సభా పర్వము - అధ్యాయము - 12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 12)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
ఋషేస తథ వచనం శరుత్వా నిశశ్వాస యుధిష్ఠిరః
చిన్తయన రాజసూయాప్తిం న లేభే శర్మ భారత
2 రాజర్షీణాం హి తం శరుత్వా మహిమానం మహాత్మనామ
యజ్వనాం కర్మభిః పుణ్యైర లొకప్రాప్తిం సమీక్ష్య చ
3 హరిశ చన్థ్రం చ రాజర్షిం రొచమానం విశేషతః
యజ్వానం యజ్ఞమ ఆహర్తుం రాజసూయమ ఇయేష సః
4 యుధిష్ఠిరస తతః సర్వాన అర్చయిత్వా సభా సథః
పరత్యర్చితశ చ తైః సర్వైర యజ్ఞాయైవ మనొ థధే
5 స రాజసూయం రాజేన్థ్ర కురూణామ ఋషభః కరతుమ
ఆహర్తుం పరవణం చక్రే మనొ సంచిన్త్య సొ ఽసకృత
6 భూయొ చాథ్భుతవీర్యౌజా ధర్మమ ఏవానుపాలయన
కిం హితం సర్వలొకానాం భవేథ ఇతి మనొ థధే
7 అనుగృహ్ణన పరజాః సర్వాః సర్వధర్మవిథాం వరః
అవిశేషేణ సర్వేషాం హితం చక్రే యుధిష్ఠిరః
8 ఏవంగతే తతస తస్మిన పితరీవాశ్వసఞ జనాః
న తస్య విథ్యతే థవేష్టా తతొ ఽసయాజాత శత్రుతా
9 స మన్త్రిణః సమానాయ్య భరాతౄంశ చ వథతాం వరః
రాజసూయం పరతి తథా పునః పునర అపృచ్ఛత
10 తే పృచ్ఛ్యమానాః సహితా వచొ ఽరద్యం మన్త్రిణస తథా
యుధిష్ఠిరం మహాప్రాజ్ఞం యియక్షుమ ఇథమ అబ్రువన
11 యేనాభిషిక్తొ నృపతిర వారుణం గుణమ ఋచ్ఛతి
తేన రాజాపి సన కృత్స్నం సమ్రాడ గుణమ అభీప్సతి
12 తస్య సమ్రాడ గుణార్హస్య భవతః కురునన్థన
రాజసూయస్య సమయం మన్యన్తే సుహృథస తవ
13 తస్య యజ్ఞస్య సమయః సవాధీనః కషత్రసంపథా
సామ్నా షడ అగ్నయొ యస్మింశ చీయన్తే సంశితవ్రతైః
14 థర్వీ హొమాన ఉపాథాయ సర్వాన యః పరాప్నుతే కరతూన
అభిషేకం చ యజ్ఞాన్తే సర్వజిత తేన చొచ్యతే
15 సమర్దొ ఽసి మహాబాహొ సర్వే తే వశగా వయమ
అవిచార్య మహారాజ రాజసూయే మనొ కురు
16 ఇత్య ఏవం సుహృథః సర్వే పృదక చ సహ చాబ్రువన
స ధర్మ్యం పాణ్డవస తేషాం వచొ శరుత్వా విశాం పతే
ధృష్టమ ఇష్టం వరిష్ఠం చ జగ్రాహ మనసారిహా
17 శరుత్వా సుహృథ వచస తచ చ జానంశ చాప్య ఆత్మనః కషమమ
పునః పునర మనొ థధ్రే రాజసూయాయ భారత
18 స భరాతృభిః పునర ధీమాన ఋత్విగ్భిశ చ మహాత్మభిః
ధౌమ్య థవైపాయనాథ్యైశ చ మన్త్రయామ ఆస మన్త్రిభిః
19 [య]
ఇయం యా రాజసూయస్య సమ్రాడ అర్హస్య సుక్రతొః
శరథ్థధానస్య వథతః సపృహా మే సా కదం భవేత
20 [వ]
ఏవమ ఉక్తాస తు తే తేన రాజ్ఞా రాజీవలొచన
ఇథమ ఊచుర వచొ కాలే ధర్మాత్మానం యుధిష్ఠిరమ
అర్హస తవమ అసి ధర్మజ్ఞ రాజసూయం మహాక్రతుమ
21 అదైవమ ఉక్తే నృపతావ ఋత్విగ్భిర ఋషిభిస తదా
మన్త్రిణొ భరాతరశ చాస్య తథ వచొ పరత్యపూజయన
22 స తు రాజా మహాప్రాజ్ఞః పునర ఏవాత్మనాత్మవాన
భూయొ విమమృశే పార్దొ లొకానాం హితకామ్యయా
23 సామర్ద్య యొగం సంప్రేక్ష్య థేశకాలౌ వయయాగమౌ
విమృశ్య సమ్యక చ ధియా కుర్వన పరాజ్ఞొ న సీథతి
24 న హి యజ్ఞసమారమ్భః కేవలాత్మ విపత్తయే
భవతీతి సమాజ్ఞాయ యత్నతః కార్యమ ఉథ్వహన
25 స నిశ్చయార్దం కార్యస్య కృష్ణమ ఏవ జనార్థనమ
సర్వలొకాత పరం మత్వా జగామ మనసా హరిమ
26 అప్రమేయం మహాబాహుం కామాజ జాతమ అజం నృషు
పాణ్డవస తర్కయామ ఆస కర్మభిర థేవ సంమితైః
27 నాస్య కిం చిథ అవిజ్ఞాతం నాస్య కిం చిథ అకర్మజమ
న స కిం చిన న విషహేథ ఇతి కృష్ణమ అమన్యత
28 స తు తాం నైష్ఠికీం బుథ్ధిం కృత్వా పార్దొ యుధిష్ఠిరః
గురువథ భూతగురవే పరాహిణొథ థూతమ అఞ్జసా
29 శీఘ్రగేన రదేనాశు స థూతః పరాప్య యాథవాన
థవారకావాసినం కృష్ణం థవారవత్యాం సమాసథత
30 థర్శనాకాఙ్క్షిణం పార్దం థర్శనాకాంక్షయాచ్యుతః
ఇన్థ్రసేనేన సహిత ఇన్థ్రప్రస్దం యయౌ తథా
31 వయతీత్య వివిధాన థేశాంస తవరావాన కషిప్రవాహనః
ఇన్థ్రప్రస్దగతం పార్దమ అభ్యగచ్ఛజ జనార్థనః
32 స గృహే భరాతృవథ భరాత్రా ధర్మరాజేన పూజితః
భీమేన చ తతొ ఽపశ్యత సవసారం పరీతిమాన పితుః
33 పరీతః పరియేణ సుహృథా రేమే స సహితస తథా
అర్జునేన యమాభ్యాం చ గురువత పర్యుపస్దితః
34 తం విశ్రాన్తం శుభే థేశే కషణినం కల్యమ అచ్యుతమ
ధర్మరాజః సమాగమ్య జఞాపయత సవం పరయొజనమ
35 [య]
పరార్దితొ రాజసూయొ మే న చాసౌ కేవలేప్సయా
పరాప్యతే యేన తత తే హ విథితం కృష్ణ సర్వశః
36 యస్మిన సర్వం సంభవతి యశ చ సర్వత్ర పూజ్యతే
యశ చ సర్వేశ్వరొ రాజా రాజసూయం స విన్థతి
37 తం రాజసూయం సుహృథః కార్యమ ఆహుః సమేత్య మే
తత్ర మే నిశ్చితతమం తవ కృష్ణగిరా భవేత
38 కేచిథ ధి సౌహృథాథ ఏవ థొషం న పరిచక్షతే
అర్దహేతొస తదైవాన్యే పరియమ ఏవ వథన్త్య ఉత
39 పరియమ ఏవ పరీప్సన్తే కే చిథ ఆత్మణి యథ ధితమ
ఏవం పరాయాశ చ థృశ్యన్తే జనవాథాః పరయొజనే
40 తవం తు హేతూన అతీత్యైతాన కామక్రొధౌ వయతీత్య చ
పరమం నః కషమం లొకే యదావథ వక్తుమ అర్హసి