైవం చ సంశ్రితమ
12 సంయుక్తొ హి బలైః కశ చిత పరమాథాన నొపయుజ్యతే
తేన థవారేణ శత్రుభ్యః కషీయతే సబలొ రిపుః
13 థైన్యం యదాబలవతి తదా మొహొ బలాన్వితే
తావ ఉభౌ నాశకౌ హేతూ రాజ్ఞా తయాజ్యౌ జయార్దినా
14 జరాసంధ వినాశం చ రాజ్ఞాం చ పరిమొక్షణమ
యథి కుర్యామ యజ్ఞార్దం కిం తతః పరమం భవేత
15 అనారమ్భే తు నియతొ భవేథ అగుణ నిశ్చయః
గుణాన నిఃసంశయాథ రాజన నైర్గుణ్యం మన్యసే కదమ
16 కాషాయం సులభం పశ్చాన మునీనాం శమమ ఇచ్ఛతామ
సామ్రాజ్యం తు తవేచ్ఛన్తొ వయం యొత్స్యామహే పరైః