సభా పర్వము - అధ్యాయము - 14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 14)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
ఉక్తం తవయా బుథ్ధిమతా యన నాన్యొ వక్తుమ అర్హతి
సంశయానాం హి నిర్మొక్తా తవన నాన్యొ విథ్యతే భువి
2 గృహే గృహే హి రాజానః సవస్య సవస్య పరియం కరాః
న చ సామ్రాజ్యమ ఆప్తాస తే సమ్రాట శబ్థొ హి కృత్స్నభాక
3 కదం పరానుభావజ్ఞః సవం పరశంసితుమ అర్హతి
పరేణ సమవేతస తు యః పరశస్తః స పూజ్యతే
4 విశాలా బహులా భూమిర బహురత్నసమాచితా
థూరం గత్వా విజానాతి శరేయొ వృష్ణికులొథ్వహ
5 శమమ ఏవ పరం మన్యే న తు మొక్షాథ భవేచ ఛమః
ఆరమ్భే పారమేష్ఠ్యం తు న పరాప్యమ ఇతి మే మతిః
6 ఏవమ ఏవాభిజానన్తి కులే జాతా మనస్వినః
కశ చిత కథా చిథ ఏతేషాం భవేచ ఛరేయొ జనార్థన
7 [భ]
అనారమ్భ పరొ రాజా వల్మీక ఇవ సీథతి
థుర్బలశ చానుపాయేన బలినం యొ ఽధితిష్ఠతి
8 అతన్థ్రితస తు పరాయేన థుర్బలొ బలినం రిపుమ
జయేత సమ్యఙ నయొ రాజన నీత్యార్దాన ఆత్మనొ హితాన
9 కృష్ణే నయొ మయి బలం జయః పార్దే ధనంజయే
మాగధం సాధయిష్యామొ వయం తరయ ఇవాగ్నయః
10 [క]
ఆథత్తే ఽరదపరొ బాలొ నానుబన్ధమ అవేక్షతే
తస్మాథ అరిం న మృష్యన్తి బాలమ అర్దపరాయణమ
11 హిత్వా కరాన యౌవనాశ్వః పాలనాచ చ భగీరదః
కార్తవీర్యస తపొయొగాథ బలాత తు భరతొ విభుః
ఋథ్ధ్యా మరుత్తస తాన పఞ్చ సమ్రాజ ఇతి శుశ్రుమః
12 నిగ్రాహ్య లక్షణం పరాప్తొ ధర్మార్దనయ లక్షణైః
బార్హథ్రదొ జరాసంధస తథ విథ్ధి భరతర్షభ
13 న చైనమ అనురుధ్యన్తే కులాన్య ఏకశతం నృపాః
తస్మాథ ఏతథ బలాథ ఏవ సామ్రాజ్యం కురుతే ఽథయ సః
14 రత్నభాజొ హి రాజానొ జరాసంధమ ఉపాసతే
న చ తుష్యతి తేనాపి బాల్యాథ అనయమ ఆస్దితః
15 మూర్ధాభిషిక్తం నృపతిం పరధానపురుషం బలాత
ఆథత్తే న చ నొ థృష్టొ ఽభాగః పురుషతః కవ చిత
16 ఏవం సర్వాన వశే చక్రే జరాసంధః శతావరాన
తం థుర్బలతరొ రాజా కదం పార్ద ఉపైష్యతి
17 పరొక్షితానాం పరమృష్టానాం రాజ్ఞాం పశుపతేర గృహే
పశూనామ ఇవ కా పరీతిర జీవితే భరతర్షభ
18 కషత్రియః శస్త్రమరణొ యథా భవతి సత్కృతః
నను సమ మాగధం సర్వే పరతిబాధేమ యథ వయమ
19 షడ అశీతిః సమానీతాః శేషా రాజంశ చతుర్థశ
జరాసంధేన రాజానస తతః కరూరం పరపత్స్యతే
20 పరాప్నుయాత స యశొ థీప్తం తత్ర యొ విఘ్నమ ఆచరేత
జయేథ యశ చ జరాసంధం స సమ్రాణ నియతం భవేత